Diskusie v ARCHA

Milí priatelia / priateľky,

      Útvar hlavnej architektky začína so sériou diskusií, zameraných na priblíženie procesov participácie odbornej i širšej verejnosti. Hoci zapájanie verejnosti u nás ešte nie je úplne bežnou praxou, v Bratislave sa už podarilo zrealizovať viacero zaujímavých participačných projektov. Ďalšie príklady môžeme vidieť aj v iných mestách na Slovensku a v susedných krajinách.

      Cieľom stretnutí bude priblíženie participačných procesov, vysvetlenie ich úlohy a možností vstupovať do procesov tvorby mesta a diskusia o tom, ako viac participáciu pri rozvoji  miest využívať.

Radi by sme vás pozvali na najbližšie dve stretnutia:

AKO SPOLU TVORIŤ MESTO?

14.3.2018, 17.00 – 19.00, Archa, Uršulínska 6

Program:
– Predstavenie projektov so zapojením verejnosti z Prahy a Bratislavy
– Diskusia k zapájaniu verejnosti:

  • Ako vyzerajú procesy zapájania verejnosti do plánovania?
  • S akými dilemami a výzvami sme sa stretli?
  • Aká je rola samosprávy a architektov v takýchto procesoch?
  • Čo ďalej po participácii?

Stretnutie moderuje Zora Pauliniová

 

AKO PLÁNOVAŤ PETRŽALKU S OBYVATEĽMI?

15.3.2018, 17.00 – 19.00, Archa, Uršulínska 6

Program:
– Predstavenie procesu zapojenia verejnosti do tvorby urbanistickej štúdie Riešenie centrálnej rozvojovej osi Petržalky
– Diskusia:

  • Ako vyzeral proces a čo priniesol? 
  • Do čoho s participáciou vstupovať?
  • Aké sú predbežné výstupy dotazníkového prieskumu?
  • Aké budú ďalšie kroky?

Stretnutie moderuje Dominika Belanská

 

Aktuálne informácie a podrobnejší program nájdete na stránkach:
http://www.participacia-petrzalka.bratislava.sk/
https://www.facebook.com/ParticipaciaPetrzalka/