O komore

POSTAVENIE A ÚLOHY KOMORY

Postavenie: Slovenská komora architektov je samosprávna stavovská právnická osoba nepodnikateľskej povahy so sídlom v Bratislave. Bola zriadená 1. júna 1992 zákonom Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Svoju činnosť financuje z vlastných príjmov bez štátnych dotácií. Je členom Architektonickej rady Európy ACE a súčasťou siete príslušných orgánov v architektúre ENACA.

Základné úlohy: Slovenská komora architektov plní podľa § 24 zákona SNR č. 138/1992 Zb. tieto úlohy:
1. je príslušným orgánom (competent authority) na výkon smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií v Slovenskej republike pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä
a) uznáva doklady o formálnej kvalifikácii architektov, o odbornej praxi, o bezúhonnosti a o poistení zodpovednosti za škodu,
b) uznáva nadobudnuté kvalifikácie architektov a krajinných architektov získané v zahraničí,
c) spolupracuje v rámci administratívnej spolupráce s príslušnými orgánmi členských štátov Európskych spoločenstiev vo veciach týkajúcich sa uznávania odborných kvalifikácií pre povolania Architekt a Krajinný architekt,
d) dáva stanovisko národnému koordinátorovi k notifikáciám nových dokladov o formálnych kvalifikáciách pre povolanie Architekt,
e) je oprávnená navrhovať spoločné platformy v povolaní Krajinný architekt,
2. spolupracuje s jednotnými kontaktnými miestami zriadenými podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu a je napojená na informačný systém Európskej komisie IMI pre povolanie Architekt,
3. je informačným centrom, najmä poskytuje
a) informácie o o pravidlách pre prvý vstup do profesie a o pravidlách uznávania nadobudnutých kvalifikácií na účely usadenia a hosťovania,
b) informácie o etických pravidlách výkonu povolania a disciplinárnom dohľade,
c) údaje národnému koordinátorovi o podmienkach prístupu k regulovaným povolaniam Architekt a Krajinný architekt a o počtoch uznaných kvalifikácií,
d) administratívnu pomoc regulačným orgánom, najmä výmenu informácií o uznaní dokladov, o usadení a o hosťovaní ich členov v Slovenskej republike, o uložených disciplinárnych opatreniach a o vybavení reklamácií a sťažností,
4. je slovenským regulačným orgánom pre povolania Architekt a Krajinný architekt, najmä
a) vedie zoznam autorizovaných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
b) vedie zoznam autorizovaných krajinných architektov (usadených) a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
c) vedie register hosťujúcich architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
d) vedie register hosťujúcich krajinných architektov a samostatne rozhoduje o ich zapísaní a vyčiarknutí,
e) vykonáva disciplinárnu právomoc nad architektmi a krajinnými architektmi zapísanými v zoznamoch a v registroch podľa písmen a) až d),
5. overuje súťažné podmienky súťaží návrhov v oblasti architektúry a urbanizmu vo verejnom obstarávaní a poskytuje vyhlasovateľom odbornú pomoc pri organizovaní verejných súťaží a ich vyhodnocovaní,
6. vykonáva spolkovú činnosť, najmä
a) podporuje architektov a krajinných architektov a obhajuje ich profesijné, sociálne a hospodárske práva,
b) dbá o to, aby architekti a krajinní architekti vykonávali svoje povolanie odborne a zákonným spôsobom,
c) dbá o odborný rast architektov a krajinných architektov a zabezpečuje ich celoživotné vzdelávanie,
d) dbá o stavovskú česť a o etiku výkonu povolania,
e) stará sa o stavebnú kultúru a harmonické utváranie územia, podieľa sa na organizovaní a vyhodnocovaní súťaží, v ktorých sa hodnotia architektonické diela a sama zabezpečuje súťaž o Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR,
f) vykonáva osvetovú, propagačnú, popularizačnú, poradenskú a informačnú činnosť,
g) zhromažďuje údaje o architektonických dielach svojich členov a vedie ich evidenciu v registri architektonických diel.