Aktuálne informácie zo zasadnutia predstavenstva SKA zo dňa 16. apríla 2020

Vážené architektky, vážení architekti, hosťujúci a dobrovoľní členovia Slovenskej komory architektov,

nie je zvykom newslettrom informovať členov komory o zasadnutiach predstavenstva. Vzhľadom na výnimočnosť situácie a aktuálnosť informácií sme sa však rozhodli túto príležitosť využiť.

Na svojom online zasadnutí 16. apríla 2020 sme riešili dopady momentálnej epidemiologickej situácie. Prechádzali sme možné úľavy pre architektov zo strany štátnej správy a komory samotnej, ako aj plán na očakávanú krízu v budúcnosti. Predstavenstvo sa v súlade so svojimi kompetenciami na online zasadnutí 16. apríla 2020 uznieslo, že vzhľadom k napätej a vážnej situácii bude akceptovať oneskorené platby príspevkov na činnosť orgánov komory uhradené do 30. júna 2020, bez ich navýšenia v zmysle čl. 12c ods. 6 Štatútu SKA. Predstavenstvo SKA chce takto vyjsť v ústrety tým, ktorí pociťujú existenčné problémy v súvislosti s momentálnymi obmedzeniami. Predstavenstvo zároveň poverilo riaditeľku Úradu SKA optimalizovať náklady spojené s chodom Úradu a výkonom orgánov komory.

Preverovali sme tiež možnosti úľav alebo náhrad zo strany štátu. Keďže ateliéry neboli nariadeniami povinne uzavreté, je ťažké očakávať osobitnú podporu pre služby architektov a projekčné kancelárie. Vzťahujú sa na nás všeobecné pravidlá pre SZČO a právnické osoby, odkazy na ne nájdete na webovej stránke komory. Pravdou ale je, že v porovnaní s inými profesiami alebo službami zďaleka nestojíme v prvej línii strát. Nechceme týmto konštatovaním situáciu architektov zľahčovať. Je zrejmé, že náš segment bude niesť bremeno krízy už čoskoro. Chceme Vás však ubezpečiť, že SKA sa bude konštruktívne snažiť zmierniť dopady tejto krízy na svojich členov. Predstavenstvo sa uznieslo, že rozvinie adresnú komunikáciu s členmi novej exekutívy a zástupcami samospráv s cieľom iniciovania nových súťaží a vytváraní lepších podmienok pre prácu architektov.

SKA nemôže priamo zabezpečovať zákazky svojim jednotlivým členom. Jej úlohou je vytvárať rovnocenný priestor a príležitosti pre všeobecné uplatnenie našej profesie. Okrem systematickej podpory súťaží návrhov je dôležitá aj snaha o popularizáciu architektúry prostredníctvom ceny CE ZA AR. Naším cieľom je, aby sa o architektúre hovorilo, aby sa na architektov klienti obracali, a aby sme sa týmto spôsobom snažili formovať vkus verejnosti. Je ťažké priamo vyhodnotiť dopad tohto nástroja na množstvo našich zákaziek a výšku honorárov, ale veríme, že má zmysel v tom pokračovať. Uvedomujeme si citlivosť situácie a chceme Vás informovať, že náklady na prácu poroty, televízny prenos aj galavečer sú plne hradené z grantov Ministerstva kultúry SR a sponzorských príspevkov, ktoré sú viazané na súťaž samotnú, vždy na jej aktuálny ročník. V prípade, že by sa neuskutočnil, tieto prostriedky nemôžeme využiť inak – sponzori aj ministerstvo ich prerozdelia iným záujemcom. Predstavenstvo SKA Vás chce preto ubezpečiť, že starostlivo zvažuje spôsob komunikácie CE ZA AR-a a vynaloženie akýchkoľvek finančných prostriedkov na jeho zabezpečenie. O výslednej forme a realizácii galavečera, ktorá je v súčasnosti nejasná a o ďalších rozhodnutiach aj v tejto oblasti Vás budeme včas informovať.

Želám Vám i Vašim blízkym pevné zdravie a nám spoločne úspešné zvládnutie tejto náročnej situácie.

Iľja Skoček
predseda Slovenskej komory architektov

  Uznesenie (75,9 KB, 244 hits)