Informácia k revízii STN 73 4301 Bytové budovy

AKTUALIZÁCIA: Odpoveď z Ministerstva dopravy a výstavby SR k našej žiadosti o vydanie metodického usmernenia k výkladu pojmu rodinný dom. Kontext nájdete nižšie.

Dovoľujeme si Vás informovať, že s platnosťou od 1. 2. 2021 bola do sústavy STN prijatá revízia slovenskej technickej normy STN 73 4301 Bytové budovy (predtým STN 73 4301/Z1 Budovy na bývanie).

Prijatá verzia normy STN 73 4301 obsahuje hneď niekoľko zmien. Najviac diskutovaná zmena sa dotýka definovania pojmu rodinný dom. Tento je po novom, v bode 3.6 STN 73 4301, definovaný ako objekt s najviac dvoma bytmi. Uvedená definícia je ale v rozpore s platným § 43b ods. 3 Stavebného zákona, kde je rodinný dom definovaný, ako budova určená predovšetkým na rodinné bývanie so samostatným vstupom z verejnej komunikácie, ktorá má najviac tri byty, dve nadzemné podlažia a podkrovie.
Stavebný zákon a ani vykonávacia vyhláška k SZ (napr. vyhláška č. 532/2002 Z.z.) sa na dotknuté ustanovenie STN 73 4301 upravujúce definíciu rodinného domu neodvolávajú. Z tohto dôvodu platí, že dodržiavanie slovenskej technickej normy v tomto bode je dobrovoľné. Uvedené vyplýva aj zo skutočnosti, že STN nie je právny predpis. Za záväzné je naďalej potrebné považovať ustanovenie Stavebného zákona, nakoľko tento predstavuje všeobecne záväzný právny predpis vyššej právnej sily.
Od vydania tejto normy sa šíria podnety členov SKA na činnosti niektorých stavebných úradov, ktoré od projektantov žiadajú upravovať projektové dokumentácie v zmysle novej verzie STN 73 4301 bod 3.6. Tento postup podľa nášho názoru nie je správny, a preto ho rozporujeme. V kontexte uvedeného sme sa obrátili na Ministerstvo dopravy a výstavby SR, aby vydalo metodické usmernenie stavebným úradom, z obsahu ktorého bude jasne vyplývať neoprávnenosť načrtnutej požiadavky stavebných úradov a samospráv.

List ministrovi dopravy a výstavby SR

 

WEBINÁR

V súvislosti s uvedednými skutočnosťami sme pre našich členov pripravili webinár, ktorý sa uskutoční dňa 3. 3. 2021 o 15.00. Zámer revízie ako aj hlavné zmeny oproti predchádzajúcej úprave predstavia spracovatelia novej normy doc. Ing. arch. Andrea Bacová, PhD. a Ing. arch. Michal Czafík, PhD. 

V prípade záujmu, prosíme o vyplnenie elektronickej prihlášky do 2. marca tu: https://zoom.us/webinar/register/WN_pcfCqD2CQuafugwczc0x8A.

V potvrdzujúcom e-maile automaticky obdržíte odkaz, ktorý Vás na webinár presmeruje.
Vaše otázky je možné zasielať vopred na: wagnerova@komarch.sk, alebo priamo počas podujatia cez zoom.
Webinár je zaradený do Profesijného vzdelávania architektov ako podujatie A, s počtom kreditov 20.

Veríme, že pre Vás bude webinár prospešný a prinesie Vám užitočné informácie. Tešíme sa na Vašu účasť.