14. uznesenie (25. 11. 2010)

z 25. novembra 2010 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje,  že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili D. Maňák, M. Pavelek a Ľ. Vitková;

2. na základe výzvy na prihlásenie sa na elektronické sprístupnenie slovenských technických noriem (STN-on line), ktorá bola zverejnená formou Newsletter a zároveň v Informáciách SKA č. 9/2010, sa k 15. novembru 2010 predbežne prihlásilo 102 záujemcov o prístup,

3. k 25. novembru 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1636 povinných členov (z toho 1594 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 47 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana

a) o rokovaní s možnými sponzormi v rámci prípravy 10. ročníka udeľovania Cien za architektúru CE·ZA·AR. 2011,

b) o aktuálnom stave úpravy obsahu webového sídla komory zo strany s.r.o. ITNets, s.r.o.,  a o príprave zmluvy s ITNets, s.r.o.,  na jeho trvalé prevádzkovanie s platnosťou od 1. decembra 2010,

2. informáciu V. Droppu o obsahu a výsledku rokovania redakčnej rady, ktoré sa uskutočnilo 4. novembra 2010 v Bratislave,

3. informáciu V. Huttu o oznámení Technickej univerzite v Košiciach, že komora nebude požadovať predĺženie nájmu nebytového priestoru na kanceláriu a že ponúka jeho mobiliár za zostatkovú cenu;

C.  súhlasí

1. s úhradou 814,08 eur ako celkových nákladov na zasadnutie predstavenstva a na spoločné rokovanie orgánov komory, ktoré sa uskutočnili 4. novembra 2010 v Krakovanoch,

2. s úhradou 714,00 eur ako celkových nákladov ITNets, s.r.o., na technické preklopenie, opravu a naprogramovanie webového sídla komory,

3. s uzatvorením zmluvy s ITNets, s.r.o., na trvalé technické prevádzkovanie a servis webového sídla komory s platnosťou od 1. decembra 2010 s paušálnou cenou 175,00 eur mesačne,

4. s rozviazaním pracovného pomeru výpoveďou s  E. Spiritzovou z dôvodu nadbytočnosti (uznesenie zo 4. novembra 2010 č. 13, body H a K/2a),

5. s prechodom z mesačnej periodicity vydávania Informácií SKA na dvojmesačnú skúšobne na rok 2011 (spolu 6 čísiel namiesto 10),

6. s tým, aby tlačoviny Informácie SKA, Ročenka SKA a Dokumenty SKA boli navonok prezentované ako oficiálne tlačoviny komory a aby sa na komorových podujatiach prezentovalo, že Archinfo je ich vydavateľom;

D. nominuje

O. Mihálikovú na obsadenie funkcie v subkomisii národných koordinátorov pre povolanie architekt na základe ponuky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR;

E. poveruje

1.     J. Šujana

a) rokovať s predstaviteľom Slovenského ústavu technickej normalizácie o zmluve umožňujúcej elektronický prístup prihlásených uchádzačov na slovenské technické normy v roku 2011,

b) listom upozorniť obstarávateľov národného futbalového štadióna na obstaranie architektonického návrhu formou súťaže návrhov podľa § 104 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní,

2. P. Pásztora rokovať s vedením Technickej univerzity v Košiciach o podmienkach odovzdania nebytového priestoru do 31. decembra 2010 jeho vlastníkovi a o ponuke na predaj jeho mobiliára za zostatkovú cenu.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 16. decembra 2010 od 13:15 hod. v priestoroch úradu na Panskej ulici č. 15 v Bratislave.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.