VYHLÁSENIE 17. ROČNÍKA CELOŠTÁTNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE STAVBA ROKA 2011

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva-ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenský zväz stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Technický a  skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.,  Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.

vyhlasujú 17. ročník celoštátnej  verejnej súťaže  STAVBA ROKA 2011.

Organizátor súťaže: Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a  stavebníctva – ABF Slovakia.

Záštita 17. ročníka celoštátnej súťaže Stavba roka 2011 najvyšším ústavným činiteľom  prezidentom Slovenskej republiky Ivanom Gašparovičom.

Poslaním súťaže je podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a   stavebníctve s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske  štandardy. Jedným z gestorov tohto systému je   Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  SR a garantmi kvality jeho realizácie sú Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.

Vyhlasuje sa podľa novej štatistickej klasifikácie stavieb pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY  (novostavby, rekonštrukcie, obnovy),  realizované na území Slovenskej republiky, bez ohľadu na štátnu príslušnosť a krajinu registrácie autorov ich architektonického riešenia,  projektantov, hlavných zhotoviteľov, stavebníkov či developerov.

Podmienka:  dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti  v období od 1. apríla 2009  do 30. júna 2011. Ani jedno prihlásené stavebné dielo v 17. ročníku  tejto súťaže nesmelo byť prihlásené v predchádzajúcich dvoch ročníkoch účastníkom tejto súťaže, t. j. v roku 2009 či v roku 2010. Pri možných etapách realizácie jedného investičného zámeru platí termín nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia poslednej jej etapy (stavby) od 1. apríla 2009 do 30. júna 2011   s tým, že termín nadobudnutia právoplatnosti na prvej etape stavby je najneskôr od 1. apríla 2008.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov  súťaže a odovzdávania cien sa uskutoční koncom októbra 2011 v Bratislave s účasťou Slovenskej televízie.  Súčasťou tohto podujatia je aj vernisáž  putovnej výstavy STAVBY ROKA 2011 (jej reinštalácia do konca júla 2012),  t. j. výstavy všetkých  prihlásených odbornou porotou posudzovaných súťažných návrhov.

Prihlásené stavby vo dvoch kolách posudzuje a hodnotí odborná porota s medzinárodnou účasťou  (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj ich obhliadkou), a to ich stavebno-technického riešenie,  funkčnosť a vplyv na životné prostredie, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu, urbanistické a architektonické riešenie,  celospoločenský prínos.

Ceny

Podľa štatútu súťaže odborná porota v tomto ročníku udelí:

tri nominácie na hlavnú cenu (bez udania poradia) a z nich hlavnú cenu titul STAVBA ROKA 2011.

Ďalej táto porota udeľuje:

dve ceny za celospoločenský prínos:

–    Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

–    Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy,

ako aj sedem cien vyhlasovateľov súťaže, a to:

–    Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov

za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,

–    Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,

–    Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty

za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,

–    Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.

za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,

–    Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a  stavebníctva – ABF Slovakia

za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela,

–    Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.

za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,

–    Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.

BYTOVÝ DOM ROKA 2011  (vrátane rodinného domu).

  • Súčasťou 17. ročníka celoštátnej verejnej súťaže Stavba roka 2011 je 3. ročník CENA VEREJNOSTI 2011. Udeľuje ju široká verejnosť internetovým hlasovaním na známom internetovom portáli zoznam.sk (hlasovanie v mesiaci september 2011).

Prihlášku do súťaže môže podať každá právnická alebo fyzická osoba, ktorá stavebné dielo realizovala, alebo sa akýmkoľvek spôsobom podieľala na jeho  realizácii, t. j. autor architektonického riešenia, projektanti, hlavný zhotoviteľ (stavebná firma), stavebník, stavebný dozor, ak  stavebné  dielo  zdokumentuje a zaplatí prezentačný poplatok.

Uzávierka  prihlášok  do súťaže: 15. máj 2011.

Odovzdanie  kompletnej  technickej dokumentácie podľa súťažných podmienok:

31. máj 2011.

Súťažné podmienky STAVBA ROKA 2011 a prihlášky do súťaže možno získať na adrese organizátora súťaže:

ZDRUŽENIE PRE ROZVOJ SLOVENSKEJ ARCHITEKTÚRY A STAVEBNÍCTVA –

ABF SLOVAKIA, Drieňová 34, 821  02  Bratislava 2, Slovenská republika

Tel.:  +421 2 4329 5525,  Mo: +421 903 246 628,

E-mail: abf@rainside.sk, mail@abfslovakia.sk,   www.stavbaroka.eu