STANOVISKO UVO

 

Úrad pre verejné obstarávanie vydal výkladové stanovisko k zákazu používania elektronických aukcií pri obstarávaní architektonických služieb.

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov sa dlhodobo snaží o presadzovanie zákazu elektronických aukcií pri obstarávaní architektonických služieb a projektových činností z dôvodu nevhodnosti jej použitia na tento predmet zákazky, ktorej plnenie nemá kvantifikovateľné parametre a je výsledkom duševnej činnosti architekta.

Predseda komory Ing. arch. Juraj Šujan a vybraní členovia predstavenstva, Ing. arch. Imrich Pleidel a Prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., na stretnutí s predsedníčkou Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) Ing. Zitou Táborskou prezentovali stanovisko komory a argumenty zdôvodňujúce zákaz požitia elektronických aukcií (ďalej len „EA“) pri obstarávaní architektonických služieb a zároveň prezentovali záujem o spoluprácu s ÚVO pri zvyšovaní povedomia o využívaní súťaži návrhov ako najoptimálnejšej formy pre obstarávanie architektonických služieb.

Zástupcovia komory predložili predsedníčke ÚVO svoje stanovisko so zdôvodnením a požiadali predsedníčku ÚVO, aby v rámci iniciatívy zavádzajúcej jednotný právny názor úradu vydali aj výkladové stanovisko k § 43 upravujúcemu EA, v ktorom ÚVO explicitne uvedie, že pri obstarávaní architektonických služieb sa EA ako forma obstarávanie nepoužije.

Predsedníčka ÚVO Ing. Zita Táborská deklarovala záujem o spoluprácu s komorou vo viacerých oblastiach, najmä pri školeniach a seminároch, ako aj zapojení komory v rámci kontroly a revíznych postupov ÚVO.

Po stretnutí zaslala predsedníčka ÚVO Ing. Zita Táborská predsedovi komory Ing. arch. Jurajovi Šujanovi list, v ktorom mu oznámila, že ÚVO vydalo predmetné výkladové stanovisko, ktoré je pre obstarávateľov ako aj verejnosť dostupné na stránke ÚVO .

Znenie Stanoviska Slovenskej komory architektov a Výkladového stanoviska ÚVO Vám prinášame v prílohe.

 

  Výkladové stanovisko UVO (215,4 KB, 2 227 hits)

  Stanovisko komory (199,8 KB, 640 hits)