9. uznesenie (z 24.6.2010)

9. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA SLOVENSKEJ KOMORY ARCHITEKTOV

z  24. júna 2010

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnil D. Maňák,

2. splatné úlohy z uznesení č. 7 a 8/2010 boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč) a úlohy F/c1 (V. Hutta) uznesenia č. 8/2010; termín splnenia týchto úloh sa odkladá na 8. júla 2010,

3. k 24. júnu 2010 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1605 povinných členov (z toho 1563 autorizovaných architektov a 42 autorizovaných krajinných architektov) a 45 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 41 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o doterajšom priebehu súťaže CE•ZA•AR 2010 (úloha F/1b uznesenia č. 6/2010), najmä o predbežnom programovom zabezpečení a sponzorskom zabezpečení galavečera tejto súťaže,
b) že galavečer vyhodnotenia súťaže CE•ZA•AR 2010 bude 30. septembra 2010 v Starej tržnici a že záznam z neho bude vysielať Slovenská televízia na I. programe,
c) o aktuálnom stave webového sídla komory a o rokovaní s I. Moncoľovou na zlepšenie terajšieho stavu,
d) o návrhu mechanizmu postihu členov za oneskorené platenie príspevkov na činnosť orgánov komory (úloha H/1 uznesenia č. 5/2010),
e) o rokovaní s P. Fischerom, riaditeľom obchodného úseku Slovenského ústavu technickej normalizácie, vo veci elektronického sprístupnenia slovenských technických noriem členom komory; výsledok rokovania a možnosti sprístupnenia budú zverejnené na webovom sídle komory a v Informáciách SKA,
f) o žiadosti adresovanej  Úradu pre verejné obstarávanie o zaujatie stanoviska vo veci vhodnosti elektronickej aukcie na obstarávanie územných plánov obcí a zón;

2. informáciu B. Kováča o priebehu a výsledku elektronickej aukcie na obstaranie územného plánu mesta Nová Dubnica,

3. informáciu V. Huttu,
a) o normatívnej, organizačnej a personálnej príprave zabezpečenia úloh potrebných na vykonanie novely zákona SNR č. 138/1992 Zb.; návrh autorizačného poriadku a zmien štatútu a skúšobného poriadku, ako aj vymenovanie členov autorizačného výboru bude predmetom rokovania predstavenstva 8. júla 2010;
b) že „žlté dokumenty“ (Stavebný zákon a jeho vykonávacie predpisy) vyjdú a budú distribuované v druhej polovici júla 2010,
c) o rokovaní s Ľ. Dilongovou vo veci skončenia pracovného pomeru;

4. že Ľ. Vitková bola zvolená za dekanku fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,

5. že najbližšie zasadnutie siete príslušných orgánov ENACA sa bude konať 2. júla 2010 v Bruseli za účasti nových zamestnancov z Európskej komisie (z g.r. III pre vnútorný trh);

6. informáciu J. Komrsku o skončení činnosti autorizačnej komisie;

7. informáciu V. Droppu o zasadnutí redakčnej rady Informácií SKA;

8. informáciu I. Skočeka o koncepcii katalógu súťažných návrhov prihlásených do súťaže CE•ZA•AR 2010 (úloha F/a uznesenia č. 8/2010) ;

9. list J. Švolíka z 14. júna 2010 adresovaný J. Šujanovi;

C.  súhlasí

1. s úhradou 618,80 eur za aktualizáciu a predĺženie platnosti ochrany počítačovej siete komory NOD o ďalšie dva roky,

2. s úhradou 13 628,87 eur ako súhrnu výdavkov komory na zabezpečenie súťaže CE•ZA•AR 2009 (podrobný rozpis v prílohe),

3. s úhradou 6 077,20 eur ako odstupného Ľ. Dilongovej pri rozviazaní pracovného pomeru dohodou, ak bude uzavretá do 12. júla 2010,

4. s úľavami z povinnosti platby ďalšieho príspevku na činnosť orgánov komory podľa článku 12 ods. 7 štatútu M. Martonkovej, A. Priečinskej, D. Simonidesovej, J. Šoltésovi a B. Vavrovej (úloha E/c uznesenia č. 8/2010);

D. nesúhlasí

s poskytnutím finančného príspevku L. Bradiakovi na uskutočnenie výstavy Architekti BB + 50 , pretože plánovaná výstava nespĺňa požiadavky podľa článku II ods. 1 písm. b), ani podľa článku II ods. 2 Pravidiel podpory verejnej prezentácie vlastnej celoživotnej architektonickej tvorby a dosiaľ sa ani neuskutočnila, takže výdavky na ňu nemožno refundovať (článok IV ods. 2 týchto pravidiel);

E. vymenúva

Ľ. Holejšovského za člena poroty v súťaži CE•ZA•AR 2010 namiesto práceneschopnej V. Meckovej;

F. schvaľuje

1. organizačno-technické zabezpečenie spoločného rokovania orgánov komory, ktoré sa uskutoční 4. novembra  2010 v Krakovanoch,
2. harmonogram zasadnutí predstavenstva v II. polrok 2010 (v prílohe),

G. prijíma

za dobrovoľného člena Slovenskej komory architektov s účinnosťou od 1. júla 2010 J. Izáka z Handlovej:

H. ukladá

1. V. Huttovi oznámiť žiadateľom o úľavy z povinnosti platiť príspevky na činnosť orgánov komory výsledok preskúmania žiadostí,

Termín: 8. júl 2010;

2. J. Šujanovi v spolupráci s I. Pleidelom V. Huttom pripraviť text informácie o doterajšom rokovaní so Slovenským ústavom technickej normalizácie podľa predloženej cenovej ponuky na zverejnenie na webovom sídle komory a v Informáciách SKA,

Termín: 8. júl 2010;

I. zrušuje

úlohu E/e uznesenia č. 8/2010 z dôvodu, že Česká komora architektov ešte nepredložila predstavu o spolupráci vo veci súťaže CE•ZA•AR;

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 8. júla 2010 od 13:15 hod. v priestoroch úradu komory v Bratislave; podrobnosti u p. Mgr. E. Martanovičovej.

Predseda: Ing. arch. Juraj Šujan, v. r.

Riaditeľ úradu: JUDr. Vladimír Hutta, CSc., v. r