Medzinárodná výstava VODA A MESTO

Medzinárodná výstava: Voda a mesto Bratislava v konfrontácii s významnými centrami krajín V4

V dňoch 27.02.–04.03.2012 (vernisáž 27.2.2012 o 17:00) sa vo foyer Fakulty architektúry STU v Bratislave, Nám. Slobody 19 uskutoční medzinárodná výstava, ktorá je súčasťou aktivít projektu „MobEx 2011–2012. Water and City“ štandardného grantu Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý prezentuje urbanistické štúdie venované vzťahu mesta a vodného toku, s cieľom výmeny skúseností a hľadania dobrých príkladov v tejto problematike v krajinách V4. Bratislavská výstava v nadväznosti na predchádzajúcu spoluprácu s MČ Bratislava – Petržalka prezentuje vo výbere ateliérových prác študentov Fakulty architektúry riešenia petržalského nábrežia Dunaja, ktoré konfrontuje s vybranými prácami študentov a odborníkov z Budapešti, Brna a Krakova.

Počas výstavy prebehne dňa 27.2.2012 od 13:00 seminár účastníkov grantu pod vedením garanta projektu Ing. arch. J. Furdíka, PhD. FA STU Bratislava, SK a RNDr. J. Hiessa predsedu CAGI, CZ.
Zámerom projektu je poskytnúť laickej a odbornej verejnosti v krajinách V4 správne príklady riešení územných plánov a urbanistických štúdií vybraných sídelných štruktúr vo vzťahu k vodnému toku.
Výsledkom celého projektu bude zostavenie odbornej publikácie, ktorá bude metodickým výstupom pre riešenie danej problematiky nielen v krajinách V4. Riešitelia projektu takisto pripravia digitálny katalóg prezentovaných posterov na CD. Verejnosť bude informovaná o priebehu a výsledkoch projektu prostredníctvom médií a oficiálnej webovej stránky http://www.a-atc.sk/MobEx2011/.

Napísal: Juraj Furdík