Informácia o participácii SKA na príprave novej stavebnej legislatívy

Na základe viacerých reakcií a otázok na informácie o príprave novej stavebnej legislatívy publikované v médiách, Vám touto cestou prinášame nasledovnú základnú informáciu:

Slovenská komora architektov po minulé roky aktívne pripomienkovala návrhy stavebného zákona, pripravené počas predošlých vládnych garnitúr, ktorých schválenie napokon zakaždým stroskotalo, zväčša na nezhodách politickej reprezentácie. Naposledy, v rokoch 2017-2019, sa predseda výboru pre legislatívu SKA architekt Juraj Šujan priamo podieľal na príprave Zákona o územnom plánovaní a Zákona o výstavbe ako člen expertnej skupiny pri Ministerstve dopravy a výstavby. Zákony prešli medzirezortným pripomienkovým konaním, boli predložené na rokovanie vlády, ale k ich schváleniu ani tentoraz neprišlo.

Nová koalícia a jej vláda, zostavená po parlamentných voľbách, konaných vo februári 2020, v programovom vyhlásení vlády opätovne formulovala aj zámer prípravy novej rezortnej legislatívy a jej základné tézy, pričom jej predloženie ambiciózne stanovila na október 2020. Vypracovaním nových návrhov zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe bol tentoraz poverený úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Na ponuky na spoluprácu pri ich príprave, ktoré sme podpredsedovi vlády Štefanovi Holému adresovali spolu s SKSI, sme nedostali odpoveď. Do prípravy zákonov sme napriek našej ochote neboli prizvaní, nevieme ani, kto z odbornej verejnosti sa na nej podieľa. Na základe našej iniciatívy a nášho ďalšieho listu z 23. decembra 2020 s požiadavkou na sprístupnenie pripravovaných podkladov sme 17. januára 2021 dostali možnosť oboznámiť sa s pracovnou verziou oboch zákonov. Spolu s SKSI sme práve v týchto dňoch pripravili a odoslali predbežné stanovisko oboch komôr k ich celkovej koncepcii, s opätovnou ponukou na stretnutie, spoluprácu a vysvetlenie našich pripomienok. Nevieme, aká bude odozva, každopádne o ďalšom vývoji a našich krokoch pri pripomienkovaní týchto kľúčových zákonov vás budeme informovať.