2. uznesenie (zo 17. septembra 2009)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

IX. volebné obdobie

2

U Z N E S E N I E

predstavenstva Slovenskej komory architektov

zo  17. septembra 2009

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e ,  že

1. úloha H/2 uznesenia č. 1/2009 (B. Kováč, M. Kropiláková, I. Skoček a Ľ. Vitková) nebola splnená; náhradný termín 5. november 2009,

2. úprava priestorov úradu sa uskutočnila bez prieťahov a bez podstatného narušenia plnenia zákonných úloh komory,

3. zo zasadnutia sa ospravedlnila M. Kropiláková,

4. k 15. septembru 2009 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1 556 povinných členov (z toho 1 517 autorizovaných architektov a 39 autorizovaných krajinných architektov) a 45 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 42 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

1. informáciu J. Šujana

a) o doterajších úkonoch vo veci stavby národného futbalového štadióna v Bratislave, najmä o stanovisku predstavenstva z 30. júla 2009 a rokovaní na Úrade pre verejné obstarávanie,

d) o ukončení prípravy novej tváre webovej stránky komory; ktorá je prístupná na internete,

e) o príprave Inštitútu pre urbánny rozvoj a perspektívach možnej spolupráce,

2. že slávnostné odovzdávanie cien CE.ZA.AR 2009 bude 9. októbra 2009 v novej budove Slovenského národného divadla v Bratislave; jeho súčasťou bude baletné predstavenie  Bolero v naštudovaní M. Radačovského,

3. informáciu B. Kováča o vyhodnotení námetov na úpravu štatútu súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov, najmä o možnostiach zavedenia kategórie Urbanistické diela,

C.  s ú h l a s í

1. s úhradou 100 633,73 eur ako celkovej ceny za úpravu priestorov komory,

2. s kúpou nábytku do upravených priestorov komory od firmy Konsepti podľa predloženej ponuky,

3. s úhradou 1 167,53 eur ako celkovej ceny za úpravu priestorov kuchynky a obnovu jej zariadenia,

4. s úhradou 1 826,00 eur ako príspevku spoluorganizátora súťaže Stavba roka 2009,

5. s úhradou 1 919,47 eur ako nákladov na sťahovanie z dôvodu úpravy priestorov komory,

6. s doterajšími úkonmi J. Šujana vo veci národného futbalového štadióna a vo veci prípravy záverečného večera súťaže CE.ZA.AR. 2009,

7. so zmenou termínu zasadnutia Siete príslušných orgánov v architektúre ENACA v Bratislave na 8. až 10. októbra 2009,

8. s dodatkom zmluvy s s.r.o. RAFT na dovybavenie priestorov komory,

9. s novým layoutom Informácií SKA;

D. ď a k u j e

  1. sponzorom Ľ. Závodnému a J. Šujanovi a firmám Bittner, Erilum, Konsepti, ITNets, RAFT, Rhapis, Rolldor, Vetex a Vitra, ktorí prispeli komerčnými zľavami z cien za tovar a služby poskytnuté na úpravu priestorov komory v celkovej sume 73.241 eur;
  1. Ľ. Závodnému, J. Šujanovi a A. Zajkovej za organizovanie a dohľad nad úpravou priestorov komory,
  1. Ľ. Dilongovej, E. Martanovičovej, O. Mihálikovej, E. Spiritzovej a M. Šefcovej za zvládnutie plnenia pracovných úloh v nevhodných pracovných priestoroch a za aktívnu účasť na čiastiacich prácach nad pracovné povinnosti;

E. z r i a ď u j e

redakčnú radu Informácií SKA a Ročenky SKA 2010/2011 a jej vedením poveruje V. Droppu;

F. z r u š u j e

úlohu F/7 uznesenia č. 1/2009;

G. p o v e r u j e

Ľ. Závodného (vedúci), I. Pleidela a V. Huttu pripraviť návrh rozhodnutia predstavenstva o odvolaní M. Diviša proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu vo veci Starej fary v Žiline a predložiť ho na najbližšie zasadnutie predstavenstva,

H. s ch v a ľ u j e

  1. organizačno-technické zabezpečenie zasadnutia Siete príslušných orgánov v architektúre ENACA, ktoré sa bude konať v Bratislave 8. až 10. októbra 2009,
  1. organizačno-technické zabezpečenie spoločného rokovania orgánov komory, ktoré sa bude konať v Modre-Harmónii 5. novembra 2009,
  1. organizáciu a obsah záverečného večera s vyhlásením cien CE.ZA.AR 2009;

I. u k l a d á

1. V. Droppovi navrhnúť zloženie redakčnej rady a hlavné úlohy redakčnej rady v IX. volebnom období,

T: 5. november 2009;

2. redakčnej rade v spolupráci so Š. Moravčíkom vypracovať libreto Ročenky SKA 2010/2011

T: 31. október 2009;

  1. I. Skočekovi pripraviť návrh koncepcie záverečného večera s vyhlásením cien CE.ZA.AR 2010

T: 5. november 2009;

  1. V. Huttovi, aby úrad neposkytoval neplatičom komory až do splatenia príspevkov služby, vrátane nevydania vstupenky na vyhodnotenie súťaže CE.ZA.AR 2009;

J. ž i a d a

autorizačnú komisiu, aby dôrazne zasiahla proti neplatičom a využila všetky zákonné možnosti, vrátane začatia konania o vyčiarknutie zo zoznamu autorizovaných architektov/krajinných architektov.

x x x

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 5. novembra 2009 od 13,00 v priestoroch hotela 3stromy v Modre-Harmónii; od 17,30 bude spoločné rokovanie orgánov komory; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing. arch. Juraj Šujan, v.r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r.