11. uznesenie (z 9. 9. 2010)

 

11. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z  9. septembra 2010 ( IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje,  že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili B. Kováč, I. Skoček, Ľ. Vitková a Ľ. Závodný,

2. splatné úlohy z uznesení č. 10/2010 boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč); termín splnenia sa odkladá na 14. októbra 2010,

3. výzva na prihlásenie sa na elektronické sprístupnenie slovenských technických noriem (STN-on line) bola zverejnená formou Newsletter a v Informáciách SKA č. 9/2010 a že k 9. septembru 2010 je už prihlásených viac ako 30 záujemcov o prístup,

4. k 1. septembru 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1603 povinných členov (z toho 1556 autorizovaných architektov a 47 autorizovaných krajinných architektov) a 47 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 46 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o aktuálnom stave prípravy galavečera odovzdávania Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2010, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2010 v Starej tržnici v Bratislave,
b) o výsledku rokovania s s.r.o. CREAS a s.r.o. ITNets vo veci prevodu správy a prevádzky webového sídla komory,
c) o liste podpredsedovi Úradu pre verejné obstarávanie vo veci námetov na novelu zákona o verejnom obstarávaní a na jeho reakciu na námety,
d) o žiadosti s.r.o. Foibos Books SK o finančnú podporu projektu Slávne vily Slovenska,
e) že doteraz neprišiel z Českej komory architektov nijaký návrh na spoluúčasť na súťaži CE·ZA·AR,

2. informáciu V. Huttu,
a) o uskutočnenej inštruktáži autorizačného výboru, ktorá sa konala 26. augusta 2010 za účasti úradníčiek, ktoré budú zabezpečovať jeho činnosť (úloha F/1a uznesenia č. 10/2010),
b) o potrebe a obsahu navrhovaných zmien vnútorných predpisov komory,

3. že 9. septembra 2010 prerokúva v Bruseli podskupina Európskej komisie pre architektúru notifikáciu dokladu o formálnej kvalifikácii Vysokej školy výtvarných umení za účasti Ľ. Vitkovej (za národného koordinátora) a O. Mihálikovej za komoru, na ktorom bude tlmočiť stanovisko komory k notifikácii,

C.  súhlasí

1. s pracovnou cestou O. Mihálikovej na zasadnutie podskupiny Európskej komisie pre architektúru, ktoré sa koná 9. septembra 2010 v Bruseli,

2. s pracovnou cestou J. Šujana a Ľ. Závodného na slávnostné stretnutie počas festivalu Architecture Week v sieni Mánes v rámci prehliadky architektonických diel nominovaných na Cenu Slovenskej komory architektov za architektúru CE·ZA·AR, ktorá sa uskutoční 7. októbra 2010 v Prahe,

3. s predĺžením zmluvy s ITNets, s.r.o., na zabezpečenie servisu počítačovej siete úradu komory do 31. marca 2011,

4. so zverením trvalej správy webového sídla komory s.r.o. ITNets,

5. s navrhnutými organizačnými, finančnými a personálnymi opatreniami, ktoré sú potrebné na vykonanie novely zákona SNR č. 138/1992 Zb.;

D. nesúhlasí

s poskytnutím finančnej podpory projektu Slávne vily Slovenska;

E. poveruje

a) J. Šujana a P. Paňáka účasťou na finisáži výstavy architektonických diel prihlásených na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2010, ktorá sa uskutoční 6. októbra 2010 v Bratislave,
b) M. Paveleka a D. Maňáka otvorením výstavy architektonických diel prihlásených na Cenu za architektúru CE·ZA·AR. 2010, ktorá sa uskutoční 3. novembra 2010 v Žiline,
c) Ľ. Závodného a P. Pásztora otvorením výstavy architektonických diel prihlásených na Cenu za architektúru CE·ZA·AR 2010, ktorá sa uskutoční 2. decembra 2010 v Košiciach,
d) J. Šujana uzavrieť zmluvu s ITNets na trvalú správu webového sídla komory;

E. schvaľuje

1. harmonogram výstav architektonických diel prihlásených na Cenu pre architektúru CE·ZA·AR 2010 (v prílohe),
2. návrh organizačno-technického a programového zabezpečenia galavečera odovzdávania cien za architektúru CE·ZA·AR 2010, ktorý sa uskutoční 30. septembra 2010,
3. zmenu Autorizačného poriadku Slovenskej komory architektov,
4. zmenu Etického poriadku Slovenskej komory architektov,
5. zmenu Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov,
6. zmenu Volebného poriadku Slovenskej komory architektov,
7. návrh štatútu registra architektonických diel,

F. ukladá

V. Huttovi zabezpečiť vypracovať a zverejniť na webovom sídle komory úplné znenie dokumentov podľa tretieho až siedmeho bodu.

Termín: 30. september 2010

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 14. októbra 2010 od 13:15 v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Prílohy: 1

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan, v. r.
Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r.

Harmonogram výstav súťaže CE∙ZA∙AR 2010

PRAHA

4. – 17.októbra 2010 prezentácia nominovaných diel ročníkov 2009 a 2010 počas festivalu Architecture Week v sieni Mánes, Masarykovo nábrežie Praha

7. októbra 2010 slávnostné stretnutie predstaviteľov kultúrneho a politického života

Za SKA sa zúčastnia: Ing. arch. J. Šujan a Ing. arch. Ľ. Závodný

BRATISLAVA

1. – 10. októbra 2010  Design Factory, Bottova 2, Bratislava

6.októbra 2010 o 17.00 hod. finisáž s odovzdávaním diplomov

Finisáže sa za SKA zúčastnia : Ing. arch. J. Šujan a Ing. arch. P. Paňák

ŽILINA

3. – 28.novembra 2010, Stredoslovenská galéria, M. R. Štefánika 2, Žilina

3. novembra 2010 o 17:00 hod. vernisáž s odovzdávaním diplomov

Vernisáže sa za SKA zúčastnia: Ing. arch. M. Pavelek a Ing. arch. D. Maňák

KOŠICE

2.decembra 2010 až 2.januára 2011 Východoslovenská galéria, Alžbetina 22, Košice

2. decembra 2010 o 17:00 hod. vernisáž s odovzdávaním diplomov

Vernisáže sa za SKA zúčastnia: Ing. arch. Ľ. Závodný a Prof. Ing. arch. P. Pásztor, PhD.