3. uznesenie (z 29. septembra 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie

3

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 29. septembra 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. M. Drahovský, a Ing. arch. V. Droppa,
 2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené, okrem úlohy F.2. Uznesenia č. 2, ktorej plnenie z dôvodu nedoručenia pokladov Ing. arch. P. Paňáka a Ing. arch. I. Pleidela bolo posunuté na ďalšie predstavenstvo;

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)      o priebehu rokovania na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR s generálnym riaditeľom Ing. P. Baxom a riaditeľkou Ing. arch. J. Hudcovskou, PhD. k príprave stavebného zákona,

b)      o spoločnom rokovaní pracovných skupín SKA a SKSI pre prípravu stavebného zákona za prítomnosti predsedu SKSI prof. D. Majdúcha,

c)      o rokovaní s prof. D. Petrášom o možnosti udeľovania titulu euroinžinier absolventom vyskokých škôl technického smeru vrátane fakúlt architektúry a spolupráci pri celoživotnom vzdelávaní v oblasti nízkoenergetického navrhovania,

d)     o rokovaní na Ministerstve školstva SR ohľadne prípravy národného futbalového štadióna,

e)      o obsahu Stanoviska SKA k návrhu Koncepcie ochrany pamiatkového fondu,

f)       o prijatí zmeny STN 73 6110  Projektovanie miestnych komunikácií bez spracovania náležitej analýzy pred prijatím zmeny normy,

g)      o rokovaní s M. Pongratzom z rakúskej konzultačnej firmy M.O.O.Con GmbH ohľadne jeho participácie na seminároch pre vypisovateľov architektonických súťaží s prezentáciou príkladov prípravy  a výsledkov architektonických súťaží v Rakúsku a Nemecku;

h)      o rokovaní s Ing. arch. Š. Moravčíkom o vydávaní periodickej a neperiodickej tlače komory, príprave výročného almanachu a prezentácii vydavateľstva ArchInfo ako vydavateľstva tlačovín komory na podujatiach, spoluorganizovaných komorou;

 1. informáciu prof. Ing. arch. B. Kováča, PhD.

a)      o legislatívnych námetoch a návrhoch na zriadenie kategórie územný plánovač v rámci novelizácie zákona o autorizovaných architektoch;

 1. Informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)      o cenách prenájmu administratívnych priestorov v centre mesta a vývoji cien prenájmu priestorov úradu SKA za posledných 5 rokov,

b)      o stave a priebehu prípravy galavečera súťaže CE.ZA.AR 2011,

c)      o zhodnotení úvodného seminára pre žiadateľov o vykonanie autorizačnej skúšky,

d)     o žiadosti európskej siete príslušných orgánov pre povolanie architekt – ENACA na súhlas predstavenstva s voľbou Ing. O. Mihálikovej za jej predsedníčku,

e)      o príprave seminára o autorskom práve;

C. súhlasí

 1. so uzatvorením rámcovej zmluvy s advokátskou kanceláriou Okenica Šula & Co s.r.o. na vymáhanie nezaplatených členských príspevkov;
 2. so znením Stanoviska SKA k návrhu  Koncepcie ochrany pamiatkového fondu;
 3. so zaradením prihláseného diela do registra architektonických diel (príloha);
 4. s voľbou Ing. O. Mihálikovej na post predsedníčky ENACA;
 5. preplatením cestovných nákladov 1.501,15 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA na Malte 7. – 10. 5. 2011;
 6. s úhradou 480,- € za vypracovanie stanoviska advokátskou kanceláriou Vojčík & Partners k problematike autorského dohľadu pre potreby úradu pre verejné obstarávanie;
 7. so zvýšením nájomného SAS-u za priestory úradu komory o 1% valorizácie od 1. 1. 2011, spolu 505,70 € ročne;
 8. s návrhom na usporiadanie seminára o architektonických súťažiach pre verejných a privátnych obstarávateľov a s personálnym zabezpečením prednášateľov komorou;
 9. s udelením záštity SKA nad konferenciou IEPD Pasívne domy 2011;

D. schvaľuje

 1. novú partnerskú poisťovňu ALLIANZ ako poisťovňu s najvýhodnejšou ponukou a podmienkami pre poistenie výkonu povolania autorizovaných architektov;

2.  zahraničnú pracovnú cestu Ing. arch. P. Paňáka na workshop „Trvalo udržateľná tvorba“ v Drážďanoch 14. 10. 2011;

3.  organizačno-technické zabezpečenie seminára SKA o autorskom práve;

E. prijíma

Ing. arch. Ingrid Konrad z Bratislavy za dobrovoľnú členku SKA; členkou sa stáva 1. októbra 2011;

F. zamieta

odvolanie:

a)    Ing. arch. Ľuboša Bena a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru  č. KA-333/2011 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

b)   Ing. arch. Dušana Bóka a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru  č. KA-334/2011 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

c)    Ing. arch. Lucie Bullovej a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru  č. KA-335/2011 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

d)   Ing. arch. Ladislava Fischera a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru  č. KA-336/2011 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

e)    Ing. arch. Silvie Majerníkovej a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru  č. KA-337/2011 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov,

f)    Ing. arch. Jozefa Mariotha a potvrdzuje Rozhodnutie Autorizačného výboru  č. KA-338/2011 vo veci vyčiarknutia zo zoznamu autorizovaných architektov;

G. poveruje

Ing. arch. L. Závodného rokovať o cenách prenájmu priestorov so SAS-om;

H. ukladá

 1. Ing. arch. J. Šujanovi

a)    zaslať SÚTN list s výzvou na prehodnotenie prijatej zmeny STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií ohľadne výpočtu nárokov statickej dopravy a požiadavkou o vykonanie náležitých analýz pred prijatím zásadných zmien technických noriem.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 27. októbra 2011 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu