12. uznesenie (12. 10. 2010)

12. UZNESENIE SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

zo 14. októbra 2010 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnil B. Kováč;

2. splatné úlohy z uznesení č. 10/2010 boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč); termín splnenia sa odkladá na 4. novembra 2010,

3. na základe výzvy na prihlásenie sa na elektronické sprístupnenie slovenských technických noriem (STN-on line), ktorá bola zverejnená formou Newsletter a zároveň v Informáciách SKA č. 9/2010, sa k 14. októbru 2010 prihlásilo ešte len 58 záujemcov o prístup,

4. galavečer odovzdávania Ceny Slovenskej komory architektov CE-ZA-AR 2010 sa uskutočnil v súlade so schváleným organizačným zabezpečením, ale s obmedzeniami vyplývajúcimi z réžie nakrúcania televíznym štábom; podrobné vyhodnotenie sa uskutoční 4. novembra 2010 po dodaní podkladov od dodávateľa galavečera a po premietnutí televízneho záznamu,

5. k 14. októbru 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1604 povinných členov (z toho 1563 autorizovaných architektov a 41 autorizovaných krajinných architektov) a 47 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 47 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o priebehu galavečera s odovzdávaním Ceny za architektúru CE.ZA.AR. 2010, ktorý sa uskutočnil 30. septembra 2010 v Starej tržnici v Bratislave; podrobné vyhodnotenie sa uskutoční po dodaní informácie od dodávateľa a po premietnutí záznamu v Slovenskej televízii,
b) o aktuálnom stave úpravy obsahu a prevádzky webového sídla komory zo strany s.r.o. ITNets,
c) o výsledkoch a záverečnom udeľovaní cien v súťaži Stavba roka 2010,
d) o akceptácii notifikácie dokladu o formálnej kvalifikácii z Vysokej školy výtvarných umení v podskupine Európskej komisie pre architektúru, ktorá sa uskutočnila 9. septembra 2010 v Bruseli za osobnej účasti a podpory Ľ. Vitkovej (za národného koordinátora) a O. Mihálikovej za komoru, a o ďakovnom liste rektora Vysokej školy výtvarných umení;
e) o účasti na finisáži výstavy prihlásených diel o Cenu CE.ZA.AR. 2010, ktorá sa uskutočnila 6. októbra 2010 v Bratislave,
f) o zámere fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity zorganizovať spoločne s komorou workshop a verejnú diskusiu na tému Slovenský pavilón EXPO 2012, s cieľom presvedčiť Ministerstvo hospodárstva SR, aby na pavilón vyhlásilo verejnú súťaž návrhov,
g) predbežnú informáciu predstaviteľov dodávateľa galavečera s odovzdávaním cien CE.ZA.AR. 2010 k organizácii a priebehu galavečera;

2. informáciu M. Paveleka o obsahu a záveroch stretnutia hlavných architektov krajských miest a hlavného architekta mesta Martin vo veci prípravy nového návrhu Architektonickej politiky, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 2010 v Bratislave,

3. informáciu M. Kropilákovej o galavečere v rámci prehliadky architektonických diel Architecture Week 2010, ktorý sa konal 7. októbra 2010 v Prahe vo výstavných priestoroch Mánes; na výstave boli vystavené aj architektonické diela nominované na Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2009 a CE.ZA.AR. 2010,

4. informáciu P. Paňáka o činnosti poroty CE.ZA.AR. 2010 a o námetoch na úpravu činnosti poroty v ďalšom ročníku; námetmi na úpravu štatútu sa bude predstavenstvo zaoberať 4. novembra 2010,

5. informáciu V. Huttu o priebežnom plnení organizačných, finančných a personálnych opatrení potrebných na vykonanie novely zákona (uznesenie z 20. mája 2010 č. 8); konečné vyhodnotenie prerokuje predstavenstvo 4. novembra 2010,

6. že novými prodekanmi fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity na roky 2010 až 2012 sú R. Špaček, J. Ilkovič a H. Moravčíková,

7. právnu analýzu právnej zástupkyne komory vo veci vymáhania nezaplatených základných príspevkov na činnosť orgánov komory;

C. súhlasí

s úhradou 868,57 eur ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej na zasadnutie podskupiny Európskej komisie pre architektúru, ktoré sa konalo 9. septembra 2010 v Bruseli,

D. prijíma
za dobrovoľného člena komory Ing. Ivana Végha z Bratislavy; členom sa stáva 1. novembra 2010;

E. poveruje

a) Ľ. Závodného preberaním sľubu nových členov komory, ktorý sa uskutoční 27. októbra 2010 od 10,00 hod. v Bratislave,
b) V. Huttu preskúmať možnosti a spôsob podania návrhu na udelenie štátneho vyznamenania I. Matušíkovi,
c) P. Pásztora upraviť návrh Architektonickej politiky podľa záverov zo stretnutia hlavných architektov krajských miest;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 4. novembra 2010 od 13:15 hod. v priestoroch Chateau Krakovany. Od 17:00 bude spoločné rokovanie orgánov komory; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan
Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta