3. uznesenie (z 5. 11. 2009)

3. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z  5. novembra 2009 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje ,  že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnil I. Pleidel,

2. splatné úlohy z uznesení č. 1 a 2/2009 boli splnené,

3. slávnostný večer odovzdávania cien za architektúru CE.ZA.AR. 2009, ktorý sa uskutočnil 9. októbra 2009 v novej budove Slovenského národného divadla, prebehol celkovo veľmi dobre a úspešne a že treba poďakovať všetkým, ktorí sa o to pričinili,

4. k 5. novembru 2009 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1553 povinných členov (z toho 1514 autorizovaných architektov a 39 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 44 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o tlačovej správe Európskej rady architektov (ACE) z 15. októbra 2009 k príručke Európskej komisie z 23. septembra 2009 o architektonických politikách,
b) o opakovanej ponuke Bavorskej komory architektov na spoluprácu,

2. že autorizačná komisia
a) rozoslala neplatičom poslednú výzvu na uhradenie príspevkov na činnosť komory za rok 2009 pod hrozbou vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,
b) vybrala prvých 15 autorizovaných architektov/krajinných architektov a vyzvala ich na preukázanie nepretržitosti výkonu povolania predložením knižky použitia pečiatky (úloha z valného zhromaždenia),

3. informáciu V. Huttu
a) o rozsudku Okresného súdu Bratislava I, ktorým zamietol žalobu J. Švolíka z roku 1999 podanú proti komore na zaplatenie nemajetkovej ujmy, a o odvolaní J. Švolíka,
b) o plnení úlohy I/4 uznesenia č. 2/2009 neposkytovať služby členom, ktorí nemajú vyrovnané dlžoby na príspevkoch na činnosť orgánov komory za rok 2009,

4. návrh koncepcie záverečného večera s vyhlásením cien CE.ZA.AR. 2010 a návrh rámcových súťažných podmienok výberového konania na dodávateľa budúcich ročníkov CE.ZA.AR. predložený I. Skočekom (úloha I/3 uznesenia č. 2/2009),

5. informáciu M. Paveleka o otvorení výstavy nominovaných a víťazných architektonických diel zo súťaže CE.ZA.AR 2009 v Košiciach,

6. výhražný list J. Švolíka doručený V. Huttovi,

7. správu z medzinárodného stretnutia zástupcov príslušných orgánov ENACA, ktoré sa konalo 9. októbra 2009 v Bratislave (v prílohe),

C.  súhlasí

1. s úhradou 78 102,70 eur za dodanie nábytku od firmy Konsepti do upravených priestorov komory (úloha C/2 uznesenia č. 2/2009) s tým, že zároveň  firma Konsepti poskytla 34 886,- eur ako sponzorský príspevok na slávnostný večer CE.ZA.AR. 2009 a 4 165,- eur na propagáciu a mediálnu podporu CE.ZA.AR 2009,

2. s predĺžením platnosti zmluvy s ITNets na správu počítačovej siete a jej zariadení do 31. marca 2010 za doterajších podmienok,

3. s úhradou 648,55 eur firme CREAS, s.r.o., ako celkovej ceny za dodanie a sprevádzkovanie hromadnej pošty v komore a za prevod domény www.komarch.sk na komoru,

4. s úhradou 10,- eur I. Moncoľovej za každý jeden spracovaný a odoslaný newsletter,

5. s úhradou 408,- eur I. Moncoľovej ako náklady a odmena za zostavenie a editorovanie katalógu nominovaných diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009,

6. s uzavretím zmluvy s I. Moncoľovou na preklopenie a napĺňanie novej webovej stránky komory,

7. s úhradou 315,- eur ako rozdielu medzi nákladmi na zabezpečenie autobusu a odmeny za sprievod (925,- €) a príjmami z úhrad účastníkov (610,- €) na exkurziu Energeticky pasívne domy vo Viedni, ktorá sa uskutočnila 9. októbra 2009,

8. s úhradou 38 955,68 eur s.r.o. RAFT ako nákladov na dovybavenie priestorov komory na základe dodatku zmluvy (úloha C/8 uznesenia č. 2/2009),

9. s úhradou 759,08 eur ako nákladov na uskutočnenie medzinárodného stretnutia zástupcov príslušných orgánov ENACA, ktoré sa konalo 9. októbra 2009 v Bratislave,

10. aby sa dodávanie galavečera CE.ZA.AR a mediálnej podpory pre komoru  uskutočňovalo na základe výberového konania v rámci neverejnej vyzvanej súťaže spomedzi eventagentúr s následným uzavretím zmluvy s víťazom na dva roky s možnosťou predĺženia;

11. s úľavami na príspevkoch na činnosť komory v roku 2009 na základe žiadostí podaných do konca apríla podľa návrhu autorizačnej komisie takto:
a) s odpustením ďalšieho príspevku – V. Holeščákovej, A. Lehotskej, I. Koleničovi, A. Ostatnej, D. Simonidesovej, P. Srpoňovi, B. Vavrovej a E. Vršanskej zo zdravotných alebo sociálnych dôvodov,
b) so znížením ďalšieho príspevku na polovicu – E. Balašovej zo sociálnych dôvodov,
c) s odkladom a splátkami do konca roku 2009 – L. Cigánekovi a P. Kopačkovi z dôvodu dočasnej druhotnej platobnej neschopnosti,
d) zamieta úľavu – P. Kasanickému, I. Klugovi a L. Prümmerovi pre bezdôvodnosť;


D. zamieta

odvolanie M. Diviša podané proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu vo veci Starej fary v Žiline a potvrdzuje prvostupňové rozhodnutie;

E. schvaľuje
toto zloženie
a) redakčnej rady – V. Droppa, M. Pavelek, J. Komrska, D.Maňák, B. Hrbáň, M. Bumbál a súhlasí s trvalým prizývaním I. Skočeka, Š. Moravčíka a I. Moncoľovej s poradným hlasom;
b) výboru pre zahraničné veci – Ľ. Vitková, P. Pokorný a M. Bogár;
c) výboru pre mediálne veci – I. Skoček, M. Dzurilla, M. Vallo a M. Jura;
d) výboru pre súťaže – B. Kováč, A. Gürtler, K. Hoffman, D. Maňák, V. Malinovský, I. Palčo, M. Siebert, J. Šoltés, J. Zvědělík a R. Žákovský;
e) výboru pre veci krajinných architektov – M. Kropiláková, Z. Balko, M. Horňáková, I. Kočan, I. Šembera a P. Škodný;

F. poveruje

a) J. Šujana a I. Masára účasťou v spoločnej pracovnej skupine so zástupcami Slovenskej komory stavebných inžinierov na vypracovanie návrhov obsahu dokumentácií podľa stavebného zákona ako podklad pre budúcu vykonávaciu vyhlášku o obsahu dokumentácie,
b) J. Šujana dohodnúť s Bavorskou komorou architektov predmet možnej spolupráce a návštevu delegácie v Mníchove,
c) J. Šujana a V. Huttu ukončiť zmluvnú spoluprácu s s.r.o. Arres, pripraviť návrh súťažných podmienok a zloženie výberovej poroty a medzi eventagentúry vyberané do neverejnej vyzvanej súťaže zaradiť aj s.r.o. Arres,

G. prijíma

za dobrovoľného člena Ing. arch. Alenu Bisovú zo Žiaru nad Hronom; členom sa stáva od 1. decembra 2009;

H. ukladá

1. predsedovi redakčnej rade a predsedom výborov zvolať v najbližších 14 dňoch redakčnú radu a výbory a prerokovať ich hlavné úlohy, harmonogram zasadnutí a spôsob rokovania a výsledok predložiť do predstavenstva

Termín: 10. december 2009;

2. V. Huttovi predložiť návrh harmonogramu zasadaní predstavenstva v I. polroku 2010
Termín: 10. december 2009;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 10. decembra 2009 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan, v. r.
Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r.