Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlasuje ku dňu 09.07.2020 verejnú anonymnú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov „MESTSKÁ PLAVÁREŇ A LETNÉ KÚPALISKO V NOVOM MESTE NAD VÁHOM“ na komplexné riešenie využitia časti plôch bývalých vojenských kasární v severozápadnej časti mesta v lokalite medzi ulicami J. Kréna – Bzinská.

Porota

nezávisí na vyhlasovateľovi:

prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD., predseda poroty, AA SKA

Ing. arch. Imrich Imrich Pleidel, podpredseda poroty, AA SKA

Ing. arch. Martin Bišťan, AA SKA

Ing. arch. Ján Gustiňák, AA SKA

Ing. arch. Štefan Zahatňanský, AA SKA

závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Ján Krchnavý, AA SKA

Ing. arch. Mária Serdahelyová, AA SKA

Náhradní členovia poroty

nezávislí na vyhlasovateľovi:

Ing. arch. Martin Pavelek, AA SKA

Akad. arch. Dušan Voštenák, AA SKA

závislí na vyhlasovateľovi:

Ing. Jozef Trstenský

Ing. Rastislav Petkanič

 

Ceny

  1. cena    15 000,- €
  2. cena      9 000,- €
  3. cena      6 000,- €

Termíny

úvodné zasadnutie poroty: 03.06.2020 o 10:00 hodine

Vyhlásenie súťaže: 09.07.2020

Vyzdvihnutie súťažných podmienok a pomôcok a podávanie žiadostí o vysvetlenie: do 08.09.2020 do 14:00 hod.

Lehota na odovzdanie súťažných návrhov:  do 17.09.2020 do 15:00 hodiny do podateľne MsÚ Nové Mesto nad Váhom

Hodnotiace zasadnutie poroty 24.09. – 25.09.2020

Lehota na vyhlásenie výsledkov súťaže: do 14 dní od vyhodnotenia súťaže

 

Doplňujúce informácie

Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaži je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka.

Profil zákazky:  https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/427189

Mestská plaváreň a letné kúpalisko Nové Mesto nad Váhom_podm