6. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011

6. ročník
Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
BAKALÁR 2011

Pred koncom roku 2011 sa uskutočnilo v sídle organizátora 6. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011 (v texte ďalej len „Cena“) Stavebnej fakulty STU v Bratislave slávnostné odovzdávanie cien za osobnej účasti jej dekana prof. Ing. Alojza Kopáčika, PhD., prezidentky Združenia ABF Slovakia Ing. M. Brichtovej, dekanov fakúlt dotknutých vysokých škôl, a to dekanky Fakulty architektúry STU v Bratislave doc. Ing. Ľ. Vitkovej, PhD. a dekana Stavebnej fakulty TU v Košiciach doc. Ing. V, Kvočáka, PhD., viceprezidenta Spolku architektov Slovenska prof. Ing. Št. Šlachtu, PhD., Ing. arch. D. Lalíkovej, PhD., konateľky Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o., Ing. M. Blanárika, riaditeľa komunikácie PSS, a. s., ako aj ďalších hostí – zástupcov spoluzriaďovateľov Ceny, členov odbornej poroty a akademickej obce.
Každá jedna ocenená bakalárska práca bola verejne prezentovaná jej autorom – obrazom i textom. Po skončení bola vernisáž výstavy všetkých 40 ocenených bakalárskych prác vo výstavnej sieni SvF STU v Bratislave.

 

Vyhlasovateľom tejto ceny a jej zriaďovateľom je Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia. Spoluzriaďovateľmi sú: Slovenská komora stavebných inžinierov, Spolok architektov Slovenska, Slovenský zväz stavených inžinierov, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
 
Cena sa organizuje v týchto štyroch sekciách:
I. sekcia – Architektúra a urbanizmus, II. sekcia – Pozemné stavby, III. sekcia – Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, IV. sekcia – Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Hlavné kritériá hodnotenia ceny sú:

  • tvorivý prístup k riešenému problému
  • komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia
  • originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia.


 

Ceny pozostávajú z diplomov a finančných odmien, a to za:
prvé miesto pre sekciu I až IV á 500 EUR, druhé miesto pre sekciu I až IV á 250 EUR,
tretie miesto pre sekciu I až IV á 150 EUR

 

Odbornými garantmi ceny sú doc. Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. (STU v Bratislave, SvF), prof. Ing. Dušan Majdúch, PhD. (SKSI), prof. Ing. arch. Štefan Šlachta, PhD. (SAS).
 
Hlavný sponzor ceny: Prvá stavebná sporiteľňa, a. s.
 
Do ceny BAKALÁR 2011 bolo prihlásených 40 záverečných bakalárskych prác z týchto piatich vysokých škôl: Stavebná fakulta STU v Bratislave, Fakulta architektúry STU Bratislave, Stavebná fakulta TU v Košiciach, Fakulta umení TU v Košiciach, katedra architektúry, Stavebná fakulta, Žilinská univerzita v Žiline.
 
Členovia odbornej poroty:
Sekcia I: Architektúra a urbanizmus – Ing. arch. Ivan Hojsík (predseda), Ing. arch. Karol Hoffman, Ing. arch. Michal Žoffčák.
Sekcia II: Pozemné stavby – Ing. Ján Ralbovský (predseda), Ing. Igor Niko, Ing. Radovan Rusnák,
Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby – Ing. Ján Tomko (predseda), Ing. Miroslav Maťaščík, Ing. Anton Vyskoč.
Sekcia IV: Vodné stavby a vodné hospodárstvo – RNDr. Oľga Majerčáková, PhD. (predseda), doc. RNDr. Štefan Rehák, CSc., Ing. Ján Heriban.

  

Výsledky hodnotenia odbornou porotou
I. sekcia: Architektúra a urbanizmus
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011
Téma práce: REZIDENČNÁ VILA – BRATISLAVA
Autor: Bc. Michaela Pivoňková
Vedúci bc. práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry,
Cena udelená: – za tvorivý prístup k riešenému problému originálnym hmotovým riešením architektúry, – za jedinečné jednoduché typologické a dispozičné riešenie, – za citlivé zasadenie do prostredia, – za progresívne stavebno-technické riešenie.


 

2. miesto:
Téma práce: LODENICA
Autor: Bc. Michaela Smolková
Vedúci bc. práce: Ing. arch. Peter Sedlák
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto udelené: – za citlivo a sviežo osadenie lodenice na hranu Dunaja, – za jednoduchou líniou architektúry komplexné spojenie dispozičného a funkčného riešenie prostredia.


 

3. miesto:
Téma práce: BIGLAJZ, TORYSA
Autor: Bc. Zuzana Töröková
Vedúci bc. práce: Ing. Akad. arch. Karol Gregor
Vysoká škola: TU v Košiciach, Fakulta umení
3. miesto udelené: – za skutočne originálny spôsob zhmotnenia duchovna miesta, – za hľadanie a skúmanie v hľadaní genia loci formou jedinečného a progresívneho počinu vyjadriť pocit architektúrou.  Sekcia II: Pozemné stavby
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011

Téma práce: BYTOVÝ DOM
Autor: Bc. Roman Trnka
Vedúci bc. práce: Ing. Martin Jamnický, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta,
Cena udelená: – za striedme architektonické stvárnenie pôsobiace nadčasovo, – za stručnú a jasnú formu konštrukčno-dispozičného riešenia, – za stručné a jasné spracovanie výkresovej a textovej časti bez zavádzajúcich podrobností, – za riešenie energetickej hospodárnosti s dotiahnutím až na úroveň konštrukčného detailu.


 

2. miesto:
Téma práce: ŠPORTOVÁ HALA S VYBAVENOSŤOU V BRATISLAVE – RAČI
Autor: Bc. Veronika Kozáková
Vedúci bc. práce: prof. Ing. arch. Julián Keppl, CSc.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Fakulta architektúry,
2. miesto udelené: – za optimálne skĺbený konštrukčný systém pre malé rozpätia pomocných prevádzok a veľké rozpätie potrebné pre športovú halu, – za nápaditú architektonickú koncepciu, využívajúcu ekologicky čisté riešenia nosnými konštrukciami z dreva, v celom rozsahu priznané nielen na preklenutie veľkého rozpätia, ale aj v konštrukcií celej fasády, – za výzvu pre ďalší projektový stupeň s dôležitou úlohou pretaviť navrhované riešenie do realizačného detailu.


 

3. miesto:
Téma práce: BYTOVÝ DOM
Autor: Bc. Ján HANZEL
Vedúci bc. práce: Ing. Dušan Dlhý, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
3. mesto udelené: – za konštrukčno-dispozičné riešenie jeho kompaktnosťou vo väzbe na riešenie čo najmenšej energetickej náročnosti stavby, – za zohľadnenie minimalizácie energetickej náročnosti aj v úrovni konštrukčného detailu, – za vychádzanie z miestnych geologických pomerov, vhodným spôsobom zohľadnených pri návrhu zakladania stavby.


  Sekcia III: Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011

Cena udelená nebola.
Zdôvodnenie: Žiadna z predložených prác výrazne nevynikla nad úroveň ostatných prác.

 

2. miesto:
Téma práce: Oceľová konštrukcia autosalónu
Autor: Bc. Tomáš Polanský
Vedúci bc. práce: Ing. Ivo Demjan, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
2. miesto udelené: – za komplexnosť a originalitu návrhu s využitím progresívnych metód priestorového riešenia stavby v súčinnosti s použitými princípmi celkového statického riešenia s dôrazom na vyriešenie konštrukčných detailov, – za veľmi dobrú úroveň vizuálneho spracovania práce.

 

2. miesto:
Téma práce: Nepriaznivé účinky vetra na chodcov. Prúdenie medzi budovami a ochrana pred vetrom.
Autor: Bc. Ivan Sádovský
Vedúci bc. práce: doc. Ing. Oľga Hubová, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto udelené: – za tvorivý prístup k problému vysoko aktuálnemu najmä z pohľadu využitia v praxi pri návrhu obytných zón a obchodných centier, – za využitie progresívneho stavebno-technického riešenia.

 

3. miesto:
Téma práce: Návrh oceľovej haly pre linku na triedenie skla
Autor: Bc. Matúš FARBÁK
Vedúci bc. práce: Ing. Jozef Gocál, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta
3. miesto udelené: – za komplexnosť pri použití štandardných metód riešenia s ďalšou praktickou využiteľnosťou, – za veľmi dobrú úroveň spracovania práce.

3. miesto:
Téma práce: Parkovací dom – monolitická stropná konštrukcia
Autor: Bc. Tibor Kiss
Vedúci bc. práce: Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
3. miesto udelené: – za aktuálnosť riešenej témy s jej využiteľnosťou v praxi, – za komplexnosť riešenia so štandardným postupom a náročnosťou na úrovni konštrukčného detailu.

 

IV. sekcia: Vodné stavby a vodné hospodárstvo
Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2011

Téma práce: Pôsobenie tlaku a vztlaku podzemnej vody na stavebné konštrukcie
Autor: Bc. Tomáš Kinczer
Vedúci bc. práce: Ing. Dana Baroková, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Cena udelená: – za jasne zadaný aktuálny cieľ bc. práce, – za použité adekvátne metódy spracovania, – za praktickú i teoretickú využiteľnosť výsledkov, – za dobrú úroveň vizuálneho a technického spracovanie práce.

 

2. miesto:
Téma práce: Hydraulické výpočty vodohospodársko–energetického plánu derivačnej MVE
Autor: Bc. Michal Dušička
Vedúci bc. práce: Ing. Peter Šulek, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
2. miesto udelené: – za dobre spracovanú aktuálnu tému vzhľadom na energetickú koncepciu Slovenskej republiky, – za použitie štandardných metód, – za zohľadnenie ekologických požiadaviek v technickej koncepcii riešenia.

 

3. miesto:
Téma práce: Štúdia umelého zasnežovania lyžiarskeho svahu
Autor: Bc. Hana Kusá
Vedúci bc. práce: Prof. Ing. Ján Szolgay, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
3. miesto udelené: – za výber aktuálnej témy, – za dosiahnutie jasne definovaného cieľa, – za použitie štandardných hydrologických postupov pri riešení, – za praktickú využiteľnosť práce.

 

Zdroj informácií:
– Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia,