17. uznesenie (z 10. 3. 2011)

17. UZNESENIE PREDSTAVENSTVA Z 10. MARCA 2011 (IX. VOLEBNÉ OBDOBIE)

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje,  že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnil P. Paňák

2. splatné úlohy z uznesení boli splnené, okrem úlohy D uznesenia č. 7/2010 (B. Kováč);  termín splnenia sa odkladá na 14. apríl 2011,

3.  k 1. marcu 2011 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1644 povinných členov (z toho 1609 autorizovaných architektov a 35 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 41 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o uzavretí pracovného pomeru s riaditeľkou úradu JUDr. V. Hanulákovou na dobu určitú do 31. 12. 2011,
b) o rokovaní o mieste konania a mediálnom zabezpečení galavečera CE.ZA.AR. 2011 s dodávateľom Design Factory, ktoré sa uskutočnilo 28. februára 2011,
c) o zámere ČKA prijať na Valnom zhromaždení ČKA Memorandum o vzájomnej spolupráci pri organizácií nesúťažnej prehliadky architektonických diel,
d) o finálnom dokončení a prevzatí návrhu vzorovej zmluvy o poskytovaní architektonických služieb,
e) o obsahu otvoreného listu  pána Akad. Ing. arch. Mrvu

2. informáciu M. Kropilákovej
o priebehu rokovania pracovnej komisie k návrhu zákona o územnom  
plánovaní a stavebnom poriadku a nejednoznačných záverov k akceptácií formulovaných zásad nového stavebného zákona

3. informáciu B. Kováča
o finálnych prácach členov výboru na tvorbe vzorových súťažných podmienok  štandardnej súťaže návrhov (úloha D uznesenia č.7/2010)

4. informáciu V. Hanulákovej
a) o priebehu panelovej diskusie „Kvalita projektových a inžinierskych prác a ich honorovanie v Európe“, organizovanej Slovenskou komorou stavebných inžinierov 4. marca 2011,
b) o doručení kandidátnej listiny pána Jozefa Liščáka  po stanovenom termíne,
c) o príprave obsahovej náplne seminára pre záujemcov o vykonanie autorizačnej skúšky;

C.  súhlasí

1. s úhradou 3528,- eur ako nákladov na vypracovanie vzorovej zmluvy o poskytovaní architektonických služieb advokátskou kanceláriou JUDr. Huttovej,

2. s predĺžením poskytovania servisných IT služieb firmou IT Nets od 1.apríla 2011 do 31. decembra 2011;

D. schvaľuje

1. kandidátku do predstavenstva a disciplinárnej komisie na X. volebné obdobie (v prílohe),

2. návrh rozpočtu Slovenskej komory architektov na rozpočtové obdobie 2011-2013 (v prílohe),

3. návrh I. Koleniča  k návrhu zmeny štatútu SKA,

4. rozšírenie pracovnej skupiny pre prípravu stavebného zákona o J. Komrsku,

5. návrh riaditeľky úradu na presun termínu  autorizačnej skúšky zo 6. októbra 2011 na 9. novembra 2011;

E. vyhovuje

odvolaniu G. Dovalovej, M. Filipoviča, M. Lafkovej, B. Pavla, I. Röhmana a J. Šrámeka podanému proti rozhodnutiu autorizačného výboru vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov vzhľadom na uvádzané dôvody, vyrovnanie dlhu a prejavenú účinnú ľútosť a napadnuté prvostupňové rozhodnutia zrušuje;

G. poveruje

1. V Hanulákovú
a) zverejniť zmenu termínu a aktuálny termín konania autorizačnej skúšky   9. novembra 2011,
b) zapracovať spolu s V. Huttom návrh Ing. arch. I. Koleniča do návrhu zmeny štatútu  a oznámiť Ing. arch. Koleničovi akceptáciu jeho návrhu na zmenu čl.11 ods.1 Štatútu SKA,
c) preveriť a oboznámiť členov predstavenstva s termínom sfunkčnenia registra architektonických diel na stránke komory,
d) oznámiť nomináciu a zaregistrovať J. Šujana, M. Kropilákovú, I. Pleidela a B. Kováča na Konferenciu o novom stavebnom zákone, ktorá sa uskutoční 6. apríla 2011 v Martine.

2. M. Kropilákovú
prípravou referátu, ktorý bude prezentovať na Konferencii k novému stavebnému zákonu v Martine.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 14. apríla 2011 od 13,15 v priestoroch úradu komory v Bratislave na Panskej ulici č. 15; organizačne zabezpečuje  p. Mgr. E. Martanovičová.

Predseda: Riaditeľ úradu:
Ing. arch. Juraj Šujan JUDr. Viera Hanuláková