1. uznesenie (z 28. mája 2009)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

IX. volebné obdobie

1

U Z N E S E N I E

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z  28. mája 2009

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e ,  že

1. valné zhromaždenie bolo úspešné a uskutočnilo sa podľa programu; po organizačnej a technickej stránke bolo zabezpečené bezchybne,

2. na zasadnutí sa zúčastnili všetci zvolení členovia predstavenstva,

3. k 28. máju 2009 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1553 povinných členov (z toho 1514 autorizovaných architektov a 39 autorizovaných krajinných architektov) a 44 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 37 hosťujúcich architektov;

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

1. informáciu J. Šujana

a) o zvolení J. Komrsku za predsedu autorizačnej komisie,

b) o prednáške ekonomického poradcu predsedu vlády P. Staněka na tému „Kríza a technologické zmeny“, ktorá sa uskutoční 9. júna 2009 v zasadačke rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

c) o konferencii na tému „M. M. Harminc, významný stredeurópsky architekt“, ktorá sa uskutoční 11. júna 2009 v Slovenskom národnom múzeu v Martine,

d) o stave prípravy novej tváre webovej stránky komory,

e) o stave prípravy úprav priestorov úradu komory a obmedzení činnosti úradu komory,

2. že slávnostné odovzdávanie cien CE∙ZA∙AR 2009 bude 14. októbra 2009 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave,

3. že J. Frtús sa ponúkol, že preskúma možnosti príspevku poisťovne na zabezpečenie prístupu členov komory k slovenským technickým normám;

C.  s ú h l a s í

1. s úhradou 774,65 eur ako cestovnej náhrady Ľ. Dilongovej na zasadnutie Siete príslušných orgánov v architektúre ENACA, ktoré sa uskutočnilo 14. až 16. mája 2009 v Bruseli,

2. s úhradou 6 276,81 eur ako celkových nákladov na uskutočnenie valného zhromaždenia komory, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2009 v Spišskej Novej Vsi,

3. s predĺžením zmluvy o správe a údržbe počítačovej siete úradu komory s ITNets, s.r.o. do 30. novembra 2009,

4. s úhradou 21 188,30 eur ako celkových nákladov, ktoré komora vynaložila na uskutočnenie súťaže CE∙ZA∙AR 2008,

5. s úhradou 67 600,- SK ako nákladov za prenájom miestností a za organizačné a technické zabezpečenie valného zhromaždenia v Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa uskutočnilo 15. mája 2009,

6. s uskutočnením zasadnutia Siete príslušných orgánov v architektúre ENACA v Bratislave 24. až 26. septembra 2009,

7. s nomináciou P. Beňušku do výkonného výboru ACE; voľba bude na valnom zhromaždení ACE v októbri 2009,

8. s uzatvorením pracovnej zmluvy na dobu neurčitú s Ľ. Dilongovou od 1. júla 2009;

9. s trvalým prizývaním na rokovanie

a) J. Komrsku ako predsedu autorizačnej komisie a

b) V. Huttu ako riaditeľa úradu;

D. z r u š u j e

1. výbor pre etiku a vnútorné vzťahy,

2. výbor pre súťaže a verejné obstarávanie,

3. výbor pre vzťahy s verejnou správou,

4. stálu pracovnú skupinu pre stavebný zákon v zložení J. Šujan (predseda), I. Pleidel a M. Kropiláková,

5. stálu pracovnú skupinu pre propagáciu architektúry na verejnosti v zložení V. Droppa (predseda) a I. Skoček,

E. z r i a ď u j e

1. výbor pre zahraničné vzťahy,

2. výbor pre súťaže a verejné obstarávanie,

3. výbor pre krajinných architektov a

4. výbor pre mediálne vzťahy;

F. p o v e r u j e

1. Ľ. Vitkovú vedením  výboru pre zahraničné vzťahy,

2. B. Kováča vedením výboru pre súťaže a verejné obstarávanie,

3. M. Kropilákovú vedením výboru pre krajinnú architektúru,

4. I. Skočeka vedením výboru pre mediálne vzťahy,

5. P. Beňušku stálym zastupovaním komory v Architektonickej rade Európy (ACE),

6. Ľ. Závodného sledovaním legislatívy a organizovaním reakcie komory na nové návrhy právnych predpisov,

7. I. Skočeka úpravou vyhlásenia pripraveného v Spišskej Novej Vsi pracovnou skupinou D. Čupka (vedúci), M. Drahovský a Z. Nádaská do podoby tlačovej správy;

G. s ch v a ľ u j e

1.  návrh harmonogramu zasadnutí predstavenstva do konca roka 2009 (v prílohe),

2. organizačno-technické zabezpečenie exkurzie na tému „Energeticky pasívne domy“, ktorá sa uskutoční 8. októbra 2009 vo Viedni (v prílohe);

H. u k l a d á

1. V. Huttovi

a) zabezpečiť zverejnenie výsledku hospodárenia komory v VIII. volebnom období (1.6.2007-31.5.2009) v Informáciách SKA

T: 30. jún 2009;

b) vypracovať organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia Siete príslušných orgánov v architektúre v Bratislave na 24. až 26. septembra 2009

T: 17. september 2009;

c) organizačne zabezpečiť slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR 2009

T: 14. október 2009;

d) vypracovať organizačno-technické zabezpečenie spoločného rokovania orgánov komory v Modre-Harmónii na 5. novembra 2009

T: 17. september 2009;

2. predsedom výborov navrhnúť členov výborov a vypracovať návrh základných úloh

T: 17. september 2009;

3. B. Kováčovi vyhodnotiť došlé námety na organizáciu súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov CE∙ZA∙AR  a prípadne navrhnúť zmeny v jej štatúte.

T: 17. september 2009;

x x x

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 17. septembra 2009 v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Prílohy: 2

Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing. arch. Juraj Šujan, v. r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r.