Medzinárodná architektonicko-konštrukčnú súťaž na lávku Holešovice – Karlín

Magistrát Hlavného mesta Prahy vyhlásil ku dňu 10. 4. 2017 “Architektonicko-konštrukčnú súťaž na lávku Holešovice – Karlín”, ktorá by mala zabezpečiť priame a bezbariérové  prepojenie  medzi Karlínom a Holešovicami a prístup na ostrov Štvanice. Organizátorom súťaže je Inštitút Plánovania a rozvoja Hlavného mesta Prahy.

Predmetom súťaže je spracovanie architektonického a konštrukčného návrhu lávky pre chodcov a cyklistov ako spojnica brehu Karlína, Holešovíc a ostrova Štvanice. Návrh riešenia má podporiť celomestsky významné prepojenie medzi mestskými časťami a zároveň sprístupniť ostrov Štvanice. Lávka by mala poskytnúť komfortný a jednoduchý prístup.

Myšlienka lávky cez Štvanicu je dlhodobo zakotvená v územnom pláne. Na podobu lávky prebehla v roku 1999 architektonická súťaž. Po povodniach v roku 2002 boli sprísnené protipovodňové opatrenia. Dôvodom k vypísaniu novej súťaže je predovšetkým zmena technických a legislatívnych požiadaviek a zhoršenie podmienok v náväznosti lávky na oboch brehoch aj na ostrov Štvanice.

 

Termíny:

10.4.2017 – Vyhlásenie súťaže

3.7.2017 – Dotazy k predmetu súťaže

11.7.2017 – Vysvetlenie dotazov k organizačným záležitostiam 

17.7.2017 – Vysvetlenie dotazov k predmetu súťaže 

25.7.2017 – Odovzdanie návrhov

 

Ceny a odmeny:

1.cena: 1 000 000 Kč

2.cena: 600 000 Kč

3.cena: 350 000 Kč

Odmeny: 50 000 Kč

 

Porota:

Členovia poroty nezávislí

prof. Ing. arch. Mirko Baum /architekt

doc. Ing. arch. Radek Kolařík /architekt

Ing. Ondřej Hofmeister /stavebný inženier

Ing. arch. Mg.A. Barbora Šimonová /architektka

Ing. arch. Ivan Lejčar /architekt 

 

Členovia poroty závislí

Ing. Karel Prajer / riaditeľ Odboru strategických investícií Magistrátu hl. m. Prahy

MgA. Marek Kopeć / vedúcí Kancelárie projektov a súťaží IPR Praha

Petr Dolínek /námestník primátorky hl. m. Prahy pre oblasť dopravy, športu a volného času                           

PhDr. Ing. arch. Lenka Burgerová, Ph.D. / radca pre rozvoj architektúry a urbanizmu Praha 7

Roman Petrus /starosta mestskej časti Praha 8 

 

Náhradníci poroty nezávislí

Ing. arch. Vojtěch Sosna /architekt

Ing. Michal Marcinov /krajinný architekt

 

Náhradníci poroty závislí

Ing. arch. Zdeněk Ent / IPR, architekt

Mgr. Jan Čižinský/ starosta mestskej časti Praha 7

 

Prizvanými odborníkmi sú zástupcovia Povodia Vltavy, Národného pamiatkového ústavu a Odboru pamiatkovej ochrany Magistrátu hlavného mesta Prahy: Ing. Jiří Friedel (Povodie Vltavy, riaditeľ závodu Dolná Vltava), Ing. arch. Ondřej Šefců (riaditeľ územného pracoviska NPÚ), Ing. arch. Pavlína Koutková (špecializovaná územná pracovníčka Odboru pamiatkovej ochrany MHMP)

 

Podklady a podmienky:

https://www.tenderarena.cz/profil/zakazka/seznamDokumentu.jsf?id=87879

 

Kontakt:

Dotazy posíelajte sekretárovi súťaže na: kloudova@ipr.praha.eu