Nový Bulvár Žilina

Mesto Žilina vyhlasuje Urbanisticko-krajinársko-architektonický súťažný dialóg „Nový Bulvár Žilina“

Predmetné územie je frekventovaným verejným priestorom v exkluzívnej časti mesta, nadväzujúcim na historické centrum mesta. Súčasné prostredie ulice je však už menej lukratívne, morálne a technicky zastarané. Cieľom súťažného dialógu je nájsť optimálny návrh prirodzeného prepojenia nadväzujúcich častí ulice A. Bernoláka s plynulými prechodmi, prienikmi a nadväznosťami vo vzťahu k budúcej revitalizácii pokračovania Starého Bulváru ako aj premostenia ulice Mostná. Zámerom Mesta Žilina je nájsť uchádzača.

Spôsob zadávania zákazky prostredníctvom súťažného dialógu umožňuje efektívne a potrebné prepojenie viacerých etáp prípravy pre obstarávaný predmet zákazky do jedného procesu. Priebežné formulovanie zadania zákazky na základe návrhov uchádzačov súťažného dialógu a rokovanie o navrhovaných riešeniach vo všetkých ich aspektoch umožňuje z jednotlivých postupov verejného obstarávania podľa zákona o verejnom obstarávaní iba postup súťažného dialógu.

Odborná komisia (Porota):
Ing. arch. Peter Lényi, predseda komisie, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Dušan Šimun, nezávislý na vyhlasovateľovi
Ing. Michal Marcinov, nezávislý na vyhlasovateľovi
Mgr. Petr Fiabáne, primátor Mesta Žilina, závislý na vyhlasovateľovi
Ing. arch. Rudolf Chodelka, autorizovaný architekt SKA, riaditeľ Útvaru hlavného architekta, Mesto Žilina, závislý na vyhlasovateľovi.

Náhradníci:
Ing. arch. Peter Nezval, nezávislý na vyhlasovateľovi,
Ing. Michal Berger, prednosta, Mesto Žilina, závislý na vyhlasovateľovi

Termíny:
1. etapa – lehota podania žiadosti o účasť s autorským prístupom 26.10.2020 12:00 hod.
   oznámenie výsledku 1. etapy, zaslanie výzvy na účasť maximálne 4 uchádzačom 04.11.2020
2. etapa:
   a) úvodná konferencia 11.11.2020 11:00 hod
   b) osobná prezentácia konceptu 16.12.2020
   c) ) osobná prezentácia návrhu riešenia a predloženie cenovej ponuky 20.01.2021
celkové vyhodnotenie 25.01.2021
vyhlásenie výsledkov 01.02.2021

Ceny a odmeny:
1. miesto 8000 €
2. miesto 4500 €
3. miesto 3200 €
1. režijná odmena 2400 €

Doplňujúce informácie:
Predpokladaná hodnota nadväzujúcej zákazky je maximálne 180 000 € bez DPH. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku a neuzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorého cenová ponuka presahuje predpokladanú hodnotu zákazky.
1. etapa: na vyhodnotenie autorského prístupu sa použijú len kritériá kvality (max. 90 bodov)
2. etapa: na vyhodnotenie súťažného návrhu sa použijú kritériá kvality (max. 90 bodov) a cenové kritérium (max. 10 bodov).

Záujemca podá žiadosť o účasť elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE v lehote na  predkladanie žiadostí o účasť. Žiadosť o účasť musí obsahovať všetky dokumenty uvedené v časti B – Priebeh súťažného dialógu.

Verejný obstarávateľ poskytuje neobmedzený prístup ku všetkým dokumentom potrebným na vypracovanie žiadosti o účasť alebo ponuky na adrese:

https://josephine.proebiz.com/sk/tender/8839/summary

SÚŤAŽNE PODMIENKY