2. Uznesenie (z 23.júna 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

2

U Z N E S E N I E

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 23. júna 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

  1. zo zasadnutia sa ospravedlnil I. Skoček,
  2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené, okrem úlohy H.2, ktorej plnenie bolo z dôvodu neprítomnosti I. Skočeka posunuté na najbližšie predstavenstvo.

B. berie na vedomie

  1. informáciu J. Šujana

a)      o priebehu prípravy súťaže CE.ZA.AR 2011, stave prípravy galavečera a katalógu,

b)      o ustanovujúcom zasadnutí disciplinárnej komisie a voľbe V. Hrdého za jej predsedu;

  1. informáciu V. Hanulákovej

a)      o výsledku prieskumu trhu maklérskej spoločnosti MACULA  poisťovacie služby s.r.o.,

b)      o ukončení pracovného pomeru so zamestnankyňou úradu A. Zajkovou dohodou,

c)      o vyplatení odmeny pre spracovateľov Vzorov súťažných podmienok a postupu pri súťaží návrhov (B. Kováč, R. Žákovský, J. Šoltés).

d)     o výsledku prieskumu trhu ohľadom poskytovania advokátskych služieb a výbere najvýhodnejšej ponuky advokátskej kancelárie poskytujúcej služby vo veci vymáhania pohľadávok komory voči neplatičom za vyhláškové ceny.

C. súhlasí

  1. s úhradou 2 280,- eur ako nákladov spojených so zakúpením programov ACCESS Office;
  2. so zaradením prihlásených diel do registra architektonických diel (príloha);
  3. s preplatením cestovných nákladov M. Lalinskému vyslanému na zabezpečenie PR podkladov z práce poroty a hodnotenia súťaže CE.ZA.AR 2011.

D. schvaľuje

  1. Zloženie jednotlivých výborov a pracovných skupín nasledovne:

1.1. Výbor pre zahraničné vzťahy:

predseda:   M. Drahovský

členovia:    P. Benuška, J. Kukuľa, P. Pokorný /J. Istenes, Ľ. Vitková,

1.2. Výbor pre súťaže a verejné obstarávanie:

predseda:   B. Kováč

členovia:    J. Kukuľa, M. Lichvárová, V. Malinovský, M. Pavelek, T. Sobota, J. Zvědělík, R. Žákovský,

1.3. Výbor pre krajinných architektov:

predsedníčka: E. Wernerová

členovia:          A. Dobrucká, M. Horňáková, I. Masár, P. Pasečný, T. Reháčková,

1.4. Výbor pre celoživotné vzdelávanie:

predsedníčka: J. Antalová

členovia:          I. Vaško, Ľ. Vitková,

1.5. Redakčnú radu:

predseda:   V. Droppa

členovia:    M. Bumbál, J. Komrska, D. Maňák, M. Pavelek, V. Šabík,

1.6. Pracovnú skupinu pre prípravu stavebného zákona:

vedúci:      I. Pleidel

členovia:    M. Hruška, J. Komrska, M. Kropiláková,

1.7. Pracovnú skupinu pre energeticky úspornú architektúru:

vedúci:      P. Paňák

členovia:    V. Droppa, L. Kordík, P. Pokorný, R. Špaček,

1.8. Pracovnú skupinu pre vnútrokomorové predpisy:

vedúci:      I. Masár

členovia:    R. Čečetka, P. Jančo, J. Plencnerová, A.Reitzner, K. Serbinová,

členovia podskupiny pre novú koncepciu členským príspevkov: I. Kočan, P. Suchánek;

2. Správu o výsledku hospodárenia slovenskej komory architektov v rozpočtovom období od 1. 6. 2009 do 31. 5. 2011 (príloha).

3. Zahraničnú pracovnú cestu O. Mihálikovej na zasadnutie ENACA, ktorá sa bude konať v septembri 2011 v Gdansku.

E. p o t v r d z u je

zloženie pracovnej skupiny pre odborné kvalifikácie ako poradného orgánu autorizačného výboru:

tajomníčka: O. Miháliková

členovia: Z. Holocsy, B. Kováč, P. Pásztor, J. Šujan, Ľ. Vitková, Ľ. Závodný, R. Žákovský.

F. ukladá

  1. V. Hanulákovej

pripraviť prehľad platenia nájomného za kancelárie úradu SKA ako aj prieskum trhových cien za administratívne priestory v Bratislave;

  1. predsedom výborov a pracovných skupín

spracovať a zaslať na úrad hlavné úlohy a oblasti, ktorými sa budú jednotlivé výbory a pracovné skupiny venovať.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 29. septembra 2011 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 2

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu