13. uznesenie (4. 11. 2010)

13. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV ZO 4. NOVEMBRA 2010
Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil;

2. splatné úlohy z uznesení boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč); termín splnenia sa odkladá na 16. decembra 2010,

3. na základe výzvy na prihlásenie sa na elektronické sprístupnenie slovenských technických noriem (STN-on line), ktorá bola zverejnená formou Newsletter a zároveň v Informáciách SKA č. 9/2010, sa do 31. októbra 2010 prihlásilo len 86 záujemcov, čo neumožňuje uzavrieť zmluvu o prístup,

4. doterajších poznatkov sa ukazuje vhodné oddeliť koncepčné úlohy a operatívne úlohy vo vedení úradu,

5. kancelária úradu komory v Košiciach je trvalo nevyužívaná, a preto nie je potrebné predĺžiť nájomnú zmluvu s Technickou univerzitou v Košiciach,

6. k 31. októbru 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1 638 povinných členov (z toho 1 596 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 47 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o televíznom 55 minútovom zostrihu priebehu galavečera s odovzdávaním Ceny za architektúru CE·ZA·AR 2010, ktorý bude verejne premietnutý 20. novembra 2010 na STV 2,
b) o námetoch poroty na úpravu štatútu Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru CE·ZA·AR,
c) o žiadosti vydavateľstva JAGA GROUP, s.r.o. o prevzatie záštity nad ASB GALA večera 2010,
d) o žiadosti študentského parlamentu fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity o poskytnutie sponzorského príspevku na financovanie Beánie architektov 2010, ktorá sa uskutoční 1. decembra 2010 v Parku kultúry a oddychu v Bratislave,
e) o dohode so Slovenskou cestnou spoločnosťou o účasti B. Kováča na práci v jej sekcii Cestné mosty;

2. konečnú písomnú informáciu dodávateľa galavečera s odovzdávaním cien CE·ZA·AR 2010 k organizácii, financovaní a priebehu galavečera s pripomienkami členov;

3. informáciu M. Kropilákovej o začatí prípravy upravenej verzie Architektonickej politiky s využitím záverov stretnutia hlavných architektov krajských miest a hlavného architekta mesta Martin, ktoré sa uskutočnilo 14. októbra 2010 v Bratislave,

4. prvý pracovný návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb., ktorým sa má zriadiť nové regulované povolanie Územný plánovač (úloha z 8. septembra 2010 č. 11),

5. informáciu V. Huttu
a) o konečnom vyhodnotení plnenia organizačných, finančných a personálnych opatrení potrebných na vykonanie novely zákona (uznesenie z 20. mája 2010 č. 8),
b) o forme a postupe podávania návrhov na štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra (úloha E/b uznesenia zo 14. októbra 2010 č. 12); personálne návrhy sa prekladajú každoročne do 31. mája,
c) o výzve Slovenskej komore stavebných inžinierov na podávanie návrhov na novelu zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. z hľadiska potrieb Slovenskej komory stavebných inžinierov a výkonu regulovaného povolania Stavebný inžinier a regulovaných činností vedenia stavieb, výkonu stavebného dozoru a energetickej certifikácie budov s termínom odpovede do 15. januára 2011,
d) o zhoršujúcom sa stave v úrade v oblasti personálnych vzťahov, plnenia pracovných úloh a využívania pracovného času najmä ako následok znižujúcej sa pracovnej vyťaženosti,
e) o vymenovaní O. Mihálikovej ministrom školstva za zástupkyňu národného koordinátora pre regulované povolania v časti týkajúcej výkonu povolania Architekt; takéto priame postavenie voči Európskej komisii nedosiahol nijaký príslušný orgán členských štátov,

6. žiadosť V. Huttu o jeho odvolanie z funkcie riaditeľa úradu,

7. informáciu Ľ. Závodného o vzrastajúcej nespokojnosti časti členskej základne so stavom na úrade vo vzťahu k vybavovaniu vecí členov komory;
C. súhlasí

1. s úhradou 922,22 eur ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej na zasadnutie finančnej komisie ACE, ktoré sa konalo 30. septembra a 1. októbra 2010 v Bruseli,
2. s úhradou 852,88 eur ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej na zasadnutie siete príslušných orgánov uznávania odborných kvalifikácií architektov ENACA, ktoré sa konalo 10. až 13. októbra 2010 v Londýne,
3. s úhradou 882,26 eur ako ceny doobjednaných modrých tašiek na dokumenty, ktoré sa odovzdávajú pri sľube architektov,
4. s prevzatím záštity nad ABS GALA večer 2011;

D. nesúhlasí

s poskytnutím sponzorského príspevku na Beániu architektov 2010, s tým, že by uvítalo iné formy spolupráce;

E. zvoláva

valné zhromaždenie Slovenskej komory architektov

na 14. mája 2011 do Bratislavy; uskutoční sa v aule Slovenskej akadémie vied na Dúbravskej ceste č. 9;

F. predlžuje

konečný termín prihlásenia sa na elektronické sprístupnenie slovenských technických noriem (STN-on line), ktorá bola zverejnená formou Newsletter a zároveň v Informáciách SKA č. 9/2010, do 30. novembra 2010; ak prihlásených nebude najmenej 100, zmluva o sprístupnenie so Slovenským ústavom technickej normalizácie sa neuzavrie;

G. vyhlasuje

1. tieto termíny autorizačných skúšok architektov v roku 2011:
16. február, 6. apríl (aj pre krajinných architektov), 8. jún a 5. október (aj pre krajinných architektov,
2. tieto termíny sľubov nových členov komory v roku 2011:
2. marec, 20. apríl, 21. jún a 26. október;

H. znižuje

stav zamestnancov komory s účinnosťou od 1. decembra 2010 o jedno referentské miesto s cieľom zvýšiť efektívnosť práce v úrade vzhľadom na postupný trvalý pokles vyťaženosti niektorých agend; pracovné úlohy sa zabezpečia prerozdelením práce v rámci úradu (článok 30 ods. 2 štatútu komory);

I. odvoláva

V. Huttu z funkcie riaditeľa úradu na vlastnú žiadosť s účinnosťou odo dňa zvolenia nového riaditeľa úradu (článok 26 ods. 1 písm. d) a článok 30 ods. 4 štatútu komory);

J. poveruje

J. Šujana tlmočiť pripomienky členov predstavenstva a členskej základne týkajúce sa organizácie a uskutočnenia galavečera s odovzdávaním cien Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR 2010 jeho dodávateľovi agentúre Design factory, aby boli zapracované do organizačnej prípravy 10. ročníka a do organizácie galavečera v roku 2011,

K. ukladá

1. J. Šujanovi
a) pripraviť výberové podmienky potrebné na vyhlásenie výberového konania na výber nového riaditeľa úradu komory, najmä vymedziť požadované kvalifikačné predpoklady a predpokladanú pracovnú náplň (T: 16. december 2010),
b) pripraviť návrh na rozdelenie agendy riaditeľa úradu, najmä oddeliť výkon koncepčných a právnych úloh pre orgány komory od každodenného výkonu riadiacich a pracovnoprávnych úloh v úrade (T: prvé zasadnutie v roku 2011),
c) pripraviť pre nové volebné obdobie nový model organizácie úradu s rozdelením agendy tak, aby celkový počet zamestnancov komory vrátane riaditeľa úradu nepresiahol päť pracovných miest (T: prvé zasadnutie v roku 2011);

2. V. Huttovi
a) zabezpečiť skončenie pracovného pomeru s jedným zamestnancom z dôvodu nadbytočnosti, pričom pri jeho výbere zohľadniť kvalifikačné predpoklady vzdelania a ovládania cudzieho jazyka, aktuálnu pracovnú vyťaženosť, pracovnú disciplínu, správanie sa k členom komory a k spolupracovníkom a ochranu záujmov komory navonok – článok 30 ods. 5 štatútu komory – (T: 30. november 2010),
b) prerozdeliť agendy v rámci úradu s cieľom zabezpečiť porovnateľné pracovné vyťaženie zamestnancov – článok 30 ods. 5 štatútu komory – (T: od 1. decembra 2010),
c) pripraviť návrh technicko-organizačného zabezpečenia valného zhromaždenia (T: prvé zasadnutie v roku 2011),
d) pripraviť návrh technicko-organizačného zabezpečenia volieb do orgánov komory (T: 16. december 2010),
e) pripraviť návrhy zmien štatútu a disciplinárneho poriadku na rokovanie valného zhromaždenia (T: prvé zasadnutie v roku 2011),
f) pripraviť v spolupráci s J. Šujanom návrh zmeny Štatútu Ceny Slovenskej komory architektov (T: 16. december 2010),
g) pripraviť návrh plánu zasadaní predstavenstva v 1. polroku 2011 do konania valného zhromaždenia (T: 16. december 2010),
h) pripraviť návrh plánu zahraničných pracovných ciest na 1. polrok 2011 (T: 16. december 2010);

3. M. Pavelekovi a M. Kropilákovej pripraviť v spolupráci s P. Pásztorom návrh nového znenia Architektonickej politiky (T: prvé zasadnutie v roku 2011).

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 16. decembra 2010 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave na Panskej ulici č. 15; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing. arch. Juraj Šujan JUDr. Vladimír Hutta, CSc.