Boli sme v mestách našich regionálnych zástupcov SKA

Z iniciatívy predstavenstva SKA sa v dňoch 23. – 25.9.2020 uskutočnilo 8 pracovných stretnutí vedenia SKA so zástupcami miestnych samospráv a členov SKA v mestách Prešov, Košice, Banská Bystrica a Žilina. Stretnutia boli spoluorganizované regionálnymi zástupcami komory v týchto mestách (Ing. arch. Peter Marcinko/Prešov, Ing. Ing. arch. Anton Reitzner/Košice, Ing. arch. Roman Turčan/B. Bystrica, Akad. arch. Dušan Voštenák/Žilina). Stretnutia s primátormi miest a ďalšími predstaviteľmi mestských samospráv, ako aj diskusie s členmi komory z jednotlivých regiónov priniesli otvorenú výmenu názorov na aktuálne témy architektonickej profesie a štandardných foriem účasti architektov pri plánovaní rozvoja miest.

Za SKA sa pracovných stretnutí zúčastnili predseda SKA Iľja Skoček, 1. podpredseda SKA Kornel Kobák a zástupkyňa riaditeľky úradu SKA Ing. Oľga Miháliková. Stretnutia s primátorkou mesta Prešov Ing. Andreou Turčanovou, primátorom mesta B. Bystrica MUDr. Jánom Noskom, viceprimátormi Mgr. Jakubom Gajdošíkom a Ing. Milanom Lichým, primátorom mesta Žilina Mgr. Petrom Fabiánem a tiež v Košiciach s Ing. arch. Martinom Jergušom, povereným riadením Oddelenia útvaru hlavného architekta mesta, mali za cieľ zvýšenie vzájomnej informovanosti najmä o otázkach architektonických súťaží vyhlasovaných samosprávami, problematiky právomocí útvarov hlavných a mestských architektov, kvality územných plánov a o odbornej pomoci, ktorú vie SKA v týchto oblastiach poskytnúť. Zástupcovia všetkých samospráv deklarovali úprimný záujem zabezpečiť kvalitu riešení svojich rozvojových zámerov prostredníctvom súťaží návrhov. SKA v tejto oblasti ponúkla moderovanie vzájomnej výmeny skúseností hlavných architektov miest s cieľom spoločného presadzovania dobrej praxe. Viaceré navštívené samosprávy deklarovali svoj záujem využiť nástroj súťaží návrhov pre obstarávanie služieb architektov prijatím všeobecne záväzných nariadení, alebo takýto záväzok pripravujú. Predseda SKA informoval aj o novom manuáli súťaží návrhov, ktorý by mal samosprávam priniesť konkrétne, vzorové riešenia z aplikačnej praxe. 

Na spoločných stretnutiach vedenia SKA s členmi komory rezonovali najmä otázky profesijných štandardov, kvality poskytovaných služieb a dodržiavania stavovských princípov architektmi. Zaznamenali sme podnety členov formulované v rámci debát (napr. disciplinárne právomoci komory v prípadoch neetického vykonávania povolania, oprávnenia autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov v súťažiach návrhov, nevyvážené podmienky v zmluvách na služby architektov, nevhodné členenie postupu obstarávania projektov na samostatné dodávky) tak, aby tieto mohli byť predložené na posúdenie orgánom komory. V mene vedenia SKA sme na stretnutiach tiež informovali o aktivitách komory v oblasti podpory a presadzovania súťaží návrhov, o krokoch pri príprave novej legislatívy (stavebný zákon, autorský zákon, zákon o verejnom obstarávaní), o prehlbovaní a zlepšovaní metodiky autorizačných skúšok, o príprave prechodu na dištančné formy profesijného vzdelávania a o zásadách a význame organizovania ocenenia CE ZA AR. 

Vzhľadom na kladné prijatie a výsledky pracovnej cesty v mestách regionálnych zástupcov má záujem SKA, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí, pokračovať v stretnutiach so svojimi členmi a s miestnymi a s regionálnymi samosprávami. Privítame preto tiež iniciatívu našich členov, ktorí by mali záujem pomôcť pri organizovaní stretnutí s členmi SKA a zástupcami samosprávy v ďalších mestách a regiónoch Slovenska.