5. uznesenie (z 4. 2. 2010)

5. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

zo  4. februára 2010 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnila Ľ. Vitková,

2. splatné úlohy z uznesení č. 3 a 4/2009 boli splnené,

3. k 31. januáru 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1583 povinných členov (z toho 1541 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 38 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 42 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana

a) o uskutočnených rokovaniach vo veci možného zapojenia sa komory do výberu kandidátov na dekana fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity a na rektora Slovenskej technickej univerzity,

b) o výsledku prvej časti neverejnej vyzvanej súťaže na dodanie galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010 a 2011; z 12 oslovených sa prihlásili 4 agentúry,

c) o prvom zasadnutí novovymenovanej skúšobnej komisie za účasti predsedu autorizačnej komisie a predsedu komory, na ktorom sa prediskutovali námety na zmeny obsahu autorizačnej skúšky; predsedu skúšobnej komisie a predsedov skúšobných senátov zvolí na najbližšom zasadnutí autorizačná komisia,

d) o iniciatívnom rokovaní J. Frtúsa vo veci účasti Komunálnej poisťovne na spolufinancovaní prístupu členov komory k slovenským technickým normám a o pripravovanom rokovaní  so Slovenským ústavom technickej normalizácie,

e) o obsahu a záveroch pracovného rokovania o problematike rozvoja miest organizovanom Slovenským zväzom stavebných inžinierov v spolupráci so Slovenskou komorou stavebných inžinierov zameranom na riešenie koncepčných a strategických otázok príčin zlyhávania dopravnej obsluhy v mestách, ktoré sa uskutočnilo 20. januára 2010 v Bratislave,

2. informáciu V. Huttu

a) o novom zákone č. 37/2010 Z. z., ktorým sa zrušilo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a jeho kompetencie v územnom plánovaní, stavebnom poriadku a verejných prácach sa od 1. júla 2010 presúvajú na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

b) o stiahnutí návrhu nového stavebného zákona z rokovania Národnej rady Slovenskej republiky a o sondážnom rozhovore z prostredia Ministerstva vnútra SR o možnej spolupráci na príprave nového stavebného zákona,

3. pracovný návrh B. Kováča na možné rozdelenie oprávnení vo výkone regulovaných povolaní v oblasti územného plánovania,

4. uzavretie pracovného pomeru na čiastočný úväzok s M. Gillingerovou na pracovisko úradu komory v Košiciach od 1. februára do 31. decembra 2010,

5. že podľa článku 8 ods. 4 a 6 štatútu Slovenskej komory architektov zaniklo 31. decembrom 2009 členstvo v komore týmto dobrovoľným členom: F. Bučekovi, J. Durdyovej, V. Flaškárovi, M. Fleischmannovi, J. Holotovi, J. Izákovi, P. Masárovi, J. Pastorokovej, M. Plačkovi, P. Šebestovi, M. Šímovej, V. Šottníkovej a P. Topinkovi,

6. list advokátskej kancelárie J. Majerského zastupujúcej s.r.o. Arres, ktorým avizuje vymáhanie údajných záväzkov komory súdnou cestou,

7. že Ročenka 2010/2011 a Zelené dokumenty (predpisy autorského práva a verejného obstarávania) vyjdú a budú distribuované do konca februára 2010;

C.  súhlasí

1. s úhradou 142,50 eur za prvé číslo časopisu Urbanita č. 1/2009, ktoré bolo doručené 57 členom komory na ich objednávku,

2. s organizačno-technickým zabezpečením seminára v rámci celoživotného vzdelávania architektov na tému Tvorba bezbariérového prostredia, ktorý sa uskutoční v septembri 2010 v Bratislave, vrátane navrhnutých prednášateľov a ich odmeny po 100 eur,

3. s úhradou 39,69 eur ako cestovnej náhrady M. Gillingerovej za cestu na úrad komory na vstupný pohovor, uzavretie pracovnej zmluvy a inštruktáž,

4. s konaním výstav nominovaných a ocenených diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009 v Žiline (11. až 28. februára 2010) a v Banskej Bystrici (2. až 20. marca 2010), ako aj s ich organizačným, dopravným a finančným zabezpečením,

D. vyhovuje

vzhľadom na uvádzané dôvody a vyrovnanie dlhu odvolaniam I. Bobru, K. Cakova a B. Pavlu podaným proti rozhodnutiu disciplinárneho senátu vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov a napadnuté prvostupňové rozhodnutia zrušuje;

E. schvaľuje

a) toto zloženie výberovej poroty na vyhodnotenie ponúk agentúr na dodanie galavečera v rámci súťaže CE.ZA.AR. 2010 a 2011: J. Šujan (predseda), E. Alexy, V. Droppa, M. Pavelek a Ľ. Závodný;

b) toto zloženie poroty na nominácie a ocenenie architektonických diel v rámci súťaže CE.ZA.AR. 2010: A. Burian (Brno), L. Lábus (Praha), D. Lah (Ľubľana), A. Hykisch (Bratislava), V. Mecková (Žilina), P. Paňák (Bratislava) a P. Riepl (Linz);

c) plán pracovných ciest do zahraničia na prvý polrok 2010 (v prílohe);

F. poveruje

a) J. Šujana a Ľ. Závodného účasťou na valnom zhromaždení Českej komory architektov, ktoré sa bude konať 16. a 17. apríla 2010 v Pardubiciach,

b) P. Moravčíka účasťou v porote 12. ročníka súťaže Progresívne cenovo dostupné bývanie, ktorú každoročne organizuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky,

c) P. Pásztora účasťou na III. medzinárodnom kongrese maďarských architektov, ktoré sa uskutoční 5. a 6. marca 2010 v Budapešti,

d) J. Šujana vybrať a splnomocniť advokátsku kanceláriu na zastupovanie komory voči nárokom a hrozbám s.r.o. Arres,

e) D. Maňáka otvorením výstavy nominovaných a ocenených diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009 na vernisáži, ktorá sa uskutoční 11. februára 2010 v Žiline,

f) M. Kropilákovú otvorením výstavy nominovaných a ocenených diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009 na vernisáži, ktorá sa uskutoční 2. marca 2010 v Banskej Bystrici,

g) Ľ. Vitkovú a O. Mihálikovú účasťou na 6. medzinárodnom stretnutí architektonických komôr strednej a východnej Európy, ktoré sa koná 5. až  7. februára 2010 v Ustroni (Poľsko),

G. vyhlasuje

IX. ročník súťaže o Cenu Slovenskej komora architektov CE.ZA.AR. 2010

a vyzýva členov Slovenskej komory architektov na účasť v nej; súťažné diela treba doručiť úradu komory do konca apríla 2010,

H. ukladá

1. J. Šujanovi v spolupráci s P. Pásztorom, J. Komrskom a V. Huttom vypracovať návrh mechanizmu postihu za oneskorené platenie príspevkov na činnosť orgánov komory, ktorý bude zapracovaný do štatútu a do disciplinárneho poriadku

Termín: 24. jún 2010;

2. V. Huttovi

a) informovať predstavenstvo i členskú základňu prostredníctvom Informácií SKA o obsahu pripravovaného zákona o službách na vnútornom trhu a v rámci neho aj o obsahu novely zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch

Termín: 15. apríla 2010;

b) pripraviť návrh nevyhnutných organizačných a personálnych opatrení na vykonanie zákona podľa písmena a), vrátane  návrhu zmien štatútu a ďalších vnútorných predpisov

Termín: 24. jún 2010;

I. zrušuje

úlohu C/5 uznesenia č. 4/2009; na čas materskej dovolenky Ľ. Dilongovej sa právna služba zabezpečí podľa potreby z externého prostredia.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 11. marca 2010 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.