11. uznesenie (z 18. septembra 2012)

SLOVENSKÁ KOMORA ARCHITEKTOV

X. volebné obdobie


11

UZNESENIE

predstavenstva Slovenskej komory architektov

z 18. septembra 2012

Predstavenstvo Slovenskej komory architektov

 

A. konštatuje, že

 1. zo zasadnutia sa ospravedlnil prof. Ing. arch. B. Kováč, PhD.;
 2. úlohy z ostatného uznesenia sú v štádiu rozpracovania;

 

B. berie na vedomie

 1. informáciu Ing. arch. J. Šujana

a) o priebehu zasadnutia pracovnej skupiny Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, vedeného štátnym tajomníkom MDVaRR SR Ing. F. Palkom a generálnou riaditeľkou sekcie výstavby MDVaRR SR Ing. arch. Z. Kukučovou a stavu rozpracovania úloh na jednotlivých častiach pripravovaného Stavebného zákona,

b) o pracovnom stretnutí s podpredsedníčkou NR SR JUDr. R. Zmajkovičovou za účelom prezentácie nutnosti schválenia architektonickej politiky na Slovensku, ako aj prezentácie stanoviska SKA vo vzťahu k regulácii billboardov na Slovensku,

c) o pracovnom stretnutí s predsedníčkou ÚVO Ing. Z. Táborskou za účelom nadviazania spolupráce s komorou v oblasti prezentácie a zvýšenia informovanosti o využívaní súťaže návrhov pri obstarávaní architektonických služieb, ako aj spolupráce komory pri revíznych postupoch ÚVO,

d) o pracovnom rokovaní s výkonným podpredsedom ZMOS Ing. M. Muškom za účelom nadviazania spolupráce komory so ZMOS v legislatívnej oblasti ako aj pri šírení vzdelávania a informovanosti o úlohách a postavení architekta a architektúry,

e) o príprave tlačoviny SKA Rukoväť udržateľnej architektúry a oslovení prof. Ing. arch. R. Špačeka, PhD. na jej zostavenie,

f) o konaní golfového turnaja architektov;

 1. informáciu JUDr. V. Hanulákovej

a) o jej účasti na zasadnutí kolégia predsedníčky ÚVO pod vedením Mgr. T. Behrovej za účelom prezentácie stanoviska SKA k nevhodnosti používania elektronických aukcií pri obstarávaní architektonických služieb a s požiadavkou o vydanie výkladového stanoviska ÚVO k tejto problematike (príloha),

b) o zaslaní zásadných pripomienok SKA k návrhu novely zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní (príloha),

c) o príprave galavečera CE·ZA·AR 2012,

d) o organizovaní seminára s názvom „Významná obnova budov a nové ciele v oblasti energetickej efektívnosti“ Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou;

 1. informáciu akad. arch. J. Antalovej, PhD. o základnom kurze o najnovších výrobkoch a konštrukciách z dreva “Základy moderných drevostavieb“ proLignum;
 2. abdikáciu z členstva výboru pre krajinnú architektúru Ing. M. Horňákovej na vlastnú žiadosť;

 

C. schvaľuje

 1. návrh dohody o spolupráci FA STU s SKA po zapracovaní pripomienok členov predstavenstva a poveruje predsedu Ing. arch. J. Šujana jej podpísaním (príloha);
 2. vypracovanie anotácie, štruktúry obsahu a predbežného zloženia autorského kolektívu Rukoväte udržateľnej architektúry prof. Ing. arch. R. Špačekom, PhD.;
 3. zahrnutie kurzu o najnovších výrobkoch a konštrukciách z dreva “Základy moderných drevostavieb“ proLignum do celoživotného vzdelávania SKA;
 4. odmenu za vypracovanie vzorovej licenčnej zmluvy s komentárom advokátskej kancelárie Okenica Šula & Co vo výške 792,- €;
 5. uzavretie Mandátnej zmluvy s P. Sedlákom, technikom BOZP a PO;
 6. návrh zmeny úhrad za výkony Slovenskej komory architektov (príloha);
 7. návrh harmonogramu zasadnutí predstavenstva za II. polrok 2012 (príloha);
 8. navrhovaný harmonogram výstav CE·ZA·AR 2012;

 

D. súhlasí

 1. s preplatením cestovných nákladov 902,63 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie ENACA v Ríme 3. mája 2012;
 2. s preplatením cestovných nákladov 1006,60 € Ing. arch. M. Drahovského vyslaného na zasadnutie VZ ACE v Amsterdame 25. až 29. apríla 2012;
 3. s preplatením cestovných nákladov 802,38 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné stretnutie EK v Bruseli 29. júna 2012;
 4. s preplatením cestovných nákladov 846,08 € Ing. O. Mihálikovej vyslanej na pracovné rokovanie EK, ENACA, ACE v Bruseli 3. júla 2012;
 5. s vyúčtovaním seminára o autorskom práve z 27. júna 2012 v Košiciach vo výške 1 670,- € (rozdiel – 1 270,- €);
 6. s návrhom plánovaných služobných ciest Ing. O. Mihálikovej, Ing. arch. P, Beňušku a Ing. arch. M. Drahovského na mesiace september – december 2012;
 7. so zakúpením 2 ks PC na sekretariát riaditeľky úradu a pre Mgr. E. Martanovičovú;
 8. so zakúpením 1 ks Notebook Toshiba pre Ing. O. Mihálikovú;

 

E. menuje

Ing. Zoltána Balku za člena výboru pre krajinnú architektúru;

 

F. zamieta

odvolanie J. Heredoša a potvrdzuje Rozhodnutie disciplinárneho senátu SKA č. KA-370/2012 z 18. júla 2012, ktorým bol J. Heredoš uznaný za vinného z disciplinárneho previnenia v zmysle čl. 9, písm. f) Disciplinárneho poriadku Slovenskej komory architektov, ktorého sa dopustil a za ktorý mu bolo uložené disciplinárne opatrenie vo forme písomného napomenutia; odôvodnenie uvedeného rozhodnutia predstavenstva bude obsiahnuté v písomnom vyhotovení rozhodnutia.

 

G. poveruje

JUDr. V. Hanulákovú

a) nadviazať spoluprácu s ASSA ABLOY Czech & Slovakia s.r.o. a ponúknuť im možnosť mediálnej podpory ich aktivity komorou v rámci bodu 3. Pravidiel predstavenstva SKA upravujúcich organizovanie konferencií a seminárov.

 

H. ukladá

 1. Ing. arch. J. Šujanovi

b) zaslať list prof. Ing. arch. R. Špačekovi, PhD. so žiadosťou o vypracovanie anotácie, štruktúry obsahu a predbežného zloženia autorského kolektívu Rukoväte udržateľnej architektúry;

 1. JUDr. V. Hanulákovej

c) zaslať list Ing. arch. M. Siebertovi a Ing. arch. R. Talašovi so žiadosťou o vyjadrenie sa podnetu k ich neetickému správaniu vo veci stavby Hotela Kyjev Bratislava, ktorý podal Ing. arch. Matušík;

d) osloviť regionálnych zástupcov a stanoviť termín na predloženie Správy o činnosti jednotlivých regionálnych zástupcov predstavenstvu.

 

 

Najbližšie rokovanie predstavenstva bude 16. októbra 2012 o 12.30 hod. v priestoroch úradu komory na Panskej 15 v Bratislave; organizačne zabezpečuje D. Bieliková.

 

Príloha: 5

 

 

 

Ing. arch. Juraj Šujan                                                                                                    JUDr. Viera Hanuláková

predseda                                                                                                                    riaditeľka úradu