Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave vyhlásila dňa 25. 10. 2018 verejnú anonymnú projektovú súťaž návrhov s názvom „Art Campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018“.

Predmetom súťaže je koncepčné architektonicko-urbanistické riešenie areálu Vysokej školy výtvarných umení na Drotárskej ceste 44 v Bratislave a podrobnejšie architektonické riešenie objektov, ktoré budú realizované v 1. etape, ktorými sú ubytovaco-stravovacie zariadenie, technologický pavilón a parkovacie zóny. Riešený areál a stavby, ktoré sa v ňom nachádzajú sú vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Predpokladané náklady na realizáciu stavby v 1. etape sú 9 000 000 € bez DPH. Predpokladaná hodnota zákazky, ktorá má byť zadaná v priamom rokovacom konaní v nadväznosti na súťaž, bola stanovená v súlade s § 120 ods. 4 ZVO ako súčet maximálnej hodnoty nadväzujúcej zákazky a sumy na ceny a odmeny na 498 728,50 € bez DPH.

Účastník musí od okamihu podania súťažného návrhu až po zverejnenie výsledkov súťaže, a ak sa stane víťazným účastníkom, tak až po okamih ukončenia zhotovovania zákazky spĺňať podmienky: ak je účastník právnickou osobou, bude mať v obchodnom alebo obdobnom registri zapísaný predmet hospodárskej činnosti, ktorý zodpovedá službám, ktoré majú byť predmetom zákazky podľa § 4 zák. č. 138/1992 Zb. Ak je účastník fyzickou osobou, bude oprávnený na predmet hospodárskej činnosti, ktorý zodpovedá službám, ktoré majú byť predmetom zákazky podľa § 4 ZAA alebo § 5 ods. 1 písm. a) ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v štáte jeho sídla.

Lehota na prevzatie Súťažných podmienok a súťažných pomôcok 21. 01. 2019, 15:00
Lehota na vysvetľovanie Súťažných podmienok 21. 01. 2019, 15:00
Lehota na predkladanie súťažných návrhov 21. 01. 2019, 15:00
Predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty 29., 30. 01. 2019

 Riadni členovia poroty:
Nezávislí od vyhlasovateľova:
univ dipl ing arch Aljoša Dekleva, M.Arch (Dist) AA
Mag. arch. Ernst J. Fuchs, AA
doc. Mgr. ak. arch. Roman Brychta, AA
prof. ak. arch. Imrich Vaško, AA

Závislí od vyhlasovateľa:
prof. Ing. Mgr. Petr Hájek, akad. arch., AA
doc. Pavel Choma, akad. mal.
prof. Ing. Štefan Klein, akad. soch.

Náhradníci poroty:
Nezávislí od vyhlasovateľa:
M. Sc. Ing. Arch. Tomasz Konior, AA
Ing. arch. Peter Jurkovič, AA
doc. Ing. arch. Monika Mitášová, PhD.

Pomocné orgány poroty:
Ing. arch. Peter Lényi – sekretár
Ing. Ing. arch. Ondrej Marko – overovateľ
Ing. arch. Jana Kvasniaková –  overovateľ
Mgr. Ondrej Tkáč – overovateľ
Mgr. Mirek Karas – overovateľ

V súťaži budú udelené ceny a odmeny týmto spôsobom:
1. cena:           20 000 €
2. cena:           12 000 €
3. cena:             7 000 €
suma vyhradená na odmeny: 6 000 €

Upozorňujeme účastníkov, že na základe zákona č. 138/2015 Zb. v znení neskorších predpisov je komunikácia s vyhlasovateľom možná len elektronickou formou prostredníctvom určeného informačného systému.  Pre potreby elektronickej komunikácie je každý účastník povinný zaregistrovať sa v systéme ERANET na https://obstaravanie.eranet.sk.

Sekretár súťaže: 
meno:                  Ing. arch. Peter Lényi
tel.:                       +421 904 193 722
e-mail:                 peter.lenyi@2021.sk

SÚŤAŽNE PODMIENKY
INFORMAČNÝ LIST