Memorandum o spolupráci s Úniou miest Slovenska

Obe strany si uvedomujú naliehavú potrebu posilnenia snáh o udržateľný a harmonický rozvoj našich sídiel a hľadania nových prístupov k presadzovaniu hodnôt prostredia vytvoreného človekom. Vnímajú aktuálne globálne výzvy, vrátane vplyvov urbanizácie, zmenšovania prírodných plôch, klimatickej krízy, straty biodiverzity a ich významného vplyvu na životné prostredie naše a životy.

Uvedomujúc si nenahraditeľný kultúrny základ tvorby nášho životného prostredia a tiež nebezpečenstvá trendov znižovania kvality výstavby na úkor architektonických a kultúrnych hodnôt zastavaného prostredia, v záujme podpory tvorby kvalitného životného prostredia ako podmienky trvalo udržateľnej spoločnosti, kvality života, sociálnej súdržnosti, hospodárskej prosperity a efektívnosti, reagujúc na globálne výzvy tvorby opatrení pre miernenie dopadov zmeny klímy, sa obidve strany dohodli na posilnení vzťahov a budovaní vzájomnej spolupráce.

Hlavné oblasti:
a) architektúra a stavebná kultúra;
b) architektonické, urbanistické, krajinárske a kombinované súťaže návrhov,
c) legislatívna oblasť,
d) územné plánovanie, stratégia rozvoja miest,
e) nástroje a aktivity pre riešenie dopadov klimatickej krízy,
f) spoločné projekty, kultúry a spoločenský život a vzdelávanie.

Spolupráca strán Memoranda bude prebiehať vo forme:
a) prípravy vzdelávaco-osvetových aktivít pre mestá,
b) organizácie odborných udalostí a partnerstiev v rámci spoločných projektov,
c) poskytovania odborných konzultácií a poradenstva členským mestám ÚMS,
d) poskytovania informácií členským mestám ÚMS o vzdelávacích aktivitách a o možnostiach zapojenia členov SKA do projektov organizovaných v mestách,
a iné.

Memorandum o spolupráci medzi Úniou miest Slovenska a Slovenskou komorou architektov

 

ilustračné foto: priestory SKA, autor Tomáš Manina