7. uznesenie (z 15.4.2010)

7. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z  15. apríla 2010 (IX. volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili V. Droppa a M. Pavelek,

2. splatné úlohy z uznesení č. 5 a 6/2010 boli splnené,

3. Ľ. Závodný bol ocenený Krištáľovým krídlom 2009 za výrazný prínos k rozvoju slovenskej architektúry a vynikajúce realizované projekty,

4. že ročenka 2010/2011 bola začiatkom apríla distribuovaná členom,

5. k 15. aprílu 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1589 povinných členov (z toho 1547 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 44 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 47 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o aktuálnom stave prípravy Arch Days, nad ktorej konaním prevzala Slovenská komora architektov záštitu,
b) o stave príprave zmluvy s Design factory na dodanie galavečera odovzdávania cien CE.ZA.AR. 2010 a 2011 (úloha F/1b uznesenia č. 6/2010),
c) o liste, ktorým boli oslovené najväčšie politické strany a hnutia, aby do svojich volebných programov zahrnuli aj starostlivosť o rozvoj architektúry a dôsledne presadzovali konanie súťaží návrhov pri príprave verejných prác a obstarávaní verejnoprospešných prác (úloha F/1a uznesenia č. 6/2010); ako jediné sa s poďakovaním ozvalo Kresťanskodemokratické hnutie,

2. informáciu B. Kováča
a) o obsahu a priebehu medzinárodného sympózia Architektonické súťaže, ktorý sa konal 9. apríla 2010 v Brne (úloha F/1d uznesenia č. 6/2010),
b) o zasadnutí výboru predstavenstva pre súťaže, ktoré sa konalo 7.apríla 2010 a o doteraz overených súťažných podmienkach,

3. informáciu V. Huttu,
a) že v čiastke 57/2010 Z.z. bol konečne uverejnený zákon č. 136/2010 Z.z. o službách na vnútornom trhu, ktorého súčasťou je aj novela zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch účinná od 1. júna 2010; informácia o obsahu novely a jej vplyve na činnosť orgánov komory a na členov bude zverejnená v Informáciách SKA č. 5/2010 (úloha H/2a uznesenia č. 5/2010),
b) že dlžné sumy základného príspevku 60 eur za rok 2009 neplatičov F. Bučeka, J. Durdyovej, M. Fleischmanna, M. Plačka, M. Šímovej a P. Topinku, ktorým zaniklo dobrovoľné členstvo k 31. decembru 2010 a ktorí ich nezaplatili ani po samostatnej výzve, sa vymáhajú súdnou cestou; žaloby sú v štádiu prípravy,
c) že od vyčiarknutých neplatičov dlžné sumy príspevkov za roky 2007 a 2008 (V. Juricová-Melušová), za rok 2008 (P. Ovčáček a D. Krovina) a za rok 2009 (C. Bajus, M. Jablonický a J. Ševčík) sa tiež vymáhajú súdnou cestou; žaloby sú pripravené a budú podané do týždňa,

4. pozvánku na seminár Hovoríte rečou udržateľnej výstavby? organizovaný ACE 20. mája 2010 v Bruseli; pozvánka bude bezodkladne zverejnená na internetovej stránke komory, aby sa jej mohli záujemci zúčastniť prihláškou priamo podanou ACE,

5. zmenu termínu zasadnutia siete príslušných orgánov ENACA v Bruseli; bude sa konať nie 25. apríla, ale 26. apríla 2010 za účasti zamestnancov z Európskej komisie (z g.r. III pre vnútorný trh); v rovnakom termíne bude rozlúčka s dlhoročným tajomníkom ACE A. Sagnom, ktorý odchádza do starobného dôchodku,

6. informáciu J. Komrsku o rokovaní vedenia autorizačnej komisie s vedením autorizačnej komisie Slovenskej komory stavebných inžinierov za účasti riaditeľov oboch úradov (15. apríla 2010) o pravidlách uznávania odbornej kvalifikácie stavebných inžinierov; na rokovaní došlo k dohode, podľa ktorej Slovenská komora stavebných inžinierov vypracuje modelový obsah štúdia potrebného na uznávanie dokladov o odbornej príprave pre jednotlivé kategórie stavebných inžinierov podľa § 5 zákona SNR č. 138/1992 Zb. a Slovenská komora architektov bude môcť uznávať za autorizovaného architekta len stavebného inžiniera, ktorého predtým autorizuje Slovenská komora stavebných inžinierov v kategórii podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona SNR č. 138/1992 Zb.,

7. informáciu M. Kropilákovej o jej stretnutí za účasti I. Pleidela, J. Šujana a V. Huttu s M. Finkom, ktoré sa týkalo výmeny názorov vo veci perspektívnych možností riešenia spracovania územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie v novom stavebnom zákone;

C.  súhlasí

1. s úhradou 423,30 ako cestovnej náhrady za pracovnú cestu P. Pásztora na jarný festival architektúry, ktorý sa uskutočnil 5. a 6. marca 2010 v Budapešti (úloha F/c uznesenia č. 5/2010),

2. s príspevkom 65 eur na spoločný dar členských organizácií ACE pre A. Sagneho pri príležitosti jeho odchodu do starobného dôchodku,

3. s návrhom plánu zahraničných pracovných ciest na 2. štvrťrok 2010 (v prílohe),

4. s úhradou 1 722,30 eur pre Design factory ako nákladov na uskutočnenie vernisáže  výstavy nominovaných a víťazných diel v súťaži CE.ZA.AR. 2009, ktorá sa bude konať 28. apríla 2010 v priestoroch Design factory,

5. s uzavretím zmluvy s I. Moncoľovou na správu a napĺňanie webovej stránky komory,

6. s vyplatením dlžnej sumy s.r.o. RAFT ako nákladov za dovybavenie priestorov komory v roku 2009 (úloha C/8 uznesenia č. 2/2009),

7. s uzavretím dohody (zmluvy) s pracovnou skupinou pre prípravu vzorových súťažných podmienok (úloha D/a);

D. poveruje

P. Pásztora ako zástupcu predsedu Slovenskej komory architektov účasťou na valnom zhromaždení Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktoré sa bude konať 24. apríla 2010 v Košiciach;

E. ukladá

pracovnej skupine v zložení B. Kováč (predseda), M. Siebert, a R. Žákovský vypracovať návrh vzorových súťažných podmienok štandardnej súťaže návrhov,

Termín: 26. jún 2010

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 25. mája 2010 od 13:15 v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan
Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r.

PRÍLOHA UZNESENIA

Plánované cesty do zahraničia na druhý štvrťrok 2010

9. apríla 2010  –  Brno –  seminár Architektonické súťaže –  J. Šujan, B. Kováč a A. Zajková

17. apríla 2010 – Pardubice – valné zhromaždenie Českej komory architektov – J. Šujan a Ľ. Závodný

23. apríla 2010- Brusel – valné zhromaždenie ACE – P. Beňuška, O. Miháliková

26. apríla 2010 – Brusel – ENACA, zasadnutie príslušných orgánov v architektúre – O. Miháliková

máj 2010 – Dublin – stretnutie s predstaviteľmi zápisného výboru RIAI, konzultácie a prípravy podkladov pre nový autorizačný poriadok Slovenskej komory architektov – J. Komrska,  O. Miháliková

29. júla 2010 – Brusel – ENACA, zasadnutie príslušných orgánov v architektúre – O. Miháliková

Ďalšie predpokladané cesty:

Mníchov – pracovné stretnutie s vedením Bavorskej komory architektov – presný termín nie je známy  – J. Šujan