4. uznesenie (z 10. decembra 2009)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

IX. volebné obdobie

4

U Z N E S E N I E

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z  10. decembra 2009

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. k o n š t a t u j e ,  že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili M. Kropiláková a P. Paňák,

2. splatné úlohy z uznesenia č. 3/2009 boli splnené,

3. k 10. decembru 2009 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1594 povinných členov (z toho 1552 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 48 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 40 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. b e r i e  n a  v e d o m i e

1. informáciu J. Šujana

a) o účasti v spoločnej pracovnej skupine so zástupcami Slovenskej komory stavebných inžinierov na vypracovanie návrhov obsahu dokumentácií podľa stavebného zákona pre Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR do pripravovanej vyhlášky (úloha F/a uznesenia č. 3/2009),

b) o komunikácii s Bavorskou komorou architektov vo veci spolupráce na výmene výstav ocenených architektonických diel v Mníchove a v Bratislave v roku 2010 (úloha F/b uznesenia č. 3/2009),

c) o doterajších rokovaniach vo veci architektonickej súťaže na národný futbalový štadión,

d) o rokovaní s vedením Spolku architektov Slovenska vo veci spojenia Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE.ZA.AR. s cenami udeľovanými Spolkom architektov Slovenska,

e) o stretnutí s prezidentkou Medzinárodnej federácie krajinných architektov (IFLA) Diana Menzies počas jej pracovnej návštevy Bratislavy,

2. že autorizačná komisia vyzvala autorizovaných architektov/krajinných architektov, aby oznámili úradu aktuálnu adresu ateliéru a ďalšie kontaktné údaje v súvislosti s prípravou ročenky 2010/2011,

3. informáciu V. Huttu o návrhu na ukončenie zmluvnej spolupráce s s.r.o. Arres formou dohody, ktorý však nebol akceptovaný (úloha F/c uznesenia č. 3/2009),

4. informáciu Ľ. Závodného o priebehu a výsledkoch urbanisticko-architektonickej súťaže na Svätoplukovo námestie v Nitre, ktorej súťažné podmienky boli komorou overené,

5. odporúčanie regionálneho zástupcu P. Pásztora na obsadenie regionálnej kancelárie v Košiciach pracovnou silou,

6. informáciu V. Droppu o obsahu a výsledkoch rokovania redakčne rady;

C.  s ú h l a s í

1. s úhradou 1 410,26 eur ako nákladov na spoločné rokovanie orgánov komory, ktoré sa uskutočnilo 5. novembra 2009 v Modre-Harmónii,

2. s úhradou 238,00 eur firme CityTV ako nákladov na objednanú reportáž zo slávnostného večera odovzdávania cien CE.ZA.AR 2009,

3. s úhradou 476,00 eur I. Moncoľovej ako ceny podľa zmluvy na preklopenie a napĺňanie novej webovej stránky komory,

4. s kúpou kopírky namiesto pokazenej kopírky Minolta z roku 2000; konkrétny typ vyberie Ľ. Závodný,

5. s prijatím právnika na čas materskej dovolenky Ľ. Dilongovej;

D. z r u š u j e

časť úlohy F/c uznesenia č. 3/2009 o zaradení s.r.o. Arres do výberu do súťaže až do konečného vyriešenia zmluvného vzťahu s ňou,

E. s ch v a ľ u j e

a)      harmonogram zasadnutí predstavenstva na I. polrok 2010 (v prílohe),

b)      návrh súťažných podmienok neverejnej vyzvanej súťaže na dodanie galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. na roky 2010 a 2011 (v prílohe),

c)      zoznam eventagentúr, ktorým budú poslané súťažné podmienky s výzvou na podávanie návrhov,

d)     návrh redakčnej rady na štruktúru ročenky 2010/2011;

F. p r i j í m a

za dobrovoľného člena

a)   Ing. arch. Ľubicu Fábri z Bratislavy;

b)   Ing. arch. Janu Kavanovú z Bratislavy;

členmi sa stávajú od 1. januára 2010;

G. u k l a d á

  1. J. Šujanovi pripraviť návrh

a)      zloženia výberovej poroty do prvého kola neverejnej vyzvanej súťaže na dodanie galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010 a 2011,

T: 4. február 2010;

b)      zlúčenia regionálnych zastupiteľstiev pre Banskobystrický kraj a Žilinský kraj a pre Košický kraj a Prešovský kraj s vyhodnotením aktivity doterajších regionálnych zástupcov

T: 11. marec 2010;

2. V. Huttovi rozposlať súťažné podmienky s výzvou na účasť vybraným eventagentúram

T: 14. december 2009;

  1. B. Kováčovi pripraviť koncepčný materiál k úlohám a postaveniu architektov v územnom plánovaní

T: 4. február 2010;

x x x

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 4. februára 2010 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave; organizačné podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing. arch. Juraj Šujan, v. r. JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r.