Medzinárodná spolupráca pre ďalšie vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva / dotazník o vzdelávacích potrebách

Termín na vyplnenie dotazníka bol predĺžený do 30. 7. ! Z pozície organizátora vzdelávacích podujatí i nás zaujíma Vaša spätná väzba.  Postupujeme Vám dotazník, ktorý sa týka vzdelávacích potrieb našich členov a členiek v oblasti ochrany hmotného kultúrneho dedičstva.Zber dát prebieha ako súčasť medzinárodného slovensko-česko-rakúskeho projektu s názvom Medzinárodná spolupráca pre ďalšie vzdelávanie v ochrane kultúrneho dedičstva (akronym projektu: Heritage Train), ktorý má za cieľ prispievať k rozvoju a skvalitňovaniu ďalšieho vzdelávania v oblasti ochrany hmotného kultúrneho dedičstva. Projekt je financovaný z programu EÚ, Erasmus+.

Nositeľom projektu je Academia Istropolitana Nova, českým partnerom je Univerzita Pardubice (Fakulta reštaurovania v Litomyšli) v spolupráci s Národným pamiatkovým ústavom v Prahe a rakúskym partnerom je Združenie na podporu pamiatkovej starostlivosti v Mauerbachu naviazané na Rakúsky pamiatkový úrad.

Na Slovensku je projekt realizovaný aj s podporou Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a jeho výsledky budú využité pri tvorbe systému ďalšieho vzdelávania pracovníkov pamiatkových úradov, pracovníkov relevantných oddelení mestských a krajských úradov a tiež iných cieľových skupín dôležitých v procese ochrany a rozvoja kultúrneho dedičstva.

Dotazník obsahuje 3 časti:
časť A – otázky týkajúce sa Vašich vzdelávacích potrieb
časť B – otázky týkajúce sa profilu respondenta / respondentky
časť C – otázky určené iba pre pracovníkov / pracovníčky pamiatkových úradov

Prejsť na dotazník: https://www.surveymonkey.com/r/Heritage_Train_SK

Vyplnenie dotazníka Vám nezaberie viac ako 10 minút (obsahuje spolu 20 jednoduchých otázok). Dotazník je potrebné vyplniť najneskôr do 11. 07. 2021.

Vopred srdečne ďakujeme za Váš čas a za Váš príspevok k rozvoju ďalšieho vzdelávania v oblasti ochrany pamiatok na Slovensku.