ODBORNÉ EXKURZIE

Vážení priatelia,

Združenie pre urbanizmus a územné plánovanie na Slovensku pre odbornú verejnosť pripravilo dve odborné exkurzie:

  • Floriade vo Venlo, Holandsko – ide o medzinárodnú krajinno-architektonickú a záhradnícku výstavu, ktorá býva v Holandsku orbanizovaná v 10-ročných intervaloch. Tento rok je expozícia pripravená na plochách, ktoré boli zdevastované ťažbou (bývalý banský priestor). Floriade zaberá rozlohu 66 ha a je rozdelená do piatich samostatných celkov, ktoré sú navzájom oddelené lesným porastom: relaxačný priestor, edukačný priestor, kreatívne plochy, zahraničné expozície s vybavenosťou a plochy úžitkové. Viac: http://www.floriade.nl
  • Krajinárska výstava v Bambergu, SRN – patrí medzi menšie výstavy typu LGS (Landesgartenschau). Výstava sa koná hlavne v priestoroch areálu bývalého textilného závodu ERBA, menšie výstavné plochy sú pripravené pri záhradníckom múzeu, v kláštornách záhradách a nanábreží v centre mesta. Slogan výstavy je: “4 srdcia – jedna duša” a pripravuje sa od roku 2008. Viac: http://www.bamberg2012.de

Odborné exkurzie sa konajú v nadväznosti na Závery seminára na tému “Revitalizácia brownfieldov a verejných priestranstiev prostredníctvom krajinárskych výstav”, ktorý sa konal na Úrade vlády v januári 2012 pod záštitou Marina Kováča, splnomocnenca vlády, kde odborná verejnosť podporila víziu prípravy systému krajinárskych výstav i na Slovensku.

 

Na odborné exkurzie je potrebné poslať predbežnú prihlášku do konca apríla 2012, aby organizátori poznali aspoň predbežný záujem zo strany odbornej verejnosti.

 

Ing. Anna Dobrucká, PhD:, autorizovaný krajinný architekt
predsedníčka ZUUPS pri SAS

  BAMBERG_-_FLORIADE.pdf (108,9 KiB, 628 hits)

  CHEB_-_BAMBERG.pdf (104,3 KiB, 623 hits)