15. uznesenie (16. 12. 2010)

15. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Z 16. DECEMBRA 2010 (IX. VOLEBNÉ OBDOBIE)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnila M. Kropiláková;

2. splatné úlohy z uznesení boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč); termín splnenia sa odkladá na 3. februára 2011,

3. na základe výzvy na zaplatenie úhrady na elektronické sprístupnenie slovenských technických noriem (STN-on line) zaplatilo do 15. decembra 2010 za prístup len 68 zo 102 prihlásených, čo ohrozuje uzavretie zmluvy o prístup,

4. k 15. decembru 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1 637 povinných členov (z toho 1 595 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 47 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt,

5. k 15. decembru 2010 je napriek poslednej písomnej výzve predsedu komory pred vyčiarknutím ešte 51 neplatičov príspevkov na činnosť orgánov komory;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o výberových podmienkach potrebných na vyhlásenie výberového konania na výber nového riaditeľa úradu komory (úloha K/1a uznesenia č. 13),
b) o pripravovanom rokovaní s predstaviteľom Slovenského ústavu technickej normalizácie o zmluve, ktorá by umožnila prístup prihlásených uchádzačov, ktorí zaplatili úhradu za prístup, k slovenským technickým normám v roku 2011, ktoré sa uskutoční 21. decembra 2010,
c) o žiadosti s.r.o. Lightech uskutočniť začiatkom roka 2011 seminár pre členov komory na tému Najnovší trend osvetľovania priestorov – LED,
d) o rokovaní s predsedom Slovenskej komory stavebných inžinierov k prvému pracovnému návrh novely zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb., ktorým sa má zriadiť nové regulované povolanie Územný plánovač, ktoré sa uskutoční 21. decembra 2010 (úloha z 8. septembra 2010 č. 11),

2. analýzu problému s databázou a návrh riešenia, ktorú vypracovala s.r.o. ITNets,

3. informáciu Ľ. Závodného o aktuálnom stave Registra architektonických diel,

4. informáciu V. Huttu
a) o zverejnení oznámenia Európskej komisie 2005/C 337/02, ktorým bola akceptovaná notifikácia diplomov z fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity (študijný program 5.1.1 Architektúra a urbanizmus) a Vysokej školy výtvarných umení (študijný program 2.2.7 Architektonická tvorba), ako dokladov o formálnom vzdelaní v architektúre podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií; týmto oznámením sa doplnila príloha V bod 5.7.1 uvedenej smernice,
b) že pracovný pomer s E. Spiritzovou bol skončený k 30. novembru 2010 dohodou o rozviazaní pracovného pomeru z dôvodu organizačnej zmeny (úloha K/2a uznesenia č. 13),
c) o prerozdelení pracovných agend v úrade komory k 1. decembru 2010 (úloha K/2b uznesenia č. 13);

C.  súhlasí

1. s úhradou 910,52 eur ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej na zasadnutie finančnej komisie a na valné zhromaždenie  ACE, ktoré sa konali 2. až 4. decembra 2010 v Bruseli,

2. s úhradou 5 741,35 eur ako mzdy a odstupného E. Spiritzovej 
v súvislosti so skončením pracovného pomeru,

3. s návrhom listu ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci národného futbalového štadióna a s jeho zverejnením 
v Informáciách SKA č. 12,

4. s obsahom a so zverejnením výstrahy pre členov komory k účasti na architektonickej súťaži na relaxačné centrum v Piešťanoch organizovanej s.r.o. IURIS v Informáciách SKA č. 12,

5. s výstavou nominovaných a ocenených architektonických diel 
v CE·ZA·AR 2010, ktorá sa uskutoční od 20. januára do 27. februára 2011 v Banskej Bystrici (v budove Stredoslovenskej galérie),

6. s preprogramovaním databázy týkajúcej sa zoznamov a registrov architektov podľa vypracovanej analýzy(bod B/3),

D. schvaľuje

1. plán zahraničných pracovných ciest na 1. polrok 2011,

2. technicko-organizačné zabezpečenie volieb do orgánov komory v roku 2011 (v prílohe),

3. technicko-organizačné zabezpečenie seminára pre členov komory na tému Najnovší trend osvetľovania priestorov – LED, ktorý sa uskutoční v spolupráci s s.r.o. Lightech 10. februára 2011 
v Bratislave v priestoroch úradu,

4. harmonogram zasadnutí predstavenstva do valného zhromaždenia v máji 2011,
5. návrh zmeny štatútu Ceny Slovenskej komory architektov CE·ZA·AR (úloha K/2f uznesenia č. 13) (v prílohe);

E. prijíma

za dobrovoľných členov Mgr. art. René Kosmana z Bratislavy, Dipl. Ing. Barboru Šajgalíkovú z Bratislavy a Ing. arch. Katarínu Vojtíškovú z Bratislavy; členmi komory sa stávajú 1. januára 2011,

F. poveruje

1. J. Šujana
a) rokovať s I. Moncoľovou o uzavretie zmluvy o spolupráci na editorských prípravách textov a na technickej digitálnej príprave textov na webovom sídle komory,
b) rokovať s s.r.o. ITNets o uzavretí zmluvy na preprogramovanie databázy architektov a na zabezpečenie kompatibility s webovým sídlom komory,
c) uzavrieť zmluvu so Slovenským ústavom technickej normalizácie podľa výsledku zaplatenia úhrady za prístup uchádzačov na slovenské technické normy,
d) poslať list ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR vo veci výstavby národného futbalového štadióna,

2. J. Šujana, Ľ. Vitkovú, P. Paňáka, M. Paveleka a Ľ. Závodného výkonom výberovej komisie na výber riaditeľa úradu,

3. M. Kropilákovú a D. Čupku zastupovať komoru na vernisáži výstavy nominovaných a ocenených architektonických diel CE·ZA·AR 2010 v Banskej Bystrici, ktorá sa uskutoční 20. januára 2011,

G. ukladá

V. Huttovi

a) posielať pozvánky na zasadnutie predstavenstva len elektronicky,
b) poslať zoznam neplatičov autorizačnému výboru na rozhodnutie o vyčiarknutí zo zoznamu autorizovaných architektov/krajinných architektov (Termín: 21. decembra 2010),

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 3. februára 2011 od 13:15 hod. v priestoroch úradu komory v Bratislave na Panskej ulici č. 15, podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.