CE • ZA • AR 2005 VÍŤAZNÉ STAVBY V JEDNOTLIVÝCH KATEGÓRIÁCH

Slovenská komora architektov po štvrtýkrát udelila Cenu za architektúru CE • ZA • AR. Na slávnostnom večere v divadle P. O. Hviezdoslava vyhlásila držiteľov piatich CE • ZA • AR – ov na rok 2005 v týchto kategóriách: Rodinné domy, Bytové domy, Občianske a priemyselné budovy, Rekonštrukcia a obnova budov, Interiér.
Súťaž sa vyhlasuje každý rok a cena sa udeľuje za profesionálny výkon – zrealizované dielo architektonického umenia, ktoré významne prispieva k obohateniu hmotnej kultúry na Slovensku.
Cena má formu sochárskeho diela, znázorňujúcu schematický náčrt domu/budovy, od akademického sochára Jána Hoffstädtera.

Súťaž je dvojkolová, v 1. kole porota v zložení: Ing. arch. Ludvík Grym (Česká republika) – predseda, Ing. arch. Dušan Čupka, Akad. arch. Ing. Karol Gregor, Doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, Akad. mal Svetozár Ilavský, Prof. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Petelen a Ing. arch. Mikuláš Rohrböck vybrala v každej kategórii tri nominácie, z ktorých v 2. kole v tajnom hlasovaní vybrala víťaza. Do štvrtého ročníka súťaže sa prihlásilo rekordných 56 realizovaných architektonických diel.
13. októbra 2005 – vo štvrtok večer, boli slávnostne vyhlásené výsledky v každej kategórii. Slávnostný večer pre vyše 400 pozvaných hostí uvádzal moderátor Peter Kočiš.
Potešiteľným javom rovnomerňe rozvinutého stavebníctva a architektúry na Slovensku je, že udelené ceny CE • ZA • AR 2005 pre realizované architektonické diela putujú dvakrát do Bratislavy, jedenkrát do Šenkvíc, jedenkrát do Kremnice a jedenkrát do Košíc.
Predseda súťaže český architekt Ludvík Grym sa vyjadril, že „vďaka tomu, že sme si všetky nominované stavby s porotou pozreli a mohli o nich diskutovať, ujasnili sme si názory na ich realizácie. Nehodnotili sme ich teda na základe fotografií. Vďaka tomu som absolvoval krátku a príjemnú turistiku po slovenských stavbách. Dôsledná diskusia a tajné hlasovanie poroty, z ktorého vzišli výsledky vyhlásené na slávnostnom večere, sú odrazom vyváženej slovenskej architektúry, ktorá nedelí architektonické realizácie na perifériu a centrum. Realizácie „v centre“ a „mimo centrum“ sú viditeľné, nie však v kvalite, ale v počte príležitostí. Centrum preto teoreticky znamená väčšie množstvo kvalitných diel. Prax, ale ukazuje, že koncentrácia príležitostí nemusí generovať úmerné množstvo kvality. Aj chudobné pomery alebo skromný stavebný program môžu dať vyniknúť výnimočnému dielu. Architekt zreje vďaka príležitosti realizovať architektonické dielo.“
Dve z piatich ocenených, realizovaných diel financoval štátny investor, ostatné architektonické diela financovali súkromní investori.
Piaty ročník Ceny za architektúru CE • ZA • AR vyhlási Slovenská komora architektov na jar 2006.
Jednou z verejných úloh Slovenskej komory architektov je aj starať sa o stavebnú kultúru a vykonávanie osvetovej, propagačnej, popularizačnej činnosti na poli architektúry a architektov. Jedným z dlhodobých cieľov, ktoré napĺňajú tieto činnosti je aj každoročné udeľovanie Ceny za architektúru CE • ZA • AR.

Rodinné domy

Rodinný dom v Šenkviciach

Autor: Ing.arch. Oľga Vodová

Jednoduchá skladba troch hmôt s tromi funkciami, navonok farebne odlíšených.
Priestorový a dispozičný koncept dvojgeneračného rodinného domu je rozvedený do logických súvislostí s gradáciou do ťažiskového dvojpodlažného obytného priestoru s galériou.
Striedma materiálová a farebná škála je akcentovaná v interiéri tromi farbami a jednoduchými, účelnými architektonicko-konštrukčnými detailami. Lapidárny a funkčný interiér charakterizuje citlivý rozvrh mobiliáru s vtipne riešenými vstavanými časťami, naviac umocnený inštaláciou výtvarných diel.
„Tejto cene sa teším dvakrát. Ako architekt, aj ako šťastný užívateľ tohto domu“, povedala architektka Oľga Vodová pri prebratí Ceny za architektúru CE • ZA • AR 2005.

Bytové domy

Obytný dom „MONDRIAN“, Bratislava
Autori: Ing.arch. Andrej Alexy
Ing.arch. Andrea Klimková

Stručná a jasná odpoveď na otázku súčasného hromadného bývania. Dom je solitérom v sídlištnej zástavbe; umiestnením na vonkajšu hranicu pozemku vymedzuje vlastný mikrosvet mestského predpriestoru s parkingom a obchodným parterom, na druhej strane je bývanie v bezprostrednom kontakte s prírodou.
Múdro „ustrojený“ dom s parterom, telom vrcholí v transformovanej streche obsahujúcej vysoký štandard bývania formou mezonetových terasových bytov.
Dom MONDRIAN je možno trúfalo pomenovaný po jednom zo zakladateľov neoplasticizmu, definovanom čistou geometrickosťou, abstrakciou, základnými farbami, odporom k náhodilosti i nadvláde individuality; definíciu štýlu je možné a to nielen PIETne použiť na charakteristiku domu.

„Návrh obytného domu Mondrian vznikol vo veľmi krátkom časovom úseku dvoch týždňov, ale investorovi sa veľmi páčil“, takto sa vrátil k spomienkam a k realizácii jeden z autorov obytného domu Mondrian v Bratislave – Andrej Alexy.

Občianske a priemyselné budovy

APOLLO BUSINESS CENTER, Bratislava

Autori: Ing.arch. Juraj Jančina
Ing.arch. Igor Mazúch
Ing.arch. Otto Grossmann

Nový administratívno-obchodný komplex vznikol na mieste nefunkčných objektov niekdajšej priemyselnej zóny na Mlynských Nivách. Tvorí ho zoskupenie dvoch viacpodlažných administratívnych budov prepojených rozľahlým centrálnym átriom. Prízemie je využité pre obchod a služby, prístupné z vnútorných pasáží i z exteriéru; vo vyšších podlažiach je administratíva
Jednoduchá hladká hmota fasády je horizontálne delená kombináciou skla a zoxidovaneho medeného obkladu.
Urbanistické začlenenie do mestskej časti Mlynské Nivy, ako aj mestotvorné riešenie parteru ho predurčuje na plnohodnotné celoročné využitie na prácu, nákupy aj oddych.

Rekonštrukcia a obnova budov

Nadstavba a prestavba podkrovia budovy na Vysokoškolskej ul., Košice
Autori: Ing.arch. Štefan Zahatňanský
Dr. Ing.arch. Ján Krcho, PhD.

Jednoduchým a nenáročným riešením prestavby podkrovia, kde naplno vyznieva drevená strešná konštrukcia získala Technická univerzita plnohodnotné priestory učební, kabinetov a kuloárnych auditórií. Prenikanie denného svetla cez strešné okná je doplnené pásovými oknami umiestnenými v pôvodnej atike.

„Prestavbou nabralo podkrovie budovy na Vysokoškolskej ulici v Košiciach nového ducha“ charakterizuje ocenenú stavbu jeden z členov poroty Karol Gregor.

Interiér

STÁLA EXPOZÍCIA – NBS MÚZEUM MINCÍ A MEDAILÍ, , Kremnica
Autori: Akad.arch. Dušan Voštenák
Akad.mal. Pavel Choma

Filozofiou stálej expozície, v pamiatkovo chránenom objekte, bolo rozpovedať príbeh mincí od dolovania a spracovania rudy, cez históriu banského mesta, po uplatnenie platidiel v súčasnosti a ich prezentáciu až po ateliér medailérstva. Z tejto koncepcie vychádza situovanie jednotlivých expozícií po podlažiach (suterén – expozícia baníctva, prízemie – expozícia histórie mesta, poschodie – expozícia rub a líc peňazí v histórii Slovenska, podkrovie – expozícia medailí).

Anotácie k stavbám: Ing. arch. Ludvik Grym, Ing. arch. Anna Zajková