6. uznesenie (11.3.2010)

6. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z 11. marca 2010 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. na zasadnutí nikto nechýbal,

2. splatné úlohy z uznesení č. 3/2009 a 5/2010 boli splnené,

3. k 11. marcu 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1594 povinných členov (z toho 1552 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 38 dobrovoľných členov; registrovaných bolo 46 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o priebehu a výsledkoch druhého kola výberového konania na dodávateľa galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010 a 2011, ktorého sa zúčastnili všetky štyri agentúry, ktoré postúpili z prvého kola,
b) o aktuálnom právnom stave vo veci ukončenia spolupráce s s.r.o., Arres,
c) o možnosti zriadenia Dokumentačného centra architektúry v budove fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity formou spolupráce fakulty, komory a Spolku architektov Slovenska,
d) o vhodnosti osloviť veľké politické strany a hnutia, aby do svojich volebných programov zahrnuli problematiku architektúry a presadzovania súťaží návrhov pri príprave verejných prác a obstarávaní verejnoprospešných stavieb,

2. doplnený pracovný návrh B. Kováča o možnostiach úpravy oprávnení vo výkone regulovaných povolaní v oblasti územného plánovania,

3. list advokátskej kancelárie J. Majerského zastupujúcej s.r.o. Arres, ktorým žiada  vyplatenie 33 000 eur ako refundáciu jej údajných výdavkov na propagáciu súťaže CE.ZA.AR. 2010 pod hrozbou vymáhania súdnou cestou,

4. poradie agentúr na dodávateľa galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010 a 2011 určené výberovou porotou (úloha E/a uznesenia č. 5/2010), a to 1. Design factory, 2. Monarch, 3. Brand a 4. Mertel,

5. konanie medzinárodného sympózia Architektonické súťaže organizovaného Českou komorou architektov 9. apríla 2010 v Brne; záujemci o účasť sa môžu prihlásiť individuálne v pražskej alebo brnianskej kancelárii Českej komory architektov; vložné je 65 eur,

6. že Zelené dokumenty (predpisy verejného obstarávania a autorského práva) boli vydané a distribuované do konca februára 2010; ročenka je po korektúre zadaná do tlače,

7. správu audítora A. Kučerovej o audite účtovnej závierky k 31. decembru 2009, ktorý bol vykonaný na úrade komory v čase od 16. do 24. februára 2010; výsledný záver je, že účtovníctvo komory a výsledky jej hospodárenia a peňažné toky boli v súlade so zákonom o účtovníctve,

8. písomnú informáciu P. Pásztora o jarnom festivale architektúry, ktorý sa uskutočnil 5. a 6. marca 2010 v Budapešti (úloha F/c uznesenia č. 5/2010),

9. že D. Maňák otvoril 11. februára 2010 v Žiline výstavu nominovaných a ocenených diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009 (úloha F/e uznesenia č. 5/2010),

10. že M. Kropiláková otvorila 2. marca 2010 v Banskej Bystrici výstavu nominovaných a ocenených diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009 (úloha F/f uznesenia č. 5/2010),

11. že Ľ. Vitková a O. Miháliková sa zúčastnili na 6. medzinárodnom stretnutí architektonických komôr strednej a východnej Európy, ktoré sa konalo 5. až 7. februára 2010 v Ustroni (Poľsko) vo veci uznávania architektonického vzdelania, (úloha F/g uznesenia č. 5/2010),

12. list prezidenta Spolku architektov Slovenska, ktorým žiada o poskytnutie bezúročnej pôžičky 45 300 eur so začatím splácania od 1. júla 2011;

C. súhlasí

1. s úhradou 99,95 eur, ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej za pracovnú cestu na 6. medzinárodné stretnutie architektonických komôr strednej a východnej Európy, ktoré sa konalo 5. až  7. februára 2010 v Ustroni (Poľsko),

2. s predĺžením zmluvy s ITNets, s. r. o., na zabezpečenie servisu počítačovej siete komory do 30. septembra 2010,

3. s úhradou 553,29 eur, ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej za pracovnú cestu na zasadnutie siete príslušných orgánov ENACA, ktoré sa uskutočnilo 25. februára 2010 v Berlíne,

4. s úhradou 731,52 eur, ako cestovnej náhrady O. Mihálikovej za pracovnú cestu na zasadnutie finančnej komisie ACE a na Stále zastúpenie SR pri Európskej komisii vo veci notifikácie dokladov o formálnom vzdelaní architekta, ktoré sa uskutočnili 4. až 6. marca 2010 v Bruseli,

5. s úhradou 1 190 eur ako odmeny audítora za vykonaný audit a audítorskú správu,

6. s konaním výstavy nominovaných a ocenených diel zo súťaže CE.ZA.AR. 2009 v Bratislave (23. až 27.marca 2010 počas výstavy CONECO a 29. apríla až 7. mája 2010 vo výstavných priestoroch Design Factory), ako aj s jej organizačným, dopravným a finančným zabezpečením,

D. nesúhlasí

s poskytnutím bezúročnej pôžičky Spolku architektov Slovenska vzhľadom na nepriaznivý stav rozpočtu komory, najmä na potrebu uhradiť zostatok záväzku z roku 2009 za úpravu priestorov úradu komory,

E. vyhovuje

odvolaniu E. Makaru podanému proti rozhodnutiu autorizačnej komisie vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov vzhľadom na uvádzané dôvody a vyrovnanie dlhu a napadnuté prvostupňové rozhodnutia zrušuje;

F. poveruje

1. J. Šujana
a) osloviť listom najväčšie politické strany a hnutia, aby do svojich volebných programov zahrnuli aj starostlivosť o rozvoj architektúry, ochranu kultúrneho dedičstva a dôsledné presadzovanie súťaží návrhov pri príprave verejných prác a pri obstarávaní verejnoprospešných stavieb,
b) podpísať zmluvu s agentúrou Design factory na dodanie galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010 a 2011,
c) otvorením výstavy nominovaných a ocenených diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009 na vernisáži, ktorá sa uskutoční  29. apríla 2010 v Bratislave,
d) účasťou spolu s B. Kováčom a A. Zajkovou na medzinárodnom sympóziu Architektonické súťaže organizovanom Českou komorou architektov 9. apríla 2010 v Brne,

2. I. Skočeka a V. Droppu dohľadom nad plnením zmluvných úloh agentúrou pri dodávaní galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010,
3. Ľ. Vitkovú s účinnosťou od 15. marca 2010 zastupovaním komory v podvýbore skupiny koordinátorov (FACA) pre architektúru;

G. prijíma

za dobrovoľných členov

J. Holotu z Bratislavy a V. Flaškára z Bratislavy; členmi sa stávajú od 1. apríla 2010;

H. odvoláva

V. Kohlmayera z funkcie regionálneho zástupcu pre Prešovský kraj s účinnosťou od 1. apríla 2010,

I. ukladá

1. J. Šujanovi dvakrát ročne uskutočniť poradu s regionálnymi zástupcami s cieľom ich  aktivizácie a prehĺbenia toku informácií z centra do regiónov a opačne,

Termín: trvalý;

2. V. Huttovi pripraviť návrh organizačných, finančných a personálnych opatrení na zvýšenie efektívnosti úradu komory

Termín: 20. máj 2010;

3. M. Kropilákovej prerokovať v pracovnej skupine možnosti úpravy oprávnení autorizovaných architektov a o výsledku informovať predstavenstvo

Termín: 20. máj 2010;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 15. apríla 2010 od 13:15 hod. v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan
Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc.