Fond na podporu umenia (FPU) podporí súťaže návrhov

V roku 2021 budú súťaže návrhov podporované pilotne v programe 5: Pamäťové a fondové inštitúcie. V podprograme: 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc ako aj v podprograme 5.2.3 Nové stále expozície – múzeá a podprograme 5.3.3 Nové stále expozície – galérie. Viac v štruktúre podpornej činnosti FPU na rok 2021.

Fond na podporu umenia je hlavným partnerom ceny CE ZA AR 2020 ako aj hlavným partnerom sprievodných podujatí ceny. Dobré vzťahy medzi SKA a FPU potvrdil riaditeľ fondu, Mgr. Jozef Kovalčík osobnou účasťou na odovzdávaní 19. ročníka Ceny za architektúru. V čase odovzdávania našich cien vrcholili prípravy na novú štruktúru podpory umenia zo strany FPU pre rok 2021. Na poslednú chvíľu využili zástupcovia SKA možnosť vniesť pripomienky do tejto štruktúry, ktoré fond akceptoval v plnej miere. Vďaka tomu budú od roku 2021 postupne zavádzané mechanizmy na podporu súťaží návrhov pre obstarávanie architektonických štúdií skvalitnenia interiérov a nových stálych expozícií v slovenských knižniciach, galériách a múzeách. Veríme, že zámer programu bude potvrdený kvalitnými súťažami a umožní tak ich rozšírenie aj do iných oblasti podpory FPU.

Podpora je určená na komplexné estetické skvalitnenie interiérového a nábytkového vybavenia pre zvýšenie komfortu používateľov spomínaných inštitúcií. Podpora môže byť použitá na náklady spojené s organizovaním a vyhodnotením architektonickej súťaže návrhov za účelom získania architektonického návrhu expozície, ktorú fond odporúča žiadateľom zrealizovať. Postup súťaže návrhov upravuje vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie č. 157/2016 Z.z. a Súťažný poriadok Slovenskej komory architektov. V rozpočte žiadosti je potrebné podrobne špecifikovať jednotlivé plánované položky projektu.

Vďaka mechanizmu podpory FPU č. 5: Pamäťové a fondové inštitúcie, bola v roku 2019 realizovaná ja obnova mestskej knižnice v Senci, za ktorú architekt Matúš Bišťan obdržal cenu CE ZA AR v kategórii Interiér.