Revitalizácia Námestia sv. Michala v Hlohovci

Mesto Hlohovec vyhlasuje verejnú, anonymnú, projektovú, dvojkolovú, urbanisticko-architektonicko-krajinársku súťaž návrhov Revitalizácia Námestia sv. Michala v Hlohovci.“ Zámerom mesta Hlohovec je prostredníctvom súťaže návrhov nájsť riešenie pre komplexnú priestorovú, vizuálnu, programovú a funkčnú obnovu celého priestoru Námestia sv. Michala s nadväzujúcimi vyústeniami ulíc SNP, M. R. Štefánika, Podzámska a Pod Beranom. Hlavným zámerom je definovať programové využitie celého Námestia vrátane plôch, ktoré vzniknú po redukcii parkovacích plôch v južnej a západnej časti Námestia. Zároveň by mal návrh obnoviť dôstojnosť priestoru ako historického jadra mesta.

Porota:
– nezávislí na vyhlasovateľovi
MgA. Jakub Chuchlík – autorizovaný architekt ČKA
Ing. Zdeněk Sendler – autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Dušan Burák, CSc. – autorizovaný architekt SKA
Ing. arch. Martin Beďatš

– závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Miloslav Drgoň – závislý na vyhlasovateľovi

Náhradníci poroty:
– nezávislí na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Ondrej Marko- autorizovaný architekt SKA
MSc. Gažová Lívia

– závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Adam Lukačovič

Ceny:
Prvé kolo nie je honorované. Do druhého kola postúpia traja až piati účastníci, ktorým budú udelené ceny a odmeny:

  1. miesto: 12.000,- €
  2. miesto: 7.500,- €
  3. miesto: 4.500,- €

Suma určená na odmeny:            6.000,- €

Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky, je 235.000,00 € bez DPH, z čoho suma na ceny a odmeny v tejto súťaži návrhov predstavuje 30.000,-€.

Termíny:

 

Predpokladaná lehota vyhlásenia súťaže: 1.6.2020 – 15.6.2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov v 1. kole: 18.9.2020, 15:00 h.
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže v 1. kole: 30.09.2020
Predpokladaná lehota na predkladanie súťažných návrhov v 2. kole: 27.11.2020, 15:00 h.
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17.12.2020

Doplňujúce informácie:

Komunikácia účastníka súťaže so sekretárom súťaže a vyhlasovateľom bude prebiehať elektronicky prostredníctvom systému IS EVO. Komunikácia v súťaži návrhov si vyžaduje registráciu v systéme IS EVO. Podrobné pokyny k registrácii, identifikácii a autentifikácii účastníka/uchádzača sú uvedené na adrese: https://www.uvo.gov.sk/viac-o-is-evo/prirucky-5f7.html. V profile zákazky na portáli IS EVO  sa nachádzajú aj všetky podrobné informácie k súťaži vrátane kompletných podkladov: 

https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/dokumenty/423941
https://www.hlohovec.sk/architektonicke-sutaze.html

Oznam o zmene:
Vyhlasovateľ súťaže (Mesto Hlohovec) sa z dôvodu umožnenia účasti širšiemu okruhu účastníkov rozhodol upraviť podmienky týkajúce sa odbornej spôsobilosti tak, aby sa súťaže návrhov mohli zúčastniť aj autorizovaní krajinní architekti a inžinieri autorizovaní na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva.