4. uznesenie (z 27. októbra 2011)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV
X. volebné obdobie

4

UZNESENIE
predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 27. októbra 2011

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

A. konštatuje, že
1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. I. Pleidel;
2. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

B. berie na vedomie
1. informáciu Ing. arch. J. Šujana
a) o zhodnotení priebehu galavečera CE•ZA•AR 2011,
b) o výhodách a podstatných zmenách, ktoré prináša členom SKA nová rámcová zmluva s poisťovňou ALLIANZ,
c) o formálnom zverejnení vyhlásenia výberového konania na vedúcich Ústavu architektúry obytných budov, Ústavu architektúry občianskych budov, Ústavu dizajnu a Kabinetu výtvarnej tvorby Fakulty architektúry STU v Bratislave bez súčinnosti s SKA a o neúspešnom rokovaní s dekankou fakulty o možnosti predĺženia termínu odovzdania požadovaných dokladov tak, aby malo zmysel informovať členov SKA o už vyhlásenom výberovom konaní;

2. Informáciu JUDr. V. Hanulákovej
a) o harmonograme výstav súťaže CE•ZA•AR 2011,

3. Informáciu Akad. arch. J. Antalovej, PhD.
a) o seminári Drevo v meste – Zahusťovanie a transformácia mestských priestorov organizované Rakúskym veľvyslanectvom;

4. Informáciu Ing. arch. P. Paňáka
a) o priebehu a výstupoch workshopu „Trvalo udržateľná tvorba“ na ktorom sa zúčastnil 14. 10. 2011 v Drážďanoch;

C. súhlasí
1. s uzatvorením dohody pri poistení zodpovednosti za škodu, spôsobenú pri výkone autorizovaného architekta, ktorú Slovenská komora architektov pre svojich členov uzatvorila so Slovenskou poisťovňou ALLIANZ;
2. so zaradením prihláseného diela do registra architektonických diel (príloha);
3. s udelením záštity SKA nad podujatím ASB GALA večer;
4. s preplatením cestovných nákladov 1.175,40 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA v Gdaňsku 18. – 20. 9. 2011;
5. s preplatením nákladov 663,87 € pre Východoslovenskú galériu za realizáciu výstavy CE.ZA.AR 2011 v Košiciach 11. 11. – 4. 12. 2011;
6. s preplatením nákladov 3.115,32 € na tlač katalógu CE•ZA•AR 2011;
7. s preplatením honorára 100,- € pre J. Hauskrechta za 10 ks fotografií z galavečera CE•ZA•AR 2010 uverejnených na webovej stránke komory;
8. s preplatením 240,- € pre VIVA STUDIO s.r.o. za reportáž z galavečera CE•ZA•AR 2011 vysielanú v TV BA relácia KORZO;
9. s preplatením cestovných nákladov 458,60 € Ing. arch. P. Paňákovi vyslaného na workshop „Trvalo udržateľná tvorba“ v Drážďanoch 14. 10. 2011;
10. so zadaním vypracovania odborného stanoviska advokátskou kanceláriou Vojčík α Partners vo veci posúdenia architektonického diela z pohľadu autorského zákona;

D. poveruje
1. Ing. arch. P. Paňáka účasťou a prezentáciou príspevku na 5. medzinárodnej konferencii Komplexná obnova bytových domov 2011 v Podbanskom 23. novembra 2011;
2. Ing. arch. J. Šujana oboznámiť DESIGN FACTORY ako organizátora galavečera CE.ZA.AR 2011 s kladným hodnotením galavečera a pripomienkami členov predstavenstva;
3. Ing. arch. M. Drahovského otvorením vernisáže výstavy CE•ZA•AR 2011, ktorá sa uskutoční 11. novembra 2011 v priestoroch Východoslovenskej galérie Košice;

E. schvaľuje
1. zahraničné pracovné cesty:
a) JUDr. Hanulákovej a Ing. Mihálikovej – 6. – 7. novembra 2011 na Konferencii EK k novelizácii smernice o odborných kvalifikáciách – posledné podujatie EK k danej problematike pred predložením nového legislatívneho návrhu,
b) Ing. arch. P. Beňušku a Ing. arch. M. Drahovského – 25. – 26. novembra 2011 na Valnom zhromaždení ACE,
c) JUDr. Hanulákovej a Ing. Mihálikovej – január 2012 na Prvom zasadnutí ENACA za predsedníctva Ing. O. Mihálikovej;

F. ukladá
1. JUDr. Hanulákovej
a) informovať členov SKA o konaní seminára Drevo v meste – Zahusťovanie a transformácia mestských priestorov na web stránke komory,
b) obrátiť sa listom na prezidenta SAS ohľadom prijatia opatrení pre zvýšenie bezpečnosti priestorov úradu SKA.

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 24. novembra 2011 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

Príloha: 1

Ing. arch. Juraj Šujan JUDr. Viera Hanuláková
predseda riaditeľka úradu