1. uznesenie (z 31.mája 2011)


SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

1

U Z N E S E N I E

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 31. mája 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. valné zhromaždenie prebehlo podľa programu; po organizačnej a technickej stránke bolo bezchybne zabezpečené,
 2. zo zasadnutia sa ospravedlnil I. Masár, I. Pleidel, E. Wernerová,
 3. k 31. máju 2011 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1553 povinných členov (z toho 1514 autorizovaných architektov a 39 autorizovaných krajinných architektov) a 44 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 37 hosťujúcich architektov;

B. berie na vedomie

1.   informáciu J. Šujana

a)   o konaní workshopu na Protimonopolnom úrade a možnosti členov SKA sa ho zúčastniť,

 1. informáciu V. Hanulákovej

a)   o úlohách predstavenstva vyplývajúcich z uznesenia Valného zhromaždenia,

b)   o priebehu a výstupov z konferencie Eurostav na tému Udržateľnosť v architektúre a vo výstavbe a jej záverov vysoko aktuálnych pre architektonickú obec,

c)   o výsledku ponukového konania medzi vybranými poisťovňami, ktoré za účelom porovnania ponúk spracovala maklérska spoločnosť RENOMIA.

C. súhlasí

 1. s úhradou 2611,13 eur ako nákladov spojených so zabezpečením Valného zhromaždenia,
 2. s úhradou 1366,80 eur ako nákladov spojených s kúpou počítača a softvéru pre riaditeľku úradu;

D. zrušuje

 1. výbor pre zahraničné vzťahy,
 2. výbor pre súťaže a verejné obstarávanie,
 3. výbor pre krajinných architektov a
 4. výbor pre mediálne vzťahy;

E. zriaďuje

 1. výbor pre zahraničné vzťahy,
 2. výbor pre súťaže a verejné obstarávanie,
 3. výbor pre krajinných architektov,
 4. výbor pre celoživotné vzdelávanie,
 5. redakčnú radu,
 6. pracovnú skupinu pre prípravu stavebného zákona,
 7. pracovnú skupinu pre energeticky úspornú architektúru,
 8. pracovnú skupinu pre vnútrokomorové predpisy;

F. poveruje

 1. M. Drahovského vedením výboru pre zahraničné vzťahy,
 2. B. Kováča vedením výboru pre súťaže a verejné obstarávanie,
 3. E. Wernerovú vedením výboru pre krajinných architektov,
 4. J. Antalovú vedením výboru pre celoživotné vzdelávanie a dohľadom nad registrom architektonických diel,
 5. V. Droppu vedením redakčnej rady,
 6. I. Pleidela vedením pracovnej skupiny pre prípravu stavebného zákona,
 7. P. Paňáka vedením pracovnej skupiny pre energeticky úspornú architektúru,
 8. I. Masára vedením pracovnej skupiny pre vnútrokomorové predpisy,
 9. Ľ. Závodného zastupovaním predsedu v jeho neprítomnosti, spoluprácou so SAS a ČKA,
 10. I. Skočeka zabezpečovaním PR predstavenstva SKA a mediálnej prezentácie CE·ZA·ARa,
 11. M. Drahovského presadzovaním návrhu architektonickej politiky na Slovensku,
 12. P. Paňáka zabezpečením priebehu a organizácie ceny za architektúru CE·ZA·AR a medzinárodnej prehliadky,
 13. I. Masára spracovaním novej koncepcie členských príspevkov;

G. schvaľuje

 1. návrh harmonogramu zasadnutí predstavenstva do konca roka 2011 (v prílohe);

H. ukladá

 1. V. Hanulákovej

a)      pripraviť list na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a požiadať ho o stretnutie za účelom prerokovania prípravy nového stavebného zákona,

b)     osloviť ďalšiu maklérsku spoločnosť za účelom porovnania výsledkov ponúk od vybraných poisťovní;

 1. I. Skočekovi

spracovať mediálnu stratégiu a propagáciu výstupov SKA a pripraviť poďakovanie členom SKA, ktorí svoje diela prihlásili do CE·ZA·ARa;

 1. M. Drahovskému

preskúmať možnosti a zvážiť nomináciu do volieb predstavenstva ACE;

 1. predsedom výborov a pracovných skupín

navrhnúť členov svojich  výborov a vypracovať návrh koncepcie a základných úloh.

Termín: 23. jún 2011

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 23. júna 2011 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan                                        JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu