ARCHITEKTONICKÁ SÚŤAŽ VODNÝ SVET – STARÁ KRYTÁ PLAVÁREŇ KOŠICE

Predmetom súťaže je architektonické riešenie rekonštrukcie objektu Starej krytej plavárne na Rumanovej ulici v Košiciach a priľahlého areálu kúpaliska so športovými plochami. Projekt rekonštrukcie vychádza z filozofie prepojenia pôvodnej funkcie plavárne.

Vyhlasovateľ (verejný obstarávateľ ):

Mesto Košice

Tr. SNP č.48/A

040 11  Košice

IČO: 00691135

http://www.kosice.sk

Kontaktná emailova adresa: sutaze@kosice.sk

Kontaktné osoby: Ing. Martin Vasko, +421 55 6419363

Druh súťaže

Ide o postup v zmysle § 103 – § 108 /súťaž návrhov/ zákona o verejnom obstarávaní ako architektonická verejná súťaž pre neobmedzený počet účastníkov vedúci k zadaniu zákazky na poskytnutie služby  postupom podľa § 58 ods.1 písm. h) zákona o verejnom obstarávaní. Podľa § 4, odst. 3, písm. a)  zákona o verejnom obstarávaní  pôjde o zadanie  podlimitnej zákazky na poskytnutie služby.

Predmet  súťaže

Predmetom súťaže je architektonické riešenie rekonštrukcie objektu Starej krytej plavárne na Rumanovej ulici v Košiciach a priľahlého areálu kúpaliska so športovými plochami. Projekt rekonštrukcie vychádza z filozofie prepojenia pôvodnej funkcie plavárne (vodný svet ľudí – relaxačné bazény,  vodné masáže, tobogán, sauny…) s vodným svetom živočíchov (akvarijné a vivarijné expozície)

Členovia poroty

Ing. arch. Michal Hladký, Ing. arch. Martin Jerguš, Ing. arch. Dušan Burák, CSc., Ing. arch. Oliver Sadovský, Ing. arch. Jaroslav Wertig, Ing. Peter Jurica, Mgr. Erich Kočner

Náhradníci poroty

Ing. arch. Jana Koreňová, PhDr. Jozef Kravec, RNDr. Rudolf Bauer, Ing. Juraj Buľko

Účel a poslanie súťaže

Účelom súťaže je nájsť najvhodnejší spôsob rekonštrukcie Starej krytej plavárne so zachovaním architektonických kvalít jej pôvodného návrhu. Pri návrhu bude potrebné prihliadnuť na porušený stav statiky celého objektu a reálne možnosti rekonštrukcie jednotlivých častí, prípadne ich demontáže a znovupostavení, resp. nahradením novými, identickými konštrukciami.

Poslaním súťaže je napomôcť pri hľadaní odpovede na otázku do akej miery má rekonštrukcia rešpektovať architektúru pôvodnej budovy plavárne ako hold výnimočnej kvalite architektonického diela prelomu 50tych a 60tych rokov na Slovensku ako i nájsť optimálne a udržateľné funkčné využitie objektu plavárne, ktoré by pomohlo zatraktívniť celý areál.

Opis predmetu súťaže

Areál krytej plavárne je situovaný v ochrannom pásme Mestskej pamiatkovej rezervácie v Košiciach. Autorom pôvodného projektu je architekt Ladislav Greč. Bola postavená v rokoch 1957-60.

Objekt plavárne je pre svoje architektonické hodnoty navrhovaný na zápis do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu SR.

Plaváreň fungovala do konca 70-tych rokov, keď po zrušení Mlynského potoka došlo k poklesu spodnej hladiny vody a následne k statickým poruchám na objekte. Po zistení porúch na dne bazéna bol objekt odstavený od prevádzky. Od toho času plaváreň chátra. Keďže neboli prevedené potrebné sanačné práce dochádzalo k poškodeniu ďalších častí železobetónovej konštrukcie. Navrhovalo sa niekoľko spôsobov sanácie a záchrany objektu, z ktorých sa však ani jeden nerealizoval. K najväčšiemu poškodeniu konštrukcií dochádzalo na západnom a východnom krídle jednopodlažných objektov. Po zhodnotení stavu jednotlivých konštrukcií bolo rozhodnuté o demolácii vnútorných častí týchto krídel a výstavbe nových podporných prvkov.

Výhodná poloha dáva objektu možnosti zapojenia sa do života mesta s veľmi dobrou pešou dostupnosťou. Objekt má výnimočné architektonické kvality a reprezentuje jednu z najlepších architektúr prelomu 50 a 60 rokov na Slovensku.

Na celé územie Mestského parku bola v auguste 2010 vypísaná urbanisticko – architektonická a sadovnícka súťaž. Vyhodnotenie súťaže prinieslo návrh, ktorý mení usporiadanie vo severo-západnom kvartáli parku. Rozloha kúpaliska sa zmenší o  časť športových plôch a vstup do areálu kúpaliska sa premiestni do polohy k občerstvovacím stánkom. Víťazný návrh vrátil do parku okružný chodník, ktorý bude prechádzať popri východnej hranici areálu kúpaliska.

Funkčná náplň objektu

Vodný svet ľudí má reprezentovať bazénová hala, ktorá bude po rekonštrukcii „pamätníkom“ pôvodného výnimočného diela architekta Ladislava Greča. Súčasný objem 25 metrového bazéna je možné využiť pre viacero menších vodných atraktivít, ktoré majú zároveň zvýšiť atraktivitu vonkajšieho areálu a podporiť celoročnú návštevnosť. Zázemie vodného sveta ľudí bude spoločné aj pre vonkajšie bazény, rovnako ako technologická časť bazénov (to funguje už v súčasnosti). Vonkajšie bazény s vnútorným vodným svetom budú fyziky aj opticky prepojené.

Pri príprave Vodného sveta živočíchov a rastlín sa vychádza z predbežného investičného zámeru, ktorý pripravil Mgr. Erich Kočner (riaditeľ Zoo Košice). Pre vodný svet živočíchov a rastlín sa navrhuje využiť časť vstupného krídla a bočných krídel objektu s optickým prepojením na bazénovú halu. Priestory budú zamerané na akvarijné alebo vivarijné expozície, kombinované s interaktívnymi didaktickými sekciami v štýle permanentných alebo tématických výstav (napr. Cité des Sciences v Paríži, v parku La Villete)

Ceny a odmeny udelené v súťaži návrhov

1. cena vo výške 3.300  €

2. cena vo výške 2.100  €

3. cena vo výške 1.400  €

Pre návrhy neocenené, môže porota udeliť  odmenu v max. výške  1.000 €,
pričom  celková čiastka k rozdeleniu na odmeny je vo výške 2.000 .

Poskytovanie súťažných podmienok:

Súťažné podmienky  si  môže záujemca  vyžiadať len na základe písomnej žiadosti (fotokópia podpísanej žiadosti môže byť zaslaná vopred elektronicky na emailovú adresu sutaze@kosice.sk a následne poštou) na  adrese vyhlasovateľa  uvedenej v bode 1. v lehote najneskôr  do  27. 12. 2010
do 14.00 hod. SEČ. Súťažné podmienky budú poskytnuté na stiahnutie na internetovej stránke
vyhlasovateľa. Poplatok za súťažné podklady sa  nevyžaduje.

Lehota na predkladanie súť. návrhov uplynie dňa: 11. 1. 2011. do 11:00 hod. SEČ.

Viac informácií na internetovej adrese vyhlasovateľa   www.kosice.sk/uz_planovanie.asp