Oznam SKA – zrušenie podujatí SKA

Vážené členky, vážení členovia,

vzhľadom k súčasnej situácii a v zmysle odporúčania Ministerstva zdravotníctva SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19, Slovenská komora architektov dočasne (do odvolania)

ruší všetky podujatia organizované SKA v priestoroch úradu Komory.

Toto obmedzenie sa vzťahuje aj na návštevu priestorov úradu Komory, na osobné podávanie podnetov a podaní.

Z tohto dôvodu by sme Vás chceli informovať, že pre komunikáciu s úradom Komory je možné využiť kontakty: https://www.komarch.sk/kontakt/

Za vzniknuté nepríjemnosti sa vopred ospravedlňujeme.

JUDr. Viera Hanuláková
riaditeľka úradu
Slovenskej komory architektov

Young European Architects YEA!

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti medzinárodnú súťaž Young European Architects YEA!, ktorá je otvorená pre mladých architektov, výtvarníkov, dizajnérov do 40 rokov (s praxou najviac 15 rokov) z celej Európy.

Najlepšie projekty budú prezentované na 17. ročníku Benátskeho bienále na podujatí CA’ASI (23. máj – 29. november 2020).

Termín uzatvorenia prihlášok je 14. februára 2020.

Viac informácií TU v prílohe, alebo na: http://www.ca-asi.com.

 

 

Súťaž návrhov na ARCHITEKTONICKO-VÝTVARNÝ NÁVRH EXPOZÍCIE KNIEŽACIA HROBKA Z POPRADU

Podtatranské múzeum v Poprade vyhlasuje projektovú verejnú architektonicko-výtvarnú jednoetapovú súťaž návrhov na Architektonicko-výtvarný návrh expozície Kniežacia hrobka z POPRADU.

Zámerom vyhlasovateľa je vypracovanie a predloženie architektonicko-výtvarného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu podľa vypracovaného scenára, ktorý vypracoval Archeologický ústav SAV v Nitre na celkovej podlahovej ploche expozičných priestorov 469 m² a výber najlepšieho súťažného návrhu expozície Kniežacia hrobka z Popradu. Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej výtvarno-architektonickej štúdie a vypracovanie realizačného projektu.

Návrh expozície má akceptovať scenár expozície, má vyjadrovať komplexnosť, kreativitu, invenčnosť, originalitu a ochranu prezentovaných exponátov, pri zachovaní. Zároveň musí byť zvládnuté technické riešenie návrhu expozície, multimediálne zariadenia, svetelná a klimatická optimálnosť a technická realizovateľnosť návrhu.

Lehoty:
Termín vyhlásenia súťaže sa stanovuje na 17. januára 2020.
Lehota na podanie posledných otázok sa stanovuje do 14:00 hod. dňa 6. marca 2020.
Lehota na predloženie návrhov uplynie o 14.00 hodine 17. marca 2020.
Lehota na overenie súťažných návrhov sa stanovuje do 20. marca 2020.
Termín hodnotiaceho zasadnutia súťažnej poroty sa stanovuje predbežne na 24. marca 2020.
Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže v zmysle týchto súťažných podmienok sa stanovuje na dobu 7 pracovných dní od konečného rozhodnutia poroty o poradí a udelení cien predbežne do 31. marca 2020.

Členovia poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Bc. PhDr. Magdaléna Bekessová, predseda poroty

Členovia poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
doc. PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
PhDr. Karol Pieta, DrSc.
Ing. arch. Zuzana Ondrejková, PhD.
Ing. arch. Pavol Paňák
Ing. arch. Eva Borecká PhD.
Ing. arch. Jakub Kopec

Náhradníci poroty nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. Tereza Štolcová, PhD.
MArch. Samuel Netočný

Náhradníci poroty závislí na vyhlasovateľovi:
Mgr. art. et Mgr. Marek Ružinský

Pomocné orgány poroty:
Mgr.  Elena Bekešová, sekretár súťaže, závislá na vyhlasovateľovi,
Ing.  Ján Reľovský, overovateľ návrhov, závislý na vyhlasovateľovi.

Experti poroty:
Ing. Dagmar Olekšáková, náhradník člena poroty, závislá na vyhlasovateľovi.

Predpokladaná hodnota zákazky je stanovená na 20 000 EUR bez DPH vrátane cien v súťaži návrhov. Predpokladané náklady na realizáciu expozície Kniežacia hrobka z Popradu sú 350 000 EUR s DPH.

Ceny:
1. cena: 3.500,- €
2. cena: 2.000,- €
3. cena: 1.500,- €

Sekretár súťaže:
Mgr. Elena Bekešová
tel.: +421 911 417 977; e-mail: sekretariat@muzeumpp.sk

  Výzva na predkladanie návrhov (138,6 KB, 334 hits)


  Súťažné podmienky - Kniežacia hrobka z Popradu (166,6 KB, 422 hits)

Námestie SNP a Kamenné námestie

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy, Generálny Investor Bratislavy vyhlasujú súťažný dialóg „Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava 2019/2020“.

Námestie Slovenského národného povstania a Kamenné námestie predstavujú v súčasnosti jedno z najvýznamnejších mestských priestranstiev v Bratislave. Nachádzajú sa v centre mesta v pamiatkovej zóne. Územie v sebe kombinuje niekoľko dôležitých vrstiev – historicko-spoločensky významný priestor, dôležitý prestupný uzol pre mestskú hromadnú dopravu a prítomnosť pamiatkovo chránených objektov. Podobne, ako v niektorých iných európskych mestách, bolo aj v Bratislave 20. storočie charakteristické dynamickým vývojom centrálnych mestských priestorov. Niektoré z nich napriek svojmu významu prechádzajú postupným úpadkom. Názor, že súčasný stav tohto verejného priestoru je nevyhovujúci, je otvorene zdieľaný medzi odborníkmi, verejnosťou a samosprávou. Je potrebné vytvoriť realistický scenár regenerácie a rozvoja tohto územia.

Postup v skratke:
Komisia vyberie z prihlásených tímov štyri, ktoré sa na základe predložených podkladov budú javiť ako najspôsobilejšie pre spracovanie kvalitného návrhu. Na úvodnej konferencii im bude predstavené územie a jeho aktuálne témy. Po necelých dvoch mesiacoch všetky tímy osobitne predstavia komisii, expertom a lokálnym aktérom svoje koncepcie, po diskusii dostanú spätnú väzbu a usmernenia pre ďalšie dopracovanie. Po ďalších približne dvoch mesiacoch predstavia súťažiaci už dopracované návrhy, porota ich po diskusii vyhodnotí a zoradí podľa kvality. Potom súťažiaci predložia cenové ponuky, ktoré budú posúdené spolu s výstupmi z predchádzajúcej etapy. S účastníkom, ktorého ponuka (primárne kvalita, sekundárne cena) bude najlepšia, bude uzatvorená zmluva, ktorej predmetom bude ďalšia práca na návrhu v nadväzujúcich projektových stupňoch.

Časový plán:

  • 12. 2019 – vyhlásenie súťaže
  • 17. 1. 2020 – lehota na predkladanie žiadosti o účasť (1.etapa)
  • 14. 2. 2020 – lehota na predkladanie profesijného portfólia (1.etapa)
  • v týždni 17.2.2020 – 21.2.2020 –  výber 4 tímov postupujúcich do 2. etapy
  • v týždni 09.03.2020 – 13.03.2020 – úvodná konferencia
  • v týždni 27.04.2020 – 01.05.2020 – individuálne prezentácie koncepcií
  • v týždni 22.06.2020 – 26.06.2020 – individuálne prezentácie finálnych návrhov a zostavenie poradia účastníkov na základe kvality
  • 10.7.2020 – lehota na predkladanie cenových ponúk
  • 17.7.2020 – celkové vyhodnotenie
  • 31.7.2020 – vyhlásenie výsledkov súťažného dialógu

Členovia komisie:
Závislí na vyhlasovateľovi:
1. Matúš Vallo, SK, architekt, primátor Bratislavy
2. Zuzana Aufrichtová, SK, architektka, starostka Starého mesta

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
3. Igor Marko, SK/GB, architekt, www.markoandplacemakers.com
4. Michal Fišer, CZ, architekt, www.triarchitekti.cz
5. Marko Studen, SLO, architekt, www.scapelab.com
6. Daniel Zimmermann, AT, krajinný architekt, www.3zu0.com
7. Pierre Alain Ttrévelo, FR, architekt, www.tvk.fr

Náhradníci závislí na vyhlasovateľovi:
1. Juraj Šujan, SK, architekt, poradca primátora Bratislavy
2. Michal Marcinov, SK, krajinný architekt, MIB – Útvar verejného priestoru, člen Živé námestie
3. Roman Žitňanský, SK, architekt, MIB – Útvar verejného priestoru,

Náhradník nezávislý na vyhlasovateľovi:
4. Antonín Novák, CZ, architekt, www.drnh.cz

Experti, prizvané osoby a lokálni aktéri
Pri úvodnej konferencii a pri pracovných stretnutiach sa zúčastnia aj experti, prizvané osoby a lokálni aktéri na danom území. Jedná sa o cca. 30 odborníkov na rôzne aspekty riešeného zadania, zástupcov inštitúcií sídliacich v riešenom území a ďalších relevantných prizvaných.

Odmeny v súťaži
Pre každý zo štyroch postupujúcich tímov je vyhradený honorár vo výške 20 000 € bez DPH. Prvá polovica bude vyplatená po prezentácii konceptu v požadovanom rozsahu. Druhá polovica bude vyplatená po prezentácii konečného návrhu v požadovanom rozsahu.

Portál zákazky verejného obstarávania (https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5764/summary)

  Informatívny dokument (151,4 KB, 219 hits)

Verejná neanonymná výzva na ponuku s návrhom „Predĺženie promenády na Železnej studničke“

Hlavné mesto Bratislava, Metropolitný inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlasujú kombinovanú architektonicko-krajinársku, projektovú, dvojetapovú, verejnú neanonymnú výzvu na ponuku s návrhom s predmetom: „Predĺženie promenády na Železnej studničke“. Zámerom mesta Bratislava, Mestských lesov v Bratislave, je revitalizácia verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Jedná sa o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienka).

Riadni členovia poroty-závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. Michal Marcinov, autorizovaný krajinný architekt SKA – predseda poroty
Ing. Peter Netri, sekcia dopravy Magistrátu HM SR BA

Nezávislí na vyhlasovateľovi:
Mgr.art. Aleš Šedivec
Ing. arch. Martin Frei, autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Ján Veisser, autorizovaný architekt ČKA

Náhradníci poroty-závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. František Brliť, autorizovaný inžinier SKSI, Magistrát HM SR BA

Nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Benjamín Brádňanský, autorizovaný architekt SKA

Experti poroty:
Ing. Matej Dobšovič, riaditeľ Mestských lesov Bratislava
Gabriela Habáňová PhDr., Krajský pamiatkový úrad Bratislavy
Ing. Barbora Pavligová, oddelenie stavebných činnosti, Magistrát HM SR BA

– zverejnenie výzvy 27.11.2019
lehota na predloženie dokladov do 1. etapy 10.01.2020 do 15:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 1. etape 13.01.2020
– predpokladaný termín vyrozumenia uchádzačov o výsledku 1.etapy 20.01.2020
– predpokladaný termín obhliadky riešeného územia 03.-07.02.2020
– lehota na predloženie ponúk do 2. etapy 24. 03. 2020 do 15:00
– predpokladaný termín hodnotiaceho zasadnutia poroty v 2. etape 03.04.2020 o 9:00
– predpokladaný termín oznámenia výsledkov 2. etapy 07.04.2020

Vyhlasovateľ za vypracovanie návrhov určuje účastníkom 2. etapy cenu za návrh vo výške 2 000,00 €
bez DPH. Táto cena bude na základe objednávky vystavenej pri začiatku 2. etapy vyplatená každému
z troch vybraných účastníkov, pokiaľ predloží svoj návrh v požadovanom termíne a rozsahu.
4. Pomocné orgány poroty-administrátor verejného obstarávania:
Mgr. art. Katarína Máčková, katarina.mackova@mib.sk

  Predĺženie promenády na Železnej studničke - Súťažné podmienky (159,2 KB, 188 hits)

  Predĺženie promenády na Železnej studničke - Súťažné zadanie (2,0 MB, 194 hits)

 

Zrušenie seminára – Energetické stratégie v kontexte architektúry

 

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že seminár Energetické stratégie v kontexte architektúry, ktorý sa mal uskutočniť
28. novembra 2019 od 16:30 hod. v Kotolni Fakulty architektúry STU v Bratislave, sa zo závažných zdravotných dôvodov hlavného rečníka, architekta Bernda Vlaya z Viedne, RUŠÍ.

Ďakujeme za pochopenie.

Mgr. arch. Nora Vranová
predsedníčka
výboru pre profesijné vzdelávania

Súťaž návrhov na výstavbu nájomných bytov Terchovská

V otázke nájomného bývania má Bratislava obrovský dlh. V rámci hlavných miest V4 má najnižší počet mestských nájomných bytov. Vedenie mesta aktívne vstúpilo do riešenia nedostatku nájomných bytov. Metropolitný inštitút Bratislavy, ktorý v otázkach nájomného bývania hrá významnú úlohu, spúšťa architektonické súťaže na výstavbu nových bytových domov.

Zadaním projektovej, verejnej urbanisticko-architektonickej, jednokolovej súťaže návrhov je vytvorenie vhodnej formy pre bytový súbor v lokalite – trojuholníku vymedzenom ulicami Galvániho, Banšelovou a Terchovskou, s veľkosťou približne 5000 m2. Od návrhu mesto vyžaduje, aby územie zhodnotil efektívne, ale zároveň s rešpektom k okoliu. Od účastníkov požaduje okrem návrhu samotného bytového domu aj návrh riešenia okolitých plôch na pozemku, verejný priestor a riešenia rešpektujúce ochranu životného prostredia.

Lehota na prevzatie Súťažných podmienok                            21. 01. 2020
Lehota na komunikáciu s účastníkmi                                       21. 01. 2020
Lehota na predkladanie súťažných návrhov                            21. 01. 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže                      31. 01. 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov 07. 02. 2020
Lehota na vyplatenie cien a odmien účastníkom                    31. 03. 2020

Riadni členovia poroty:

závislí na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Juraj Šujan autorizovaný architekt SKA, predseda poroty
Ing. Boris Hrbáň autorizovaný architekt SKA

nezávislí na vyhlasovateľovi:
Akad. arch. Ladislav Kuba autorizovaný architekt ČKA
Ing. arch. Juraj Benetin autorizovaný architekt SKA
MgA. Ondřej Synek autorizovaný architekt ČKA

Náhradník poroty:

závislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Norbert Dvorčák autorizovaný architekt SKA

nezávislý na vyhlasovateľovi:
Ing. arch. Michal Pulman

Porota môže prizvať experta poroty na špecifické odborné posúdenie jednej alebo viacerých oblastí hodnotenia návrhov. Expert poroty sa zúčastňuje rokovania poroty s poradným hlasom. Ak je to potrebné, expert poroty vypracuje odborné posúdenie na predložený návrh v súťaži.

Pomocné orgány poroty:
sekretár: Ing. arch. Marek Harčarík
overovateľky: Mgr. Alexandra Vičanová, Mgr. art. Katarína Máčková

Predpokladaná hodnota zákazky pri súťaži návrhov: 321 500,- EUR bez DPH

V súťaži budú udelené podľa poradia návrhov tieto ceny:
1. cena: 16 000,- €
2. cena: 10 000,- €
3. cena: 6 500,- €

Suma vyhradená na odmeny: 5 500,- €. Porota má právo prerozdeliť sumu vyhradenú na odmeny podľa uváženia, pričom najvyššia odmena neprekročí 80,00 % zo sumy určenej na tretiu cenu.
Komunikácia medzi vyhlasovateľmi a účastníkom sa uskutočňuje v slovenskom (prípadne českom) jazyku výhradne prostredníctvom informačného systému Josephine. Predkladanie návrhov prebieha elektronicky. Účastníkom odporúčame registráciu do informačného systému a skúšku odoslania návrhu vykonať v dostatočnom časovom predstihu.

  Súťažné podmienky - Terchovská (236,1 KB, 240 hits)

  Súťažné zadanie (479,3 KB, 253 hits)