8. uznesenie (z 20. 5. 2010)

8. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z  20. mája 2010 (IX. Volebné obdobie)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnili P. Paňák a Ľ. Závodný,

2. splatné úlohy z uznesení č. 6 a 7/2010 boli splnené, okrem úlohy I/3 (M. Kropiláková); termín splnenia sa odkladá na 24. júna 2010,

3. do 9. ročníka súťaže o Cenu Slovenskej komory architektov CE.ZA.AR. 2010 je prihlásených 85 súťažných návrhov,

4. Design factory je súťažná značka s.r.o. ADOM.M,

5. k 20. máju 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1600 povinných členov (z toho 1558 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 42 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 52 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana

a) o aktuálnom priebehu festivalu architektúry ARCHDAYS  2010 (17. až 30. mája 2010), nad ktorého konaním prevzala Slovenská komora architektov záštitu (úloha B/1a uznesenia č. 7/2010),

b) o doterajšom priebehu súťaže CE.ZA.AR. 2010 (úloha F/1b uznesenia č. 6/2010), najmä o prihlásených súťažných návrhoch a o sponzorskom zabezpečení galavečera tejto súťaže,

c) o účasti na valnom zhromaždení Českej komory architektov, ktoré sa uskutočnilo 17. apríla 2010 v Pardubiciach (úloha F/a uznesenia č. 5/2010), ako aj o jej priebehu a o Vyhlásení Českej komory architektov k zadávaniu verejných zákaziek,

d) o zániku prehliadky architektonických diel Grand prix českej architektúry a o ponuke Českej komory architektov na spoluúčasť na súťaži CE.ZA.AR.,

e) o porade s regionálnymi zástupcami, ktorá sa konala 14. mája 2010 v Banskej Bystrici (úloha I/1 uznesenia č. 6/2010),

2. informáciu B. Kováča

a) o účasti v pracovnej skupine Slovenskej komory stavebných inžinierov vo veci riešenia dopravnej situácie v Bratislave,

b) o výzve primátora Bratislavy vo veci prípravy zadania urbanistickej štúdie na možnosti výstavby výškových budov v Bratislave,

3. informáciu V. Huttu

a) o organizačných, finančných a personálnych opatreniach potrebných na vykonanie novely zákona SNR č. 138/1992 Zb. (úloha H/2a uznesenia č. 5/2010),

b) že do tlače boli zadané „žlté dokumenty“ (Stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy),

c) o možnostiach zriadenia prevádzky Dokumentačného centra architektúry v rámci fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity po rokovaniach s dekanom a prodekanom B. Somorom,

4. že článok V. Huttu o obsahu novely zákona SNR č. 138/1992 Zb. a o jej vplyve na činnosť orgánov komory a na členov komory bol zverejnený v Informáciách SKA č. 5/2010 (úloha H/2a uznesenia č. 5/2010),

5. že najbližšie zasadnutie siete príslušných orgánov ENACA sa bude konať 26. júna 2010 v Bruseli za účasti zamestnancov z Európskej komisie (z g.r. III pre vnútorný trh); v rovnakom termíne bude rozlúčka s dlhoročným tajomníkom ACE A. Sagnom, ktorý odchádza do starobného dôchodku,

6. informáciu J. Komrsku o jeho rokovaní za spoluúčasti O. Mihálikovej s predstaviteľmi írskeho príslušného orgánu (RIAI) vo veci postupov a pravidiel uznávania odborných kvalifikácií architektov, ktoré sa uskutočnilo 13. až 16. mája 2010 v Dubline (úloha C/3 uznesenia č. 7/2010),

7. informáciu Ľ. Vitkovej o výstave študentských prác (Visuté záhrady) a o odbornej konferencii (A+D Fórum), ktoré sa konajú v budove fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v rámci festivalu architektúry ARCHDAYS 2010,

8. písomnú informáciu P. Pásztora o účasti na valnom zhromaždení Slovenskej komory stavebných inžinierov, ktoré sa konalo 24. apríla 2010 v Košiciach; jeho príhovor bol zverejnený v Informáciách SKA č. 5/2010 (úloha D uznesenia č. 7/2010),

9. informáciu I. Skočeka o ponuke regionálnych periodík prezentovať Slovenskú komoru architektov a vybraný architektonický ateliér,

10. list J. Švolíka z 26. apríla 2010 adresovaný predstavenstvu a odpoveď J. Šujana z 30. apríla 2010;

C.  súhlasí

1. s úhradou 251,11,- eur ako cestovnej náhrady za pracovnú cestu J. Šujana, B. Kováča a A. Zajkovej na medzinárodné sympózium Architektonické súťaže organizované Českou komorou architektov, ktoré sa konalo 9. apríla 2010 v Brne (úloha F/1d uznesenia č. 6/2010),

2. s úhradou 1 830,- eur ako príspevku spoluorganizátora súťaže Stavba roka 2010,

3. s úhradou 1 735,51,- eur ako cestovnej náhrady za pracovnú cestu J. Komrsku a O. Mihálikovej na rokovanie s RIAI o uznávaní odborných kvalifikácií architektov, ktoré sa uskutočnilo 13. až 16. mája 2010 v Dubline (úloha C/3 uznesenia č. 7/2010),

4. s odpoveďou J. Švolíkovi i s doterajšími úkonmi J. Šujana a právnej zástupkyne komory v súdnom spore s ním,

5. s navrhnutými organizačnými, finančnými a personálnymi opatreniami, ktoré sú potrebné na vykonanie novely zákona SNR č. 138/1992 Zb.;

D. nesúhlasí

s účasťou Slovenskej komory architektov v občianskom združení Rada výstavby Slovenskej republiky;

E. poveruje

a) J. Juru z Prešova výkonom činnosti regionálneho zástupcu pre Prešovský kraj  s účinnosťou od 1. júna 2010,

b) I. Pleidela a V. Droppu posúdiť došlé žiadosti členov o úľavy na príspevkoch na činnosť orgánov komory na rok 2010 a na najbližšie zasadnutie predstavenstva predložiť návrh na ich vybavenie,

c) I. Pleidela v spolupráci s V. Droppom, B. Kováčom a R. Čečetkom kontaktovať vedenie Slovenského ústavu technickej normalizácie vo veci sprístupňovania slovenských technických noriem autorizovaným architektom,

d) J. Šujana zistiť výsledok doterajšieho rokovania J. Frtúsa vo veci sprístupňovania slovenských technických noriem autorizovaným architektom (úloha z uznesenia valného zhromaždenia zo 14. mája 2009),

e) poveruje J. Šujana a B. Kováča rokovať s Českou komorou architektov o predstave o forme jej spoluúčasti na súťaži CE.ZA.AR.;

E. prijíma

za dobrovoľných členov Slovenskej komory architektov s účinnosťou od 1. júna 2010:

a) Stanislava Krčmárika z Prahy,

b) Petra Topinku z Prievidze,

F. ukladá

a) I. Skočekovi vypracovať koncepciu katalógu súťažných návrhov prihlásených do súťaže CE.ZA.AR. 2010,

Termín: 24. jún 2010;

b) J. Šujanovi v spolupráci s V. Huttom navrhnúť členov do autorizačného výboru,

Termín: 24. jún 2010;

c) V. Huttovi

  1. pripraviť návrh plánu zahraničných pracovných ciest na II. polrok 2010 a návrh plánu zasadnutí predstavenstva v II. polroku 2010,
  2. pripraviť organizačno-technické zabezpečenie spoločného rokovania orgánov komory na november 2010,
  3. pripraviť návrh autorizačného poriadku,

Termín: 24. jún 2010;

d) regionálnym zástupcom

  1. zabezpečiť vhodné priestory na uskutočnenie výstav súťažných návrhov prihlásených do súťaže CE.ZA.AR. 2010 v čase od októbra 2010 do apríla 2011 v poradí Košice, Prešov, Žilina a Banská Bystrica,

Termín: 13. september 2010;

  1. napomáhať plnenie povinnosti zaplatiť príspevky na činnosť orgánov komory členmi vo svojich regiónoch,

Termín: 24. jún 2010;

G. zrušuje

a) pracovnú pozíciu právnika v úrade komory s účinnosťou od 1. júna 2010; pracovnoprávne vyriešenie skončenia pracovného pomeru Ľ. Dilongovej zabezpečí V. Hutta;

b) úlohu I uznesenia č. 5/2010; právna služba v úrade sa bude trvalo zabezpečovať z externého prostredia;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 24. júna 2010 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan, v. r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r