18. uznesenie (zo 14. apríla 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

IX. volebné obdobie

18

UZNESENIE predstavenstva Slovenskej

komory architektov

zo 14. apríla 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa nikto neospravedlnil, všetci boli prítomní;

2. splatné úlohy z uznesení bolí splnené;

3. k 1. aprílu 2011 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1 644 povinných členov (z toho 1 604 autorizovaných architektov a 40 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 42 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana

a) o záveroch rokovania na Protimonopolnom úrade vo veci obnovenia honorárového poriadku pre architektov,

c) o rokovaní ohľadom mediálneho zabezpečenia galavečera CE.ZA.AR. 2011 s dodávateľom Design Factory, ktoré sa uskutočnilo 8. 4. 2011,

d) o priebehu pripomienkovania a korigovanej verzii Memoranda o organizácii medzinárodnej prehliadky architektonických realizácií, ktoré sa má prijať na Valnom zhromaždení ČKA,

e) o finálnom dokončení návrhu vzorovej zmluvy o poskytovaní architektonických služieb previazanej na odporúčaný výpočet honoráru.

2. informáciu M. Kropilákovej

o ďalšom priebehu rokovania pracovnej komisie k návrhu zákona o územnom plánovaní a stavebnom poriadku a možnostiach ďalšieho využitia a prezentovania abstraktu z pripomienok k návrhu nového zákona;

3. informáciu B. Kováča

o finálnych prácach členov výboru pre súťaže na tvorbe vzorových súťažných podmienok Štandardnej súťaže návrhov (úloha D. uznesenia Č. 7/2010);

4. informáciu V, Hanulákovej

o sfunkčnení registra architektonických diel na stránke komory;

5. Audítorskú správu za rok 2010;
C.súhlasí

1. so zaradením prihlásených diel do registra architektonických diel (príloha);

2. s úhradou 1.830,- EUR ako príspevku spoluvyhlasovateľa súťaže Stavba roka 2011;

3. s úhradou 1.188,- EUR ako odmenou audítora;

4. s úhradou 17.792,23 EUR ako nákladov na CE.ZAARa 2010;

5. s úhradou sumy 2,247,60 EUR za čiastočné splnenie zmluvy o vytvorení soltvéru;

6. s úhradou sumy 897,15 EUR ako cestovnej náhrady Mihálikovej a Vitkovej na zasadnutie EK – skupiny koordinátorov, ktoré sa konalo 4. 2. 2011 v Bruseli;

7. s úhradou sumy 1.034,45 EUR ako cestovnej náhrady Mihálikovej na zasadnutie ACE – pracovnej skupiny TA1 – vzdelávanie v architektúre, ktoré sa konalo 17. – 18. 2. 2011 v Bruseli;

8. s úhradou sumy 942,38 EUR ako cestovnej náhrady Mihálikovej na zasadnutie KNACA – zasadnutie siete príslušných orgánov v architektúre, ktoré sa konalo 24. -26. 2. 2011 v Thessalonikach;

9. s úhradou sumy 934,75 EUR ako cestovnej náhrady Mihálikovej na zasadnutie finančného výboru FICO ACK. ktoré sa konalo 10. – 11. 3. 2011 v Bruseli;

10. s úhradou sumy 1.400,- EUR ako odmenou pre spracovateľov Vzorov súťažných podmienok a postupu pri súťaží návrhov (Bohumil Kováč – 600,- EUR; Rudolf Žákovský – 500,- EUR; Jozef Šoltés – 300,- EUR);

11. s uzatvorením pracovného pomeru s D. Bielikovou na pozíciu asistentky úradu na dobu určitú do 31. 12. 2011;

12. so zmenou pracovného pomeru na polovičný úväzok s A. Zajkovou;

D.schvaľuje

1. správu o činnosti predstavenstva za IX. volebné obdobie;

2. správu o príprave Vzorov súťažných podmienok (úloha D uznesenia č.7/2010);

3. návrh obsahového zámeru seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky;

4. návrh zmeny autorizačného poriadku (v prílohe);

5. zriadenie pracovnej skupiny pre problematiku odborných kvalifikácií v architektúre;

6. na návrh autorizačného výboru zoznam členov pracovnej skupiny pre problematiku odborných kvalifikácií v architektúre (v prílohe);

7. zorganizovanie seminára na tému: „Riadiace systémy osvetlenia” usporiadaného SKA v rámci celoživotného vzdelávania s podmienkou zabezpečenia odbornej prednášky;

E.vyhovuje

odvolaniu O. Bobera a J. Kačalu podanému proti rozhodnutiu autorizačného výboru vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov vzhľadom na uvádzané dôvody a vyrovnanie dlhu a napadnuté prvostupňové rozhodnutia zrušuje;


F. prijíma

Radovana Rusnáka z Pezinka za dobrovoľného člena SKA; Členom sa stáva 1. mája 2011;

G. menuje

1. A. Zajkovú za sekretára súťaže CE.ZA.AR;

2. I. Petelena za Člena poroty súťaže Stavba roka 2011 a M. Žitňanského ako náhradníka poroty;

H.poveruje

1. J. Šujana

podpísať za komoru Memorandum o organizácii medzinárodnej prehliadky architektonických realizácií;

2. M. Kropilákovú

prípravou zhrnutia pripomienok k novému stavebnému zákonu ajeho zaslaniu riaditeľke odboru Štátnej stavebnej správy a územného plánovania J. I ludcovskej;

3. V. Hanulákovú

a) zapracovať spolu s V. Huttom predstavenstvom schválený návrh zmeny autorizačného poriadku a zverejniť jeho úplne znenie na webovej stránke komory,

b) zapracovať spolu s V. Huttom do návrhu zmeny Štatútu úpravu platenia ďalšieho príspevku pre osoby so zdravotným postihnutím,

c) zapracovať návrh organizačno-technického zabezpečenia seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky a predložiť ho na schválenie na zasadnutie predstavenstva,

d) zabezpečiť zverejnenie vzorových súťažných podmienok a postupu pri vypisovaní súťaži na webovej stránke komory.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 13. mája 2011 o 16.00 hod. so začiatkom v priestoroch úradu komory v Bratislave na Panskej ulici č. 15; organizačne zabezpečuje p. D. Bieliková.

Ing. arch. Juraj Šujan, predseda

JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu