Vyhlásenie súťaže 23/2021 “Dostavba komplexu Vysokej školy múzických umení na Svoradovej ulici v Bratislave”

Zámerom Vysokej školy múzických umení je vytvorenie nových priestorov pre potreby školy v prieluke na Svoradovej ulici. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania.
Riešené územie a existujúci objekt určený na asanáciu sú vo vlastníctve vyhlasovateľa.

Pokračovať v čítaní

Vyhlásenie súťaže 20/2021 “Námestie Slobody v Banskej Bystrici”

Cieľmi sú vyriešenie priestorových a funkčných problémov v komplexnosti územia Námestia Slobody v Banskej Bystrici. Motívom je povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej pamätníkom SNP.  Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 29. júla 2021 pod číslom KA-605/2021.

Pokračovať v čítaní