Autorizačný výbor

 

Postavenie

Autorizačný výbor je výkonným orgánom Slovenskej komory architektov príslušným rozhodovať vo veciach týkajúcich sa prístupu k povolaniu. Autorizačný výbor sa schádza podľa potreby. Autorizačný výbor má päť členov vymenovaných predstavenstvom. Funkčné obdobie je trojročné.

 

Zloženie :

Ing. arch. Ján KUKUĽA
predseda autorizačného výboru

Mgr. Alena FODOROVÁ
členka autorizačného výboru
 

JUDr. Matej HORVAT, PhD.
člen autorizačného výboru

Ing.  arch.  Ján KOMRSKA, CSc.
člen autorizačného výboru

Ing. arch. Ladislav NAGY
člen autorizačného výboru