19. uznesenie (z 13. mája 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
IX. volebné obdobie


19

U Z N E S E N I E
predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 13. mája 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

1. zo zasadnutia sa ospravedlnil I. Skoček;
2. splatné úlohy z uznesení boli splnené;
3. k 1. máju 2011 bolo v Slovenskej komore architektov združených 1 644 povinných členov (z toho 1 604 autorizovaných architektov a 40 autorizovaných krajinných architektov) a 46 dobrovoľných členov; v registri hosťujúcich architektov bolo zapísaných 42 hosťujúcich architektov a 1 hosťujúci krajinný architekt;

B. berie na vedomie

1. informáciu J. Šujana
a) o priebehu a záveroch diskusného fóra k novému stavebnému zákonu,
b) o počte prihlásených diel do CE•ZA•AR-a a stave príprav slávnostného odovzdávania cien CE•ZA•AR 2011;
2. informáciu M. Kropilákovej
o príspevku, ktorý za SKA prezentovala na diskusnom fóre k novému stavebnému zákonu, o stále nejasnej koncepcii zásad nového stavebného zákona a ďalšom postupe jeho prípravy;
3. informáciu V. Hanulákovej
o splatení pôžičky SAS dňa 19. 4. 2011.

C. súhlasí

1. so zaradením prihlásených diel do registra architektonických diel (príloha);
2. s úhradou sumy 620,- EUR ako nákladov spojených s posledným zasadnutím predstavenstva;
3. s úhradou sumy 1 412,49 EUR ako cestovnej náhrady V. Hanulákovej a O. Mihálikovej na zasadnutie Valného zhromaždenia ACE , ktoré sa konalo 1. – 2. 4. 2011 v Dubline;
4. s úhradou sumy 962,15 EUR ako cestovnej náhrady Mihálikovej na worshope EK-architektonické vzdelania, ktoré sa konalo 19. 4. 2011 v Bruseli;
5. s úhradou sumy 476,98 EUR ako cestovnej náhrady J. Šujana a Ľ. Závodného na zasadnutie Valného zhromaždenia ČKA, ktoré sa konalo 15. -16. 4. 2011 v Prahe;
6. s úhradou nákladov spojených digitálnym spracovaním grafických podkladov spracovaných pri prezentovaní návrhu SKA k novému stavebnému zákonu;

D. schvaľuje

1. návrh organizačno-technického zabezpečenia a programu seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky (príloha);
2. návrh harmonogramu výstav súťaže CE•ZA•AR;
3. návrh rozpočtu katalógu CEZAAR 2011 s predloženou najnižšou cenovou ponukou;

E. nevyhovuje

odvolaniu L. Cigáneka podanému proti rozhodnutiu autorizačného výboru vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov z dôvodu nevyrovnania dlhu a napadnuté prvostupňové rozhodnutia potvrdzuje,

žiadosti V. Kotlárikovej a K. Šurkovej-Gémešovej o odpustenie platenia ďalšieho príspevku z dôvodu nesplnenia podmienok v zmysle čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;

E. vyhovuje podmienečne

žiadosti J. Klbika, M. Blažekovej-Kubasákovej, P. Srpoňa o zníženie platenia ďalšieho príspevku s podmienkou, že základný príspevok spolu s ďalším príspevkom uhradia do konca mája;

F. vyhovuje čiastočne

žiadosti S. Švanter-Troppovej, N. Vranovej, P. Boudovej, M. Kusej, I. Oravcovej, M. Martonkovej, S. Komorníkovej-Švestákovej, V. Šagáta, D. Simonidesovej, A. Priečinskej, V. Nedelskej, I. Koleniča o zaplatenie ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 7 štatútu SKA;

G. vyhovuje

žiadosti A. Sarvaša, F. Maturu, A. Ostatnej, J. Paňákovej, J. Šoltésa, A. Hornickej, P. Hvizdáka o zaplatenie ďalšieho príspevku v zmysle čl. 12 ods. 1 štatútu SKA;

F. prijíma

Petra Černa z Mnichova a Karola Urbáneka z Bratislavy za dobrovoľných členov SKA; členom sa stávajú 1. júna 2011;

G. poveruje

1. nové predstavenstvo
obrátiť sa listom na ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, a požiadať ho o stretnutie za účelom prerokovania prípravy nového stavebného zákona.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 31. mája 2011 o 13.15 hod. so začiatkom v priestoroch úradu komory v Bratislave na Panskej ulici č. 15; organizačne zabezpečuje p. D. Bieliková.

Ing. arch. Juraj Šujan, predseda
JUDr. Viera Hanuláková, riaditeľka úradu