Areál športu Dubeň v Žiline

          Mesto Žilina ako verejný obstarávateľ, v zastúpení Mestským úradom, stavebným odborom vyhlasuje ku dňu 21. 09. 2017 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „Areál športu Dubeň v Žiline“ na komplexné riešenie športového areálu a novostavby multifunkčnej športovej haly ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien podľa §§ 119 – 257 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších zmien a predpisov, Vyhlášky ÚVO č.157/2016 Z. z. o súťažiach návrhov a podľa Súťažného poriadku Slovenskej komory architektov z 13. 04. 2016.

          Zámerom Mesta Žilina je vybudovať športový areál celomestského a regionálneho významu v lokalite Budatín – Sihoť na pravostrannom nábreží rieky Váh. V súčasnosti je riešené územie temer nezastavané. V jeho západnej časti sa nachádza areál Správy ciest Žilinského VÚC – údržba ciest v správe ŽSK a sklad posypových materiálov. Na opačnom konci, na východnej strane v smere na Tepličku nad Váhom sa nachádza objekt Lodenice a vodácky areál vo väzbe na biokoridor – derivačný potok a rybochod – prítok Váhu vybudovaný pri výstavbe  Vodného diela Žilina. Situovanie Areálu športu Dubeň v riešenom území je v súlade s platným ÚPN-M Žilina Zmeny a doplnky č. 2 z r. 2015 (www.zilina.sk). 

          Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je okrem najlepšieho návrhu aj výber spracovateľa urbanistickej štúdie riešeného územia a projektu multifunkčnej športovej haly pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie bez inžinierskej činnosti.

Súťaž bola overená Slovenskou komorou architektov.

Návrhy je možné odovzdať najneskôr do 28. 11. 2017 do 1500 hod..

 

  SÚŤAŽNÉ PODMIENKY (1,4 MB, 585 hits)

  INFORMAČNÝ LIST (454,8 KB, 396 hits)