XXVIII. vedecká konferencia BARDKONTAKT 2020

Téma: Problematika mestských pamiatkových centier

Dátum konania: 23. – 24. septembra 2020
Miesto konania: Slávnostná zasadacia sieň mestskej Radnice, Radničné námestie 16, Bardejov

V poradí už XXVIII. ročník konferencie Bardkontakt, nad ktorým SKA prebrala záštitu, sa bude konať v atmosfére pripomienky niekoľkých okrúhlych jubileí v kontexte ochrany pamiatok na Slovensku ale aj v Európe.

Cieľom konferencie je poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu: výmenu názorov, polemiku a šírenie skúseností medzi účastníkmi procesov dotýkajúcich sa ochrany, obnovy a manažmentu pamiatok, riadenia sídiel a regiónov, posilňovania komunít, usmerňovania a programovania ich rozvoja.

Do diskusie sú prizvaní pracovníci Pamiatkového úradu Slovenskej republiky, Združenia miest a obcí Slovenska, predstavitelia/zástupcovia obcí, členovia Slovenskej komory architektov, Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory reštaurátorov, odborníci z akademického prostredia, vlastníci domov v historických jadrách, pracovníci stavebných úradov, investori, projektanti, členovia a zástupcovia občianskych iniciatív, nadšenci a všetci, ktorých táto téma zaujíma.

Účastnícky poplatok (vložné) na konferenciu je 25,- € (obsahuje náklady na zborník, obedy a večeru na oba dni konferencie).

Podujatie je zaradené do Sústavného vzdelávania architektov SKA ako podujatie typu „B“  s počtom kreditov 10.

Všetky aktuálne informácie a pokyny k účasti nájdete na webovej stránke konferencie:
https://bardkontakt.wixsite.com/2020