10. uznesenie (z 12.júna 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie10

 

 

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 12. júna 2012

 

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil Ing. arch. M. Drahovský, Ing. arch. V. Droppa, Ing. arch. I. Masár;
  1. úlohy splatné z ostatného uznesenia boli splnené;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a)    o odpočte úloh zadaných členom predstavenstva, k plneniu ktorých dochádza priebežne,

b)   o zasadnutí pracovnej skupiny Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR k pripravovanému Stavebnému zákonu,

c)    o pracovnom stretnutí s predsedníčkou DO.CO.MO.MO doc. Dr. Ing. arch. H. Moravčíkovou;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a)    o výsledkoch rokovania s prezidentkou ABF Slovakia Ing. M. Brichtovou o ďalšej participácii SKA v ďalších ročníkoch súťaže STAVBA ROKA,

b)   o vypracovaní Metodického usmernenia ohľadom spôsobu úhrad platenia členských príspevkov v prípade odkladu podania daňového priznania;

 1. informáciu Ing. arch. I. Skočeka o priebehu 1. kola poroty CE·ZA·AR 2012;
 2. informáciu Akad. arch. J. Antalovej, PhD. o príprave seminára o udržateľnej architektúre a seminára o architektonickej tvorbe v pamiatkovom prostredí v rámci celoživotného vzdelávania SKA;

 

C. schvaľuje

 1. ideový zámer oboch pripravovaných seminárov v rámci celoživotného vzdelávania;
 2. náklady súvisiace s celým ročníkom CE·ZA·AR 2011 vo výške 26 867,71 €;

 

D. súhlasí

 1. s podpísaním zmluvy s ABF Slovakia ohľadom podieľania sa SKA na 18. ročníku súťaže STAVBA ROKA;
 2. so zakúpením SQL servra vo výške 5 866,80 €;

 

E. poveruje

 1. Ing. arch. J. Šujana prezentovať stanovisko predstavenstva SKA o participácii SKA len v úlohe garanta v ďalších ročníkoch súťaže STAVBA ROKA;

 

 

 

 

F. menuje

 1. Ing. arch. J. Šujana za zástupcu SKA vo výberovej komisii na obsadenie miest vedúcich ústavov (Dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok, Urbanizmu a územného plánovania, Interiéru a výstavníctva, Konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb, Záhradnej a krajinnej architektúry) na Fakulte architektúry STU.;

 

G. ukladá

 1. JUDr. V. Hanulákovej

a)      dohodnúť stretnutie s podpredsedníčkou NR SR JUDr. R. Zmajkovičovou ohľadom architektonickej politiky a zámeru úpravy a regulácie billboardov na Slovensku,

b)   dohodnúť stretnutie s generálnou riaditeľkou Pamiatkového úradu PhDr. K. Kosovou.

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 18. septembra 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

Príloha: 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                         JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                             riaditeľka úradu