10. uznesenie (8. 7. 2010)

10. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z  8. júla 2010 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili M. Pavelek a Ľ. Vitková,

2. splatné úlohy z uznesení č. 7 a 9/2010 boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč) a úlohy H/2 (J. Šujan); termín splnenia týchto úloh sa odkladá na 9. septembra 2010,

3. k 1. júlu 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1605 povinných členov (z toho 1563 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 45 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 41 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o zabezpečení prechodu úloh zo zrušenej autorizačnej komisie na predstavenstvo,
b) o dodatočnej ponuke Slovenského ústavu technickej normalizácie po rokovaní s P. Fischerom, riaditeľom obchodného úseku ústavu, vo veci elektronického sprístupnenia slovenských technických noriem členom komory; výsledok rokovania a možnosti sprístupnenia budú zverejnené na webovom sídle komory a v Informáciách SKA v septembri 2010,
c) o odpovedi  Úradu pre verejné obstarávanie na žiadosť komory vo veci vhodnosti elektronickej aukcie na obstarávanie územných plánov obcí a zón,
d) osobné charakteristiky  navrhovaných  členov autorizačného výboru;

2. informáciu B. Kováča o obsahu a záveroch zasadnutia pracovnej skupiny pre trvalo udržateľný rozvoj dopravy v mestách organizovanej Slovenskou komorou stavebných inžinierov, ktoré sa uskutočnilo  8.júla 2010 v Bratislave,

3. informáciu M. Kropilákovej o možnostiach úpravy oprávnení autorizovaných architektov po rokovaní s odborníkmi v oblasti územného plánovania (úloha H/4 uznesenia č. 6/2010);

4. že M. Olšakovská je od 1. júla 2010 novou riaditeľkou úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov; doterajší riaditeľ V. Mozgay odišiel do starobného dôchodku;

C.  súhlasí

1. s úhradou 83,81 eur ako cestovnej náhrady za pracovnú cestu J. Šujana a Ľ. Závodného na valné zhromaždenie Českej komory architektov, ktoré sa konalo 17. apríla 2010 v Pardubiciach (úloha F/a uznesenia č. 5/2010),

2. s úhradou 1 169,18 eur ako cestovnej náhrady za pracovnú cestu O. Mihálikovej na zasadnutie finančnej komisie ACE a na valné zhromaždenie ACE, ktorá sa uskutočnila 4. až 6. júna 2010 v Bruseli, ,

3. s úhradou 843,33 eur ako cestovnej náhrady za pracovnú cestu O. Mihálikovej na zasadnutie ENACA, ktoré sa uskutočnilo za účasti riaditeľa odboru GR pre vnútorný trh  J. Teijdieho 4. júla 2010,

4. s prechodom výboru pre celoživotné vzdelávanie z autorizačnej komisie na predstavenstvo od 1. septembra 2010,

5. s vyňatím oprávnenia na spracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie z kompetencií autorizovaných architektov okrem urbanistickej štúdie a so vznikom samostatného povolania Autorizovaný územný plánovač;

D. vymenúva

za členov autorizačného výboru na obdobie od 1. septembra 2010 do 31. augusta 2013
M. Horvata, J. Komrsku, O. Kopšovú, R. Žákovského a G. Jančárovú;

E. schvaľuje

1. Autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov,
2. zmenu Štatútu Slovenskej komory architektov,
3. zmenu Skúšobného poriadku Slovenskej komory architektov,
4. zmenu uznesenia predstavenstva z 28. septembra 2008, ktorým sa ustanovili náhrady za výkony v prospech Slovenskej komory architektov,
5. plán zahraničných pracovných ciest na II. polrok 2010 (v prílohe)

Úplné znenie dokumentov podľa prvého až štvrtého bodu bude zverejnené na webovom sídle komory;

F. ukladá

1.V. Huttovi
a) zabezpečiť inštruktáž členom autorizačného výboru a dokumenty potrebné na ich činnosť,

Termín: 31. august 2010;

b) pripraviť návrh novelizácie zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch, v ktorej by sa zohľadnil vznik samostatného regulovaného povolania v územnom plánovaní

Termín: 4. november 2010;

2. J. Šujanovi a V. Huttovi zúčastniť sa na prvom zasadnutí autorizačného výboru,

Termín: 8. september 2010;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 9. septembra 2010 od 13:15 hod. v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan, v. r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r

Plánované cesty do zahraničia na druhý polrok 2010

29. júla 2010,  Brusel ENACA, zasadnutie príslušných orgánov v arch.
(zmena na 5. 7. 2010) O. Miháliková

október  2010, Londýn, ENACA, zasadnutie príslušných orgánov v arch.
O. Miháliková

4. november  2010, Brusel, FICO – finančný výbor ACE
O. Miháliková

2. – 3. decembra  2010, Brusel, Valné zhromaždenie ACE a jeho prezentácia v EP
O. Miháliková, P. Beňuška